„საქონლის სატარიფო ღირებულების სარეზერვო მეთოდით განსაზღვრის სისწორის კონტროლისას გამოსაყენებელი ფასების მონაცემთა სისტემის“ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 8 ივნისის N330 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად, ვბრძანებ: მუხლი 1. „საქონლის სატარიფო ღირებულების სარეზერვო მეთოდით განსაზღვრის სისწორის კონტროლისას გამოსაყენებელი ფასების მონაცემთა სისტემის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 8 ივნისის N330 ბრძანებით დამტკიცებული „საქონლის სატარიფო ღირებულების სარეზერვო მეთოდით განსაზღვრის სისწორის კონტროლისას გამოსაყენებელი ფასების მონაცემთა სისტემა“ (დანართი N1) ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

დანართი N1
„საქონლის სატარიფო ღირებულების სარეზერვო მეთოდით განსაზღვრის სისწორის კონტროლისას გამოსაყენებელი ფასების მონაცემთა სისტემა“
მინისტრი დიმიტრი გვინდაძე
N საქონლის კოდი საქონლის დასახელება 1 კგ–ს ფასი მედიანით, ლარებში დამ. ზომის ერთ.  
1. 02023090000 ხორცი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისა, გაყინული: ; _ ძვლებგამოცლილი:; _ _ დანარჩენი 3,5  
2. 02032955000 ხორცი ღორისა, ახალი, გაცივებული ან გაყინული:; _ გაყინული:; _ _ დანარჩენი:; _ _ _ შინაური ღორების:; _ _ _ _ დანარჩენი:; _ _ _ _ _ ძვლებგამოცლილი 3,5  
3. 02071290000 ხორცი და საკვები სუბპროდუქტები 0105 სასაქონლო პოზიციის შინაური ფრინველისა, ახალი, გაცივებული ან გაყინული:; – შინაური ქათმების (Gallus domesticus): _ _ აუქნელი, გაყინული:; – – – გაპუტული და გამოშიგნული, თავისა და ფეხის ტერფების, კისრის, გულის, ღვიძლისა და კუნთოვანი კუჭის გარეშე, წარმოდგენილი, როგორც "65 %-იანი წიწილები" ან წარმოდგენილი რომელიმე სხვა სახით აქნილი 3,2  
4. 02071410000 ხორცი და საკვები სუბპროდუქტები 0105 სასაქონლო პოზიციის შინაური ფრინველისა, ახალი, გაცივებული ან გაყინული:; – შინაური ქათმების (Gallus domesticus):; _ _ ფრინველის ნაკლავის ნაწილები და სუბპროდუქტები, გაყინული:; _ _ _ ფრინველის ნაკლავის ნაწილები:; _ _ _ _ ძვლებგამოცლილი 3,6  
5. 02071420000 ხორცი და საკვები სუბპროდუქტები 0105 სასაქონლო პოზიციის შინაური ფრინველისა, ახალი, გაცივებული ან გაყინული:; – შინაური ქათმების (Gallus domesticus): _ _ ფრინველის ნაკლავის ნაწილები და სუბპროდუქტები, გაყინული:; _ _ _ ფრინველის ნაკლავის ნაწილები:; _ _ _ _ ძვლებგამოუცლელი;; _ _ _ _ _ ნახევრები ან ნაოთხალები 1,8  
6. 02071460000 ხორცი და საკვები სუბპროდუქტები 0105 სასაქონლო პოზიციის შინაური ფრინველისა, ახალი, გაცივებული ან გაყინული:; _ შინაური ქათმების (Gallus domesticus):; _ _ ფრინველის ნაკლავის ნაწილები და სუბპროდუქტები, გაყინული:; _ _ _ ფრინველის ნაკლავის ნაწილები:; _ _ _ _ ძვლებგამოუცლელი;; _ _ _ _ _ ფეხები და მათი ნაჭრები 1,65  
7. 04051011000 კარაქი და რძის სხვა ცხიმები და ზეთები; რძის პასტები:; _ კარაქი:; _ _ ცხიმის შემცველობით არა უმეტეს 85 მას.%-ისა:; _ _ _ ნატურალური კარაქი:; _ _ _ _ პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 1 კგ-ისა 9,5  
8. 04051019000 კარაქი და რძის სხვა ცხიმები და ზეთები; რძის პასტები:; _ კარაქი:; _ _ ცხიმის შემცველობით არა უმეტეს 85 მას.%-ისა:; _ _ _ ნატურალური კარაქი:; _ _ _ _ დანარჩენი 4,2  
9. 07019090000 კარტოფილი ახალი ან გაცივებული: – დანარჩენი: – – დანარჩენი: – – – დანარჩენი 0,25  
10. 07020000000 პომიდორი ახალი ან გაცივებული 1  
11. 07031019000 ხახვი თავიანი, ხახვი-შალოტი, ნიორი, პრასი და დანარჩენი ხახვისნაირი ბოსტნეული, ახალი ან გაცივებული: – ხახვი თავიანი და ხახვი-შალოტი: – – ხახვი თავიანი: – – – დანარჩენი 1  
12. 07032000000 ხახვი თავიანი, ხახვი-შალოტი, ნიორი, პრასი და დანარჩენი ხახვისნაირი ბოსტნეული, ახალი ან გაცივებული: – ნიორი 1,5  
13. 07061000000 სტაფილო, თალგამი, სუფრის ჭარხალი, თხისწვერა, ფესვურა ნიახური, ბოლოკი და სხვა ანალოგიური საკვები ძირნაყოფები, ახალი ან გაცივებული: – სტაფილო და თალგამი 0,6  
14. 07070005000 კიტრი და კორნიშონები, ახალი და გაცივებული: – კიტრი 1  
15. 07093000000 ბოსტნეული დანარჩენი, ახალი ან გაცივებული: – ბადრიჯანი 2  
16. 07133390000 პარკოსანი ბოსტნეული ხმელი, დაჩურჩული, სათესლე ქერქისაგან გაცლილი ან გაუცლელი, დამტვრეული ან დაუმტვრეველი: – ლობიო (Vagna spp., Phaseolus spp.):– – ლობიო ჩვეულებრივი, თეთრი წვრილმარცვლა ლობიოს ჩათვლით (Phaseolus vulgaris): – – – დანარჩენი 1  
17. 08039010000 ბანანები, პლანტაინების ჩათვლით, ახალი ან ხმელი:; _ _ დანარჩენი: _ ახალი; 2  
18. 08051020000 ციტრუსები ახალი ან ხმელი: – ფორთოხალი: – – ფორთოხალი ტკბილი, ახალი: 1,5  
19. 08051080000 ციტრუსები ახალი ან ხმელი: – ფორთოხალი: – – დანარჩენი: 1,5  
20. 08081020000 ვაშლი, მსხალი და კომში, ახალი:; _ ვაშლი:; _ _ დანარჩენი:; _ _ _ გოლდენ დელიშეს ჯიშები (Golden Delicious); 1  
21. 08081050000 ვაშლი, მსხალი და კომში, ახალი:; _ ვაშლი:; _ _ დანარჩენი:; _ _ _ გრანი სმიტის ჯიშები (Granni Smith); 1  
         
22. 08081090000 ვაშლი, მსხალი და კომში, ახალი:; _ ვაშლი:; _ _ დანარჩენი:; _ _ _ დანარჩენი; 1  
         
23. 08091000000 გარგარი, ალუბალი და ბალი, ატამი (ნექტარინების ჩათვლით), ქლიავი და ღოღნოშო, ახალი: – გარგარი 1,8  
24. 08105000000 ხილი დანარჩენი, ახალი: – კივი 1,2  
25. 15121990000 ზეთი მზესუმზირასი, ალისარჩულისა ან ბამბისა და მათი ფრაქციები, არარაფინირებული ან რაფინირებული, მაგრამ ქიმიური შემადგენლობის შეუცვლელად:; _ ზეთი მზესუმზირასი ან ალისარჩულისა და მათი ფრაქციები:; _ _ დანარჩენი:; – – – დანარჩენი 2  
26. 15171090000 მარგარინი; საკვებად გამოსაყენებელი ნარევები ან მზა პროდუქტები ცხოველური ან მცენარეული ცხიმებისაგან ან ზეთებისაგან ან მოცემული ჯგუფის სხვადასხვა ცხიმებისა და ზეთების ფრაქციებისაგან, 1516 სასაქონლო პოზიციის საჭმელი ცხიმების ან ზეთების ან მათი ფრაქციების გარდა; – მარგარინი, თხევადი მარგარინის გამოკლებით: – – დანარჩენი 2  
27. 16010099000 ძეხვი და ანალოგიური პროდუქტები ხორცის, ხორცის სუბპროდუქტების ან სისხლისაგან; მზა საკვები პროდუქტები, დამზადებული მათ საფუძველზე:; _ დანარჩენი:; _ _ დანარჩენი 4,5  
28. 22021000000 წყლები, მინერალურისა და გაზიანის ჩათვლით, შაქრისა ან სხვა დამატკბობელი ან საგემოვნო-არომატული ნივთრებების დანამატების შემცველობით, და სხვა უალკოჰოლო სასმელები, 2009 სასაქონლო პოზიციის ხილისა და ბოსტნეულის წვენების გარდა: – წყლები მინერალურისა და გაზიანის ჩათვლით, შაქრის ან სხვა დამატკბობელი ან საგემოვნო-არომატული ნივთიერებების შემცველობით 2 ლიტრი
29. 22029010000 წყლები, მინერალურისა და გაზიანის ჩათვლით, შაქრისა ან სხვა დამატკბობელი ან საგემოვნო-არომატული ნივთრებების დანამატების შემცველობით, და სხვა უალკოჰოლო სასმელები, 2009 სასაქონლო პოზიციის ხილისა და ბოსტნეულის წვენების გარდა: – დანარჩენი: – – 0401–0404 სასაქონლო პოზიციების პროდუქტების ან 0401–0404 სასაქონლო პოზიციების პროდუქტებისაგან მიღებული ცხიმების შემცველობის გარეშე 1,5 ლიტრი
30. 23023090000 ანაცერი, ქატო და სხვა ნარჩენები, მიღებული პურეული მარცვლოვანების ან პარკოსანი კულტურების მარცვლის დაფქვის, გაცრის ან სხვა მეთოდით გადამუშავების შედეგად, არაგრანულირებული ან გრანულირებული:; – ხორბლის:; – – დანარჩენი 0,15  
31. 25201000000 თაბაშირი; ანჰიდრიტი; ბათქაში (წარმოდგენილი კალცინირებული თაბაშირის ან კალციუმის სულფატის სახით), შეუღებავი ან შეღებილი, მცირე რაოდენობის დამაჩქარებლების ან შემანელებლების შემცველობით ან მათ გარეშე:; – თაბაშირი; ანჰიდრიტი 0,3  
32. 25202010000 თაბაშირი; ანჰიდრიტი; ბათქაში (წარმოდგენილი კალცინირებული თაბაშირის ან კალციუმის სულფატის სახით), შეუღებავი ან შეღებილი, მცირე რაოდენობის დამაჩქარებლების ან შემანელებლების შემცველობით ან მათ გარეშე:; – ბათქაში:; – – სამშენებლო 0,3  
33. 25232900000 პორტლანდცემენტი, ცემენტი თიხამიწოვანი, ცემენტი წიდისა, ცემენტი სუპერსულფატიანი და ანალოგიური ჰიდრავლიკური ცემენტები, შეღებილი ან შეუღებავი, მზა ან კლინკერების ფორმით:; – პორტლანდცემენტი:; – – დანარჩენი 0,12  
34. 33030090000 სუნამოები და ტუალეტის წყალი:; _ ტუალეტის წყალი 25  
35. 39162010000 პლასტმასის მონოძაფი 1 მმ-ზე მეტი განივკვეთით, წნელები, ღერძები და ფასონური პროფილები, დამუშავებული ან დაუმუშავებელი ზედაპირით, მაგრამ სხვაგვარად დაუმუშავებელი:; _ ვინილქლორიდის პოლიმერებისაგან:; _ _ პოლივინილქლორიდისაგან 3,1  
36. 39241000000 სასადილო და სამზარეულო ჭურჭელი და სამზარეულოს საკუთნოები, დანარჩენი საოჯახო ნივთები და ჰიგიენის ან ტუალეტის საგნები, პლასტმასისაგან: – სასადილო და სამზარეულო ჭურჭელი 5  
37. 39249090000 სასადილო და სამზარეულო ჭურჭელი და სამზარეულოს საკუთნოები, დანარჩენი საოჯახო ნივთები და ჰიგიენის ან ტუალეტის საგნები, პლასტმასისაგან: – დანარჩენი: – – დანარჩენი 5  
38. 39269098000 პლასტმასის დანარჩენი ნაწარმი და 3901-3914 სასაქონლო პოზიციების დანარჩენი მასალების ნაწარმი:; _ დანარჩენი:; _ _ დანარჩენი:; _ _ _ დანარჩენი: ; _ _ _ _ დანარჩენი 9  
39. 40122090000 რეზინის პნევმატური სალტეები და საბურავები, აღდგენილი ან ნახმარი; სალტეები და საბურავები მთლიანი ან ნახევრადპნევმატური, სალტური პროტექტორები და ფერსოს ლენტები რეზინის:; – პნევმატური სალტეები და საბურავები, ნახმარი:; _ _ დანარჩენი 20 ცალი
40. 63090000000 ტანსაცმელი და დანარჩენი ნაწარმი ნახმარი (კატეგორია I) 35  
    ტანსაცმელი და დანარჩენი ნაწარმი ნახმარი (კატეგორია II) 20  
    ტანსაცმელი და დანარჩენი ნაწარმი ნახმარი (კატეგორია III) 6,5  
41. 69089091000 მოსაკირწყლი ფილები, იატაკების, ღუმლების, ბუხრების ან კედლების მოსაპირკეთებელი ფილაკები კერამიკული მოჭიქურებული; კუბურები კერამიკული მოჭიქურებული მოზაიკის სამუშაოებისათვის და ანალოგიური ნაწარმი, ფუძეზე ან მის გარეშე; _ დანარჩენი:; _ _ დანარჩენი:; _ _ _ დანარჩენი; – – – – დანარჩენი:; – – – – – ქვის კერამიკა 17,32 კვ.მეტრი
42. 69089099000 მოსაკირწყლი ფილები, იატაკების, ღუმლების, ბუხრების ან კედლების მოსაპირკეთებელი ფილაკები კერამიკული მოჭიქურებული; კუბურები კერამიკული მოჭიქურებული მოზაიკის სამუშაოებისათვის და ანალოგიური ნაწარმი, ფუძეზე ან მის გარეშე; _ დანარჩენი:; _ _ დანარჩენი:; _ _ _ დანარჩენი; – – – – დანარჩენი:; – – – – – დანარჩენი 9,25 კვ.მეტრი
43. 69101000000 ბაკნები, პირსაბნები, ბაკნების კონსოლები, აბაზანები, ბიდეები, უნიტაზები, წყალჩასაშვები ავზაკები, პისუარები და ანალოგიური სანიტარულ-ტექნიკური კერამიკის ნაწარმი 4,5  
    - ფაიფურის    
44. 69109000000 ბაკნები, პირსაბნები, ბაკნების კონსოლები, აბაზანები, ბიდეები, უნიტაზები, წყალჩასაშვები ავზაკები, პისუარები და ანალოგიური სანიტარულ-ტექნიკური კერამიკის ნაწარმი 2,5  
    - დანარჩენი    
45. 69111000000 ჭურჭელი სასადილო, სამზარეულო და დანარჩენი სამეურნეო და ტუალეტის ფაიფურის ნაწარმი:; _ ჭურჭელი სასადილო და სამზარეულო; 5 კგ
         
46. 69119000000 ჭურჭელი სასადილო, სამზარეულო და დანარჩენი სამეურნეო და ტუალეტის ფაიფურის ნაწარმი:; _ დანარჩენი; 5 კგ
         
47. 69120010000 ჭურჭელი სასადილო, სამზარეულო და დანარჩენი სამეურნეო და ტუალეტის კერამიკის ნაწარმი, გარდა ფაიფურისა: – ჩვეულებრივი კერამიკის 5  
48. 69120030000 ჭურჭელი სასადილო, სამზარეულო და დანარჩენი სამეურნეო და ტუალეტის კერამიკის ნაწარმი, გარდა ფაიფურისა: – ქვის კერამიკა 8  
49. 69120050000 ჭურჭელი სასადილო, სამზარეულო და დანარჩენი სამეურნეო და ტუალეტის კერამიკის ნაწარმი, გარდა ფაიფურისა: – ქაშანური ან ნატიფი კერამიკა 5  
50. 69120090000 ჭურჭელი სასადილო, სამზარეულო და დანარჩენი სამეურნეო და ტუალეტის კერამიკის ნაწარმი, გარდა ფაიფურისა: – დანარჩენი 5  
51. 71179000000 ბიჟუტერია: – დანარჩენი 30  
52. 72104900000 ბრტყელი ნაგლინი რკინისაგან ან არალეგირებული ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი, მიტკეცილი, გალვანური ან სხვა დაფარვით:; – მოთუთიებული სხვა ხერხით:; – – დანარჩენი:; 1,53  
53. 72142000000 წნელები რკინის ან არალეგირებული ფოლადისაგან, შემდგომი დამუშავების გარეშე, ჭედვის, ცხლად გლინვის, ცხლად ადიდვის ან ექსტრუდირების გარდა, გლინვის შემდეგ გაღუნული წნელების ჩათვლით, დანარჩენი:; – ამონაღებების, შვერილების, ნაღარებისა ან გაგლინვის პროცესში მიღებული სხვა დეფორმაციების მქონე ან გლინვის შემდეგ გაღუნული 0,83  
54. 73089099000 მეტალოკონსტრუქციები შავი ლითონებისაგან (9406 სასაქონლო პოზიციაში მოყვანილი ასაწყობი სამშენებლო კონსტრუქციების გარდა) და მათი ნაწილები (მაგალითად, ხიდები და მათი სექციები, რაბის ჭიშკრები, კოშკები, ცხაური ანძები, სახურავის საფარები, სამშენებლო წამწეები, კარები, ფანჯრები და მათი ჩარჩოები, კარების ზღურბლები, ჟალუზები, ბალუსტრადები, ბჯენები და სვეტები); ფურცლები, წნელები, კუთხოვანები, ფასონური პროფილები, მილები და ანალოგიური ნაწარმი შავი ლითონებისაგან, ლითონკონსტრუქციებში გამოსაყენებელი: – დანარჩენი: – – დანარჩენი: – – – დანარჩენი 3  
55. 73269098000 ნაწარმი დანარჩენი შავი ლითონებისაგან:; – დანარჩენი:; – – დანარჩენი ნაწარმი შავი ლითონებისაგან:; – – – დანარჩენი 13,5  
56. 8544 სადენები იზოლირებული (ემალირებულის ან ანოდირებულის ჩათვლით), კაბელები (კოაქსიალურის ჩათვლით) და დანარჩენი იზოლირებული ელექტრული გამტარები შემაერთებელი სამარჯვებით ან მათ გარეშე; 8  
  (გარდა 85447000000)      
57. 98011000000 87-ე სასაქონლო ჯგუფის ავტომანქანების ექსპლუტაციაში ნამყოფი ნაწილები 4,5  

 

შენიშვნა 63090000000 ქვესუბპოზიციისათვის:
კატეგორია I - ნიშნავს, (ეტიკეტისა და საცალო შეფუთვის გარეშე) ყუთში განთავსებულ ტანსაცმელს, რომელიც წარმოადგენს სრულიად უხმარ ტანსაცმელს
კატეგორია II - ნიშნავს, ფუთაში ან ყუთში განთავსებულ ტანსაცმელს, რომლის ძირითადი ნაწილი ახალია ან უხმარი, ანუ შეიცავს ცვეთის ნიშნების მქონე საქონელს
კატეგორია III - ნიშნავს, ფუთებში განთავსებულ ნახმარ საქონელს, რომლის ძირითად ნაწილს აღენიშნება ცვეთის აშკარა კვალი ან/და წუნი

იხილეთ ცხრილი

<January>
SuMoTuWeThFrSa
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

Donor Organizations

Citizens Guide
2022 State Budget

Economic Review

Public Internal Financial Control

Council of Tax Appeals

eAuction

Reports and Presentations

Training and Career