„2017 წლის 1 იანვრიდან 2018 წლის 1 იანვრამდე პერიოდისთვის ფილტრიან და უფილტრო სიგარეტებზე აქციზის თანხის გამოანგარიშების მიზნისათვის საცალო სარეალიზაციო ფასის დადგენის თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2016 წლის 14 ნოემბრის N277 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

ბრძანება N 92
24/03/2017

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლისა და ,,გადასახადების
ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციის 771 მუხლის მე-17 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

1. „2017 წლის 1 იანვრიდან 2018 წლის 1 იანვრამდე პერიოდისთვის ფილტრიან და
უფილტრო სიგარეტებზე აქციზის თანხის გამოანგარიშების მიზნისათვის საცალო სარეალიზაციო ფასის დადგენის თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2016 წლის 14 ნოემბრის N277 ბრძანებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) ბრძანებით დამტკიცებული 232-ე და 233-ე სტრიქონები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

232 ფილიპ მორის
კომპაქტ ბლექი
ფილტრიანი
სიგარეტი
PHILIP MORRIS
COMPACT
BLACK
იმპორტირებული 2.99
233 ფილიპ მორის
კომპაქტ ბლუ
ფილტრიანი
სიგარეტი
PHILIP MORRIS
COMPACT
BLUE
იმპორტირებული 2.99

ბ) ბრძანებით დამტკიცებული 240-ე სტრიქონი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

240

როტმანს დემი ქლიქ ბლუ

ფილტრიანი სიგარეტი

Rothmans Demi Click Blue

იმპორტირებული

3.27

გ) ბრძანებით დამტკიცებული 244-ე-246-ე სტრიქონები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

244

ვინჩესტერი კომპაქტი რედი

ფილტრიანი სიგარეტი

Winchester Compact Red

იმპორტირებული

3.00

245

ვინჩესტერი კომპაქტი ბლუ

ფილტრიანი სიგარეტი

Winchester Compact Blue

იმპორტირებული

3.00

246

მონდ სუპერსლიმ გრეიფს

ფილტრიანი სიგარეტი

MOND superslim grapes

იმპორტირებული

3.12

დ) ბრძანებით დამტკიცებული 248-ე-252-ე სტრიქონები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

248

მონდ სუპერსლიმ ეფალ

ფილტრიანი სიგარეტი

MOND superslim apple

იმპორტირებული

3.12

249

მონდ სუპერსლიმ ლემონმინთ

ფილტრიანი სიგარეტი

MOND superslim lemonmint

იმპორტირებული

3.12

250

მონდ სუპერსლიმ ჩერი

ფილტრიანი სიგარეტი

MOND superslim cherry

იმპორტირებული

3.13

251

მონდ სუპერსლიმ ჩოკოლიტ

ფილტრიანი სიგარეტი

MOND superslim chocolate

იმპორტირებული

3.13

252

მონდ სუპერსლიმ გამ

ფილტრიანი სიგარეტი

MOND superslim gum

იმპორტირებული

3.13

ე) ბრძანებით დამტკიცებული 255-ე და 256-ე სტრიქონები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

255

მონდ სუპერსლიმ სილვერ

ფილტრიანი სიგარეტი

MOND superslim silver

იმპორტირებული

3.13

256

მონდ სუპერსლიმ ბლუ

ფილტრიანი სიგარეტი

MOND superslim blue

იმპორტირებული

3.12

2. ბრძანების გასაჩივრება შესაძლებელია, დაინტერესებული მხარის მიერ მისთვის ბრძანების ოფიციალურად გაცნობიდან, ერთი თვის ვადაში საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში (მისამართი: ქ. თბილისი, ინგოროყვას ქ. N7).

დიმიტრი ქუმსიშვილი

მინისტრი