„საქონლის საბაჟო ღირებულების სარეზერვო მეთოდით განსაზღვრის სისწორის კონტროლისას გამოსაყენებელი ფასების მონაცემთა სისტემის“ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2013 წლის 18 დეკემბრის №425 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„საქონლის საბაჟო ღირებულების სარეზერვო მეთოდით განსაზღვრის სისწორის კონტროლისას გამოსაყენებელი ფასების მონაცემთა სისტემის“ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2013 წლის 18 დეკემბრის №425 ბრძანებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ბრძანების პირველი მუხლით დამტკიცებული „საქონლის საბაჟო ღირებულების სარეზერვო მეთოდით განსაზღვრის სისწორის კონტროლისას გამოსაყენებელი ფასების მონაცემთა სისტემა“ (დანართი №1) ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

 

 

 

N

საქონლის კოდი

საქონლის დასახელება

1 კგ–ს ფასი მედიანით, ლარებში

დამ. ზომის ერთ.

1.

02023090000

ხორცი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისა, გაყინული: ; _
ძვლებგამოცლილი:; _ _ დანარჩენი

 

3.5

 

2.

02032955000

ხორცი ღორისა, ახალი, გაცივებული ან გაყინული:; _ გაყინული:; _
_ დანარჩენი:; _ _ _ შინაური ღორების:; _ _ _ _ დანარჩენი:; _ _ _ _ _
ძვლებგამოცლილი

3.5

 

3.

02071290000

ხორცი და საკვები სუბპროდუქტები 0105 სასაქონლო  პოზიციის შინაური ფრინველისა, ახალი, გაცივებული ან გაყინული:; – შინაური ქათმების (Gallus domesticus): _ _ აუქნელი, გაყინული:; – –
– გაპუტული და გამოშიგნული, თავისა და ფეხის ტერფების, კისრის, გულის, ღვიძლისა და კუნთოვანი კუჭის  გარეშე, წარმოდგენილი, როგორც "65 %-იანი წიწილები" ან წარმოდგენილი რომელიმე  სხვა სახით აქნილი

3.2

 

4.

02071410000

ხორცი და საკვები სუბპროდუქტები 0105 სასაქონლო  პოზიციის შინაური ფრინველისა, ახალი, გაცივებული ან გაყინული:; – შინაური ქათმების (Gallus domesticus):; _ _ ფრინველის ნაკლავის ნაწილები და სუბპროდუქტები, გაყინული:; _ _ _ ფრინველის ნაკლავის ნაწილები:; _ _ _ _ ძვლებგამოცლილი

3.6

 

5.

02071420000

ხორცი და საკვები სუბპროდუქტები 0105 სასაქონლო  პოზიციის შინაური ფრინველისა, ახალი, გაცივებული ან გაყინული:; – შინაური ქათმების (Gallus domesticus): _ _ ფრინველის ნაკლავის ნაწილები და სუბპროდუქტები, გაყინული:; _ _ _ ფრინველის ნაკლავის ნაწილები:; _ _ _ _ ძვლებგამოუცლელი;; _ _ _ _ _ ნახევრები ან ნაოთხალები

1.8

 

6.

02071460000

ხორცი და საკვები სუბპროდუქტები 0105 სასაქონლო  პოზიციის შინაური ფრინველისა, ახალი, გაცივებული ან გაყინული:; _ შინაური ქათმების (Gallus domesticus):; _ _ ფრინველის ნაკლავის ნაწილები და სუბპროდუქტები, გაყინული:; _ _ _ ფრინველის ნაკლავის ნაწილები:; _ _ _ _ ძვლებგამოუცლელი;; _ _ _ _ _ ფეხები და მათი ნაჭრები

1.65

 

7.

04051011000

კარაქი და რძის სხვა ცხიმები და ზეთები; რძის პასტები:; _ კარაქი:;
_ _ ცხიმის შემცველობით არა უმეტეს 85 მას.%-ისა:; _ _ _ ნატურალური კარაქი:; _ _ _ _ პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 1 კგ-ისა

9.5

 

8.

04051019000

კარაქი და რძის სხვა ცხიმები და ზეთები; რძის პასტები:; _ კარაქი:;
_ _ ცხიმის შემცველობით არა უმეტეს 85 მას.%-ისა:; _ _ _
ნატურალური კარაქი:; _ _ _ _ დანარჩენი

4.2

 

9.

07019090000

კარტოფილი ახალი ან გაცივებული: – დანარჩენი: – – დანარჩენი: –
– – დანარჩენი

0.25

 

10.

07020000000

პომიდორი ახალი ან გაცივებული

1

 

11.

07031019000

ხახვი თავიანი, ხახვი-შალოტი, ნიორი, პრასი და დანარჩენი ხახვისნაირი ბოსტნეული, ახალი ან გაცივებული: – ხახვი თავიანი და ხახვი-შალოტი: – – ხახვი თავიანი: – – – დანარჩენი

1

 

12.

07032000000

ხახვი თავიანი, ხახვი-შალოტი, ნიორი, პრასი და დანარჩენი ხახვისნაირი ბოსტნეული, ახალი ან გაცივებული: – ნიორი

1.5

 

 

13.

07061000000

სტაფილო, თალგამი, სუფრის ჭარხალი, თხისწვერა, ფესვურა ნიახური, ბოლოკი და სხვა ანალოგიური საკვები ძირნაყოფები, ახალი ან გაცივებული: – სტაფილო და თალგამი

0.6

 

14.

07070005000

კიტრი და კორნიშონები, ახალი და გაცივებული: – კიტრი

1

 

15.

07093000000

ბოსტნეული დანარჩენი, ახალი ან გაცივებული: – ბადრიჯანი

2

 

 

16.

07133390000

პარკოსანი ბოსტნეული ხმელი, დაჩურჩული, სათესლე ქერქისაგან გაცლილი ან გაუცლელი, დამტვრეული ან დაუმტვრეველი: – ლობიო (Vagna spp., Phaseolus spp.):– – ლობიო ჩვეულებრივი, თეთრი წვრილმარცვლა ლობიოს ჩათვლით (Phaseolus vulgaris): – –
– დანარჩენი

1

 

 

17.

08039010000

ბანანები, პლანტაინების ჩათვლით, ახალი ან ხმელი: _ დანარჩენი: _
_ ახალი

2

 

 

18.

08051020000

ციტრუსები ახალი ან ხმელი: – ფორთოხალი: – – ფორთოხალი ტკბილი, ახალი:

1.5

 

19.

08051080000

ციტრუსები ახალი ან ხმელი: – ფორთოხალი: – – დანარჩენი:

1.5

 

 

20.

080520

ციტრუსები ახალი ან ხმელი: – მანდარინი (ტანჟერინების და სატსუმის ჩათვლით); კლემენტინები, ვილკინგები და ციტრუსების ანალოგიური ჰიბრიდები:

1.5

 

21.

08061010000

ყურძენი, ახალი ან ხმელი:– ახალი:— — სუფრის ჯიშების

2.5

 

22.

08061090000

ყურძენი, ახალი ან ხმელი:– ახალი:— — დანარჩენი

2.5

 

 

23.

 

08081020000

ვაშლი, მსხალი და კომში, ახალი:; _ ვაშლი:; _ _ დანარჩენი:;  _ _ _
გოლდენ დელიშეს ჯიშები (Golden Delicious);

1

 

 

24.

08081050000

ვაშლი, მსხალი და კომში, ახალი:; _ ვაშლი:; _ _ დანარჩენი:;  _ _ _
გრანი სმიტის ჯიშები (Granni Smith);

1

 

 

25.

08081090000

ვაშლი, მსხალი და კომში, ახალი:; _ ვაშლი:; _ _ დანარჩენი:; _ _ _
დანარჩენი;

1

 

 

26.

08091000000

გარგარი, ალუბალი და ბალი, ატამი (ნექტარინების ჩათვლით), ქლიავი და ღოღნოშო, ახალი: – გარგარი

1.3

 

27.

08105000000

ხილი დანარჩენი, ახალი: – კივი

1.2

 

 

28.

15121990000

ზეთი მზესუმზირასი, ალისარჩულისა ან ბამბისა და მათი ფრაქციები, არარაფინირებული ან რაფინირებული, მაგრამ ქიმიური შემადგენლობის შეუცვლელად:; _ ზეთი მზესუმზირასი ან ალისარჩულისა და მათი ფრაქციები:; _ _ დანარჩენი:; – – – დანარჩენი

2

 

 

 

29.

15171090000

მარგარინი; საკვებად გამოსაყენებელი ნარევები ან მზა პროდუქტები ცხოველური ან მცენარეული ცხიმებისაგან ან ზეთებისაგან ან მოცემული ჯგუფის სხვადასხვა ცხიმებისა და ზეთების ფრაქციებისაგან, 1516 სასაქონლო პოზიციის საჭმელი ცხიმების ან ზეთების ან მათი ფრაქციების გარდა; – მარგარინი, თხევადი მარგარინის გამოკლებით: – – დანარჩენი

2

 

 

30.

16010099000

ძეხვი და ანალოგიური პროდუქტები ხორცის, ხორცის სუბპროდუქტების ან სისხლისაგან; მზა საკვები პროდუქტები, დამზადებული მათ საფუძველზე:; _ დანარჩენი:; _ _ დანარჩენი

4.5

 

 

 

31.

22021000000

წყლები, მინერალურისა და გაზიანის ჩათვლით, შაქრისა ან სხვა დამატკბობელი ან საგემოვნო-არომატული ნივთრებების დანამატების შემცველობით, და სხვა უალკოჰოლო სასმელები, 2009 სასაქონლო პოზიციის ხილისა და ბოსტნეულის წვენების გარდა: – წყლები მინერალურისა და გაზიანის ჩათვლით, შაქრის ან სხვა დამატკბობელი ან საგემოვნო-არომატული ნივთიერებების შემცველობით

2

 

 

ლიტრი

 

 

32.

22029010000

წყლები, მინერალურისა და გაზიანის ჩათვლით, შაქრისა ან სხვა დამატკბობელი ან საგემოვნო-არომატული ნივთრებების დანამატების შემცველობით, და სხვა უალკოჰოლო სასმელები, 2009 სასაქონლო პოზიციის ხილისა და ბოსტნეულის წვენების გარდა: – დანარჩენი: – – 0401–0404 სასაქონლო პოზიციების პროდუქტების ან
0401–0404 სასაქონლო პოზიციების პროდუქტებისაგან მიღებული ცხიმების შემცველობის გარეშე

1.5

 

 

ლიტრი

 

 

33.

23021010000

ანაცერი, ქატო და სხვა ნარჩენები, მიღებული პურეული მარცვლოვანების ან პარკოსანი კულტურების მარცვლის დაფქვის, გაცრის ან სხვა მეთოდით გადამუშავების შედეგად, არაგრანულირებული ან გრანულირებული:; – სიმინდის; – – სახამებლის შემცველობით არა უმეტეს 35 მას.%-ისა

0.3

 

 

 

34.

23021090000

ანაცერი, ქატო და სხვა ნარჩენები, მიღებული პურეული მარცვლოვანების ან პარკოსანი კულტურების მარცვლის დაფქვის, გაცრის ან სხვა მეთოდით გადამუშავების შედეგად, არაგრანულირებული ან გრანულირებული:; – სიმინდის; – – დანარჩენი

0.3

 

 

 

35.

23023010000

ანაცერი, ქატო და სხვა ნარჩენები, მიღებული პურეული მარცვლოვანების ან პარკოსანი კულტურების მარცვლის დაფქვის, გაცრის ან სხვა მეთოდით გადამუშავების შედეგად, არაგრანულირებული ან გრანულირებული:; – ხორბლის; – – სახამებლის შემცველობით არაუმეტეს 28 მას.%-ისა და რომლებშიც
0,2 მმ დიამეტრის საცერში გასული ნაწილი არ აღემატება 10 მას.%- ს ან რომლებშიც ამ საცერში გატარებული ნაწილის ფერფლიანობამ მშრალ ნივთიერებაზე გადააანგარიშებით არის 1.5 მას.% ან მეტი

0.3

 

 

 

36.

23023090000

ანაცერი, ქატო და სხვა ნარჩენები, მიღებული პურეული მარცვლოვანების ან პარკოსანი კულტურების მარცვლის დაფქვის, გაცრის ან სხვა მეთოდით გადამუშავების შედეგად, არაგრანულირებული ან გრანულირებული:; – ხორბლის; – – დანარჩენი

0.3

 

 

 

37.

23024002000

ანაცერი, ქატო და სხვა ნარჩენები, მიღებული პურეული მარცვლოვანების ან პარკოსანი კულტურების მარცვლის დაფქვის, გაცრის ან სხვა მეთოდით გადამუშავების შედეგად, არაგრანულირებული ან გრანულირებული: – დანაჩენი მარცვლოვანების: − − ბრინჯისებრთა: − − − სახამებლის შემცველობით არა უმეტეს 35 მას.%

0.3

 

 

 

38.

23024008000

ანაცერი, ქატო და სხვა ნარჩენები, მიღებული პურეული მარცვლოვანების ან პარკოსანი კულტურების მარცვლის დაფქვის, გაცრის ან სხვა მეთოდით გადამუშავების შედეგად, არაგრანულირებული ან გრანულირებული: – დანაჩენი მარცვლოვანების: − − ბრინჯისებრთა: − − − დანარჩენი

0.3

 

 

 

 

39.

23024010000

ანაცერი, ქატო და სხვა ნარჩენები, მიღებული პურეული მარცვლოვანების ან პარკოსანი კულტურების მარცვლის დაფქვის, გაცრის ან სხვა მეთოდით გადამუშავების შედეგად, არაგრანულირებული ან გრანულირებული: – დანაჩენი მარცვლოვანების; − − დანარჩენი: − − − სახამებლის შემცველობით არაუმეტეს 28 მას.%-ისა და რომლებშიც 0,2 მმ დიამეტრის საცერში გასული ნაწილი არ აღემატება 10 მას.%-ს ან რომლებშიც ამ საცერში გატარებული ნაწილის ფერფლიანობამ მშრალ ნივთიერებაზე გადააანგარიშებით არის 1.5 მას.% ან მეტი

0.3

 

 

 

40.

23024090000

ანაცერი, ქატო და სხვა ნარჩენები, მიღებული პურეული მარცვლოვანების ან პარკოსანი კულტურების მარცვლის დაფქვის, გაცრის ან სხვა მეთოდით გადამუშავების შედეგად, არაგრანულირებული ან გრანულირებული: – დანაჩენი მარცვლოვანების; − − დანარჩენი; − − − დანარჩენი

0.3

 

 

 

41.

23025000000

ანაცერი, ქატო და სხვა ნარჩენები, მიღებული პურეული მარცვლოვანების ან პარკოსანი კულტურების მარცვლის დაფქვის, გაცრის ან სხვა მეთოდით გადამუშავების შედეგად, არაგრანულირებული ან გრანულირებული; – პარკოსანი კულტურების

0.3

 

42.

25231000000

პორტლანდცემენტი, ცემენტი თიხამიწოვანი, ცემენტი წიდისა, ცემენტი სუპერსულფატიანი და ანალოგიური ჰიდრავლიკური ცემენტები, შეღებილი ან შეუღებავი, მზა ან კლინკერების ფორმით:
– ცემენტის კლინკერები

0.15

 

 

43.

25232900000

პორტლანდცემენტი, ცემენტი თიხამიწოვანი, ცემენტი წიდისა, ცემენტი სუპერსულფატიანი და ანალოგიური ჰიდრავლიკური ცემენტები, შეღებილი ან შეუღებავი, მზა ან კლინკერების ფორმით:;
– პორტლანდცემენტი:; – – დანარჩენი

 

0.15

 

44.

33030010000

სუნამოები და ტუალეტის წყალი:; – სუნამოები

25

 

45.

33030090000

სუნამოები და ტუალეტის წყალი:; – ტუალეტის წყალი

25

 

 

46.

39162010000

პლასტმასის მონოძაფი 1 მმ-ზე მეტი განივკვეთით, წნელები, ღერძები და ფასონური პროფილები, დამუშავებული ან დაუმუშავებელი ზედაპირით, მაგრამ სხვაგვარად დაუმუშავებელი:; _ ვინილქლორიდის პოლიმერებისაგან:; _ _ პოლივინილქლორიდისაგან

 

3.1

 

 

47.

39241000000

სასადილო და სამზარეულო ჭურჭელი და სამზარეულოს საკუთნოები, დანარჩენი საოჯახო ნივთები და ჰიგიენის ან ტუალეტის საგნები, პლასტმასისაგან: – სასადილო და სამზარეულო ჭურჭელი

 

5

 

 

48.

40122090000

რეზინის პნევმატური სალტეები და საბურავები, აღდგენილი ან ნახმარი; სალტეები და საბურავები მთლიანი ან ნახევრადპნევმატური, სალტური პროტექტორები და ფერსოს ლენტები რეზინის:; – პნევმატური სალტეები და საბურავები, ნახმარი:; _ _ დანარჩენი

 

20

 

ცალი

 

49.

63090000000

ტანსაცმელი და დანარჩენი ნაწარმი ნახმარი (კატეგორია I)

35

 

ტანსაცმელი და დანარჩენი ნაწარმი ნახმარი (კატეგორია II)

20

 

ტანსაცმელი და დანარჩენი ნაწარმი ნახმარი (კატეგორია III)

6.5

 

 

 

50.

69089091000

მოსაკირწყლი ფილები, იატაკების, ღუმლების, ბუხრების ან კედლების მოსაპირკეთებელი ფილაკები კერამიკული მოჭიქურებული; კუბურები კერამიკული მოჭიქურებული მოზაიკის სამუშაოებისათვის და ანალოგიური ნაწარმი, ფუძეზე ან მის გარეშე; _ დანარჩენი:; _ _ დანარჩენი:; _ _ _ დანარჩენი; – – – – დანარჩენი:; – – – – – ქვის კერამიკა

 

 

17.32

 

 

კვ.მეტრი

51.

69089099000

მოსაკირწყლი ფილები, იატაკების, ღუმლების, ბუხრების ან კედლების მოსაპირკეთებელი ფილაკები კერამიკული მოჭიქურებული; კუბურები კერამიკული მოჭიქურებული მოზაიკის სამუშაოებისათვის და ანალოგიური ნაწარმი, ფუძეზე ან მის გარეშე; _ დანარჩენი:; _ _ დანარჩენი:; _ _ _ დანარჩენი; – – – – დანარჩენი:; – – – – – დანარჩენი

 

 

9.25

 

 

კვ.მეტრი

 

52.

69101000000

ბაკნები, პირსაბნები, ბაკნების კონსოლები, აბაზანები, ბიდეები, უნიტაზები, წყალჩასაშვები ავზაკები, პისუარები და ანალოგიური სანიტარულ-ტექნიკური კერამიკის ნაწარმი
- ფაიფურის

 

4.5

 

 

53.

69109000000

ბაკნები, პირსაბნები, ბაკნების კონსოლები, აბაზანები, ბიდეები, უნიტაზები, წყალჩასაშვები ავზაკები, პისუარები და ანალოგიური სანიტარულ-ტექნიკური კერამიკის ნაწარმი
- დანარჩენი

 

2.5

 

 

54.

69111000000

ჭურჭელი სასადილო, სამზარეულო და დანარჩენი სამეურნეო და ტუალეტის ფაიფურის ნაწარმი:; _ ჭურჭელი სასადილო და სამზარეულო;

 

5

 

კგ

55.

69119000000

ჭურჭელი სასადილო, სამზარეულო და დანარჩენი სამეურნეო და ტუალეტის ფაიფურის ნაწარმი:; _ დანარჩენი;

 

5

 

კგ

 

56.

69120010000

ჭურჭელი სასადილო, სამზარეულო და დანარჩენი სამეურნეო და ტუალეტის კერამიკის ნაწარმი, გარდა ფაიფურისა: – ჩვეულებრივი კერამიკის

 

5

 

57.

69120030000

ჭურჭელი სასადილო, სამზარეულო და დანარჩენი სამეურნეო და ტუალეტის კერამიკის ნაწარმი, გარდა ფაიფურისა: – ქვის კერამიკა

 

8

 

 

58.

69120050000

ჭურჭელი სასადილო, სამზარეულო და დანარჩენი სამეურნეო და ტუალეტის კერამიკის ნაწარმი, გარდა ფაიფურისა: – ქაშანური ან ნატიფი კერამიკა

 

5

 

59.

69120090000

ჭურჭელი სასადილო, სამზარეულო და დანარჩენი სამეურნეო და ტუალეტის კერამიკის ნაწარმი, გარდა ფაიფურისა: – დანარჩენი

 

5

 

60.

71179000000

ბიჟუტერია: – დანარჩენი

30

 

 

61.

72104900000

ბრტყელი ნაგლინი რკინისაგან ან არალეგირებული ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი, მიტკეცილი, გალვანური ან სხვა დაფარვით:; – მოთუთიებული სხვა ხერხით:; – – დანარჩენი:;

 

1.53

 

62.

72142000000

წნელები რკინის ან არალეგირებული ფოლადისაგან, შემდგომი დამუშავების გარეშე, ჭედვის, ცხლად გლინვის, ცხლად ადიდვის ან ექსტრუდირების გარდა, გლინვის შემდეგ გაღუნული წნელების
ჩათვლით, დანარჩენი:; – ამონაღებების, შვერილების, ნაღარებისა ან გაგლინვის პროცესში მიღებული სხვა დეფორმაციების მქონე ან გლინვის შემდეგ გაღუნული

 

 

0.83

 

 

63.

73089099000

მეტალოკონსტრუქციები შავი ლითონებისაგან (9406 სასაქონლო პოზიციაში მოყვანილი ასაწყობი სამშენებლო კონსტრუქციების გარდა) და მათი ნაწილები (მაგალითად, ხიდები და მათი სექციები, რაბის ჭიშკრები, კოშკები, ცხაური ანძები, სახურავის საფარები, სამშენებლო წამწეები, კარები, ფანჯრები და მათი ჩარჩოები, კარების ზღურბლები, ჟალუზები, ბალუსტრადები, ბჯენები და სვეტები); ფურცლები, წნელები, კუთხოვანები, ფასონური პროფილები, მილები და ანალოგიური ნაწარმი შავი ლითონებისაგან, ლითონკონსტრუქციებში გამოსაყენებელი: – დანარჩენი: – – დანარჩენი: – – – დანარჩენი

 

 

 

3

 

 

64.

8544
(გარდა
85447000000)

სადენები იზოლირებული (ემალირებულის ან ანოდირებულის ჩათვლით), კაბელები (კოაქსიალურის ჩათვლით) და დანარჩენი იზოლირებული ელექტრული გამტარები შემაერთებელი სამარჯვებით ან მათ გარეშე;

 

8

 

65.

 

98011000000

ავტომანქანების      ნაწილები,      ექსპლუატაციაში      ნამყოფი:      − ავტომანქანების ნაწილები, 87-ე სასაქონლო ჯგუფის

 

4.5

 

 

 

შენიშვნა  63090000000  ქვესუბპოზიციისათვის:

კატეგორია I - ნიშნავს, (ეტიკეტისა და საცალო შეფუთვის გარეშე) ყუთში განთავსებულ ტანსაცმელს, რომელიც წარმოადგენს სრულიად უხმარ ტანსაცმელს 
კატეგორია II - ნიშნავს, ფუთაში ან ყუთში განთავსებულ ტანსაცმელს, რომლის ძირითადი ნაწილი ახალია ან უხმარი, ანუ შეიცავს ცვეთის ნიშნების მქონე საქონელს
კატეგორია III - ნიშნავს, ფუთებში განთავსებულ ნახმარ საქონელს, რომლის ძირითად ნაწილს აღენიშნება ცვეთის აშკარა კვალი ან/და წუნი