„2019 წლის 1 იანვრიდან 2020 წლის 1 იანვრამდე პერიოდისთვის აქციზის თანხის გამოანგარიშებისმიზნისათვის ფილტრიან და უფილტრო სიგარეტებზე და 2403 99 900 01 და 2403 99 900 02 კოდებშიმითითებულ საქონელზე საცალო სარეალიზაციო ფასის დადგენის თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთამინისტრის 2018 წლის 29 ნოემბრის N438 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის63-ე მუხლისა და,,გადასახადებისადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის2010 წლის31 დეკემბრის N996ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციის 771 მუხლის მე-17 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:1.„2019 წლის 1 იანვრიდან 2020 წლის 1 იანვრამდე პერიოდისთვის აქციზის თანხისგამოანგარიშების მიზნისათვის ფილტრიან და უფილტრო სიგარეტებზე და 2403 99 900 01 და 2403 99 90002 კოდებში მითითებულ საქონელზე საცალო სარეალიზაციო ფასის დადგენის თაობაზე“ საქართველოსფინანსთა მინისტრის 2018 წლის 29 ნოემბრის N438 ბრძანებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ბრძანებითდამტკიცებული დანართის:ა) 203-ე და 204-ე სტრიქონები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 203  ჯორჯ კარელიას ენდ სონს სელექტიდ ვირჯინია    ფილტრიანი სიგარეტი    GEORGE KARELIAS AND SONS SELECTED VIRGINIA  იმპორტირებული   5.07 
 204  ჯორჯ კარელიას ენდ სონს რეფინედ ვირჯინია  ფილტრიანი სიგარეტი   GEORGE KARELIAS AND SONS REFINED VIRGINIA  იმპორტირებული  5.07

ბ) 209-ე-212-ე სტრიქონები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 209  ვილსონ კომპაქტ ექსტრა ბლექი  უფილტრო სიგარეტი    WILSON COMPACT EXTRA BLACK   ადგილობრივი   3.50 
 210  ვილსონ კომპაქტ ექსტრა კარბონი  უფილტრო სიგარეტი  WILSON COMPACT EXTRA CARBON  ადგილობრივი  3.50
 211  კომეტ მიქს ნონ ფილტერ ბლუ  უფილტრო სიგარეტი  COMET MIX NON FILTER BLUE  ადგილობრივი  3.37
 212  კომეტ მიქს ნონ ფილტერ სილვერი  უფილტრო სიგარეტი  COMET MIX NON FILTER SILVER  ადგილობრივი  3.37

გ) 216-ე-218-ე სტრიქონები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 216  კომეტი ვივიდი   ფილტრიანი სიგარეტი   COMET VIVID    ადგილობრივი  3.93 
 217  კომეტი ელიტი  ფილტრიანი სიგარეტი  COMET ELITE  ადგილობრივი  3.93
 218  კომეტ მიქს ბლუ  ფილტრიანი სიგარეტი  COMET MIX BLUE  ადგილობრივი  3.90

დ) 220-ე-223-ე სტრიქონები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 220   ვილსონ რედი   უფილტრო სიგარეტი  WILSON RED    ადგილობრივი   3.40 
 221  ვილსონ ბლუ  უფილტრო სიგარეტი  WILSON BLUE  ადგილობრივი  3.40
 222  კომეტი ექსელ რედი  უფილტრო სიგარეტი  COMET EXEL RED  ადგილობრივი  3.40
 223  კომეტი ექსელ ბლუ  უფილტრო სიგარეტი  COMET EXEL BLUE  ადგილობრივი  3.40

ე) 225-ე-228-ე სტრიქონები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 225    ეფეს ბლექი  უფილტრო სიგარეტი    EFES BLACK   ადგილობრივი   3.40 
 226  უნივერსალ ეკლიპსი  უფილტრო სიგარეტი  UNIVERSAL ECLIPSE  ადგილობრივი  3.00
 227  ასტრა ორიგინალი  უფილტრო სიგარეტი  ASTRA ORIGINAL  ადგილობრივი  2.70
 228  ასტრა ინდიგო  უფილტრო სიგარეტი  ASTRA INDIGO  ადგილობრივი  3.00

ვ) 230-ე სტრიქონი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 230  პრიმა ლურჯი  უფილტრო სიგარეტი    PRIMA BLUE  ადგილობრივი   3.00  

2. ბრძანების გასაჩივრება შესაძლებელია, დაინტერესებული მხარის მიერ მისთვის ბრძანების ოფიციალურად გაცნობიდან, ერთი თვის ვადაში საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში (მისამართი: ქ. თბილისი, ინგოროყვას ქ. N7).ცოტნე ყავლაშვილიმინისტრის მოვალეობის
შემსრულებელი