კომპეტენციის ფარგლებში დანაშაულის პრევენცია, დადგენა, გამოძიება, სრული წინასწარი გამოძიების ჩატარება, ექსპერტიზის ორგანიზება და ჩატარება საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის შესაბამისად, აგრეთვე "ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის" შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების საფუძველზე და სხვა ნორმატიული აქტების დაცვით.

საფინანსო–ეკონომიკურ სფეროში ადმინისტრაციულ დარღვევათა დადგენა და პრევენცია საქართველოს ადმინისტრაციული კოდექსით და სხვა ნორმატიული აქტებით გათვალისწინებული კომპეტენციების საფუძველზე.

თანამშრომელთა დაცვა დადგენილ პროცედურებში უკანონო ჩარევებისგან ფინანსთა სამინისტროს უსაფრთხო საქმიანობისა და ოფიციალური ვალდებულებების შესრულების უზრუნველსაყოფად.

 
საგამოძიებო სამსახური
  • სამსახურის უფროსი
  • შიდა ინსპექტირების სამმართველო
  • სპეციალური დანიშნულების რაზმი
  • ოპერატიულ–ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი
  • სამსახურის უფროსის მოადგილე
  • საგამოძიებო დეპარტამენტი
  • სამსახურის უფროსის მოადგილე
  • ეკონომიკური დეპარტამენტი
  • ადმინისტრაცია
  • სპეციალურ გამოკვლევათა და ექსპერტიზის დეპარტამენტი