სახელმწიფოს საკუთრებაში მიქცეული ქონების განკარგვა;

სახელმწიფო ორგანოს/საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სარგებლობაში გადაცემული ან/და ბალანსზე რიცხული სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების განკარგვა;

სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცეული და სააგენტოსათვის  განსაკარგავად გადაცემული ქონების შეფასება;

დაინტერესებული ფიზიკური და იურიდიული  პირების ქონების განკარგვის ხელშეწყობა;

მკაცრი აღრიცხვის ფორმების რეგისტრაცია,  ექსპერტიზა-უტილიზაცია.

 
სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო
  • ადმინისტრაციული სამსახური
  • იურიდიული სამსახური
  • სტრატეგიული განვითარების სამსახური
  • საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური
  • ქონების განკარგვის სამსახური
  • ქონების შეფასების სამსახური
  • ქონების მიღების, აღრიცხვის და შენახვის სამსახური
  • დასავლეთ საქართველოს რეგიონული სამმართველო
  • სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველო