ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტი 2015-2018 წლებისათვის (საბოლოო ვარიანტი)
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
2015 წლის ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები (საბაზო სცენარი)
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
2015 წლის ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები (ოპტიმისტური სცენარი)
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
2015 წლის ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები (პესიმისტური სცენარი)
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტი 2015-2018 წლებისათვის (გადამუშავებული ვარიანტი)
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2015-2018 წლებისათვის
(პირველადი ვარიანტი)
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.