სტატისტიკური მონაცემების გავრცელების კალენდარი
  2024
  იანვარი თებერვალი მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბერი ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი
I. სახელმწიფო ბიუჯეტი
I. ფულადი სახსრების წყაროებისა და გამოყენების ყოველთვიური ანგარიში 30(XII-23) 28(I-24) 28(II-24) 29(III-24) 30(IV-24) 27(V-24) 30(VI-24) 29(VII-24) 26(VIII-24) 30(IX-24) 29(X-24) 26(XI-24)
2. სახელმწიფო ოპერაციების ყოველკვარტალური ანგარიში 30(IVკვ.-23) X X 29 (Iკვ.-24)
X X 30(IIკვ.-24)
X X 30(IIIკვ.-24) X X
3. სახელმწიფო ოპერაციების წლიური ანგარიში (წინასწარი) X 28(2023) X X X X X X X X X X
4. სახელმწიფო ოპერაციების წლიური ანგარიში (დაზუსტებული) X X X X X 27(2023) X X X X X X
II. ნაერთი ბიუჯეტი
I. ფულადი სახსრების წყაროებისა და გამოყენების ყოველთვიური ანგარიში 30(XII-23) 28(I-24) 28(II-24)
 29(III-24) 30(IV-24) 27(V-24) 30(VI-24) 29(VII-24) 26(VIII-24) 30(IX-24) 29(X-24) 26(XI-24)
2. სახელმწიფო ოპერაციების კვარტალური ანგარიში 30(IVკვ.-23) X X 29 (Iკვ.-24) X X 30(IIკვ.-24) X X 30(IIIკვ.-24) X X
3. სახელმწიფო ოპერაციების წლიური ანგარიში (წინასწარი) X X 28(2023) X X X X X X X X X
4. სახელმწიფო ოპერაციების წლიური ანგარიში (დაზუსტებული) X X X X X 27(2023) X X X X X X


*საანგარიშო პერიოდის მონაცემები მოცემულია ფრჩხილებში.