ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2014-2017 წლებისათვის
(საბოლოო ვარიანტი)
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
2014 წლის ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2014-2017 წლებისათვის
(გადამუშავებული ვარიანტი)
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.