31-01-2019 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
3,203,876.7 3,221,368.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,771,030.7 2,788,522.0
6 თვიანი 115,913.9 120,000.0
12 თვიანი 447,678.3 480,000.0
2 წლიანი 761,189.8 755,000.0
5 წლიანი 1,068,448.7 1,056,002.0
10 წლიანი 377,800.1 377,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 432,846.0 432,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 280,846.0 280,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 152,000.0 152,000.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

28-02-2019 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
3,275,146.1 3,291,368.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,842,300.1 2,858,522.0
6 თვიანი 115,948.9 120,000.0
12 თვიანი 447,865.5 480,000.0
2 წლიანი 801,565.3 795,000.0
5 წლიანი 1,099,259.7 1,086,002.0
10 წლიანი 377,660.7 377,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 432,846.0 432,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 280,846.0 280,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 152,000.0 152,000.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

31-03-2019 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
3,283,522.1 3,298,951.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,860,676.1 2,876,105.0
6 თვიანი 115,984.7 120,000.0
12 თვიანი 448,015.9 480,000.0
2 წლიანი 842,165.7 835,000.0
5 წლიანი 1,076,849.1 1,063,585.0
10 წლიანი 377,660.7 377,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 422,846.0 422,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის“ 240,846.0 240,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 182,000.0 182,000.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

30-04-2019 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
3,291,023.3 3,303,951.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,868,177.3 2,881,105.0
6 თვიანი 116,029.1 120,000.0
12 თვიანი 448,226.5 480,000.0
2 წლიანი 793,346.6 785,000.0
5 წლიანი 1,105,893.5 1,093,585.0
10 წლიანი 404,681.6 402,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 422,846.0 422,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 240,846.0 240,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 182,000.0 182,000.0
შენიშვნა:არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-05-2019 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
3,403,167.9 3,413,951.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,980,321.9 2,991,105.0
6 თვიანი 116,077.7 120,000.0
12 თვიანი 448,488.6 480,000.0
2 წლიანი 855,255.2 845,000.0
5 წლიანი 1,155,818.8 1,143,585.0
10 წლიანი 404,681.6 402,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 422,846.0 422,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 240,846.0 240,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 182,000.0 182,000.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


30-06-2019 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
3,508,087 3,515,896
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 3,093,296 3,101,105
6 თვიანი 116,126 120,000
12 თვიანი 448,779 480,000
2 წლიანი 917,522 905,000
5 წლიანი 1,206,188 1,193,585
10 წლიანი 404,682 402,520
სხვა ფასიანი ქაღალდები 410,846 410,846
ობლიგაცია სებ-თვის 240,846 240,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 170,000 170,000
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 3,945.0 3,945.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-07-2019 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
3,439,279.6 3,449,809.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 3,024,488.6 3,035,018.0
6 თვიანი 116,159.4 120,000.0
12 თვიანი 449,062.4 480,000.0
2 წლიანი 848,332.4 840,000.0
5 წლიანი 1,174,857.2 1,162,498.0
10 წლიანი 436,077.2 432,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 410,846.0 410,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 240,846.0 240,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 170,000.0 170,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 3,945.0 3,945.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-08-2019 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
3,550,533.9 3,559,809.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები3,135,742.93,145,018.0
6 თვიანი116,176.7120,000.0
12 თვიანი449,257.3480,000.0
2 წლიანი908,720.2900,000.0
5 წლიანი1,225,650.81,212,498.0
10 წლიანი435,937.8432,520.0
სხვა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები410,846.0410,846.0
ობლიგაცია სებ-ისთვის240,846.0240,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის170,000.0170,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი3,945.03,945.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


30-09-2019 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
3,650,783.0 3,662,198.6
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები3,243,602.43,255,018.0
6 თვიანი116,151.8120,000.0
12 თვიანი449,278.4480,000.0
2 წლიანი968,735.3960,000.0
5 წლიანი1,273,499.11,262,498.0
10 წლიანი435,937.8432,520.0
სხვა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები400,846.0400,846.0
ობლიგაცია სებ-ისთვის240,846.0240,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის160,000.0160,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი6,334.66,334.6
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
ვალის მდგომარეობა დაკორექტირებულია 2019 წლის 16 ოქტომბრის მონაცემებით.


31-10-2019 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
3,882,265.0 3,902,242.6
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 3,475,040.4 3,495,018.0
6 თვიანი164,116.5170,000.0
12 თვიანი467,501.2500,000.0
2 წლიანი1,038,278.31,030,000.0
5 წლიანი1,338,960.81,332,498.0
10 წლიანი466,183.6462,520.0
სხვა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები 400,846.0 400,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 240,846.0 240,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 160,000.0 160,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხების სახით 6,378.6 6,378.6
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


30-11-2019 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
4,002,089.0 4,032,224.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 3594883 3625018
6 თვიანი211,748.1220,000.0
12 თვიანი485,183.1520,000.0
2 წლიანი1,026,585.41,020,000.0
5 წლიანი1,405,182.81,402,498.0
10 წლიანი466,183.6462,520.0
სხვა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები400,846.0400,846.0
ობლიგაცია სებ-ისთვის240,846.0240,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის160,000.0160,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი6,360.06,360.0
შენიშვნა:არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-12-2019 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
4,165,997.3 4,206,787.2
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 3,766,379.1 3,807,169.0
6 თვიანი 248,769.5 259,000.0
12 თვიანი 502,824.4 540,000.0
2 წლიანი 1,048,816.1 1,043,151.0
5 წლიანი 1,469,338.5 1,472,498.0
10 წლიანი 496,630.6 492,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 392,846.0 392,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 240,846.0 240,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 152,000.0 152,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 6,772.2 6,772.2
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
<აპრილი>
ორსაოთხუპაშაკვ
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

დონორი ორგანიზაციები

პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების რეფორმა

ეკონომიკური ანალიზი

სახელმწიფოს შიდა ფინანსური კონტროლი

დავების განხილვის საბჭო

ელექტრონული აუქციონი

ანგარიშები და პრეზენტაციები

სწავლება და კარიერა