საქართველოს სამინისტროების ძირითადი მიმართულებები 2022-2025 წლებისათვის

ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები - საბაზო სცენარი
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.

ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები - ოპტიმისტური სცენარი
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები - პესიმისტური სცენარი
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
ძირითადი საბიუჯეტო და მაკროეკონომიკური პარამეტრები 2022-2025 წლებისათვის