• იანვარი
 • თებერვალი
 • მარტი
 • აპრილი
 • მაისი
 • 31-01-2022 მდგომარეობით

  (ათასი ლარი)

  მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
  6 046 999,9 6 041 982,9
  სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5 690 559,0 5 685 542,0
  6 თვის სახაზინო ვალდებულებები 105 005,4 110 000,0
  12 თვის სახაზინო ვალდებულებები 197 081,2 215 000,0
  2 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1 203 576,6 1 200 000,0
  5 წლის სახაზინო ობლიგაციები 2 808 333,2 2 804 974,0
  10 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1 376 562,6 1 355 568,0
  სხვა ფასიანი ქაღალდები 312 846,0 312 846,0
  ობლიგაცია სებ-თვის 160 846,0 160 846,0
  ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 152 000,0 152 000,0
  საბიუჯტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 43 594,9 43 594,9
  შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

  28-02-2022 მდგომარეობით

  (ათასი ლარი)

  მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
  6,212,587.3 6,207,943.4
  სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5,856,185.8 5,851,542.0
  6 თვის სახაზინო ვალდებულებები 109,711.3 115,000.0
  12 თვის სახაზინო ვალდებულებები 201,382.6 220,000.0
  2 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1,273,634.7 1,270,000.0
  5 წლის სახაზინო ობლიგაციები 2,895,034.0 2,890,974.0
  10 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1,376,423.2 1,355,568.0
  სხვა ფასიანი ქაღალდები 312,846.0 312,846.0
  ობლიგაცია სებ-თვის 160,846.0 160,846.0
  ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 152,000.0 152,000.0
  საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 43,555.4 43,555.4
  შენიშვნა: სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

  31-03-2022 მდგომარეობით

  (ათასი ლარი)

  მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
  6,242,583.8 6,238,256.1
  სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5,897,355.7 5,893,028.0
  6 თვის სახაზინო ვალდებულებები114,422.8120,000.0
  12 თვის სახაზინო ვალდებულებები201,055.8220,000.0
  2 წლის სახაზინო ობლიგაციები1,344,693.71,340,000.0
  5 წლის სახაზინო ობლიგაციები2,870,758.92,867,460.0
  10 წლის სახაზინო ობლიგაციები1,366,424.51,345,568.0
  სხვა ფასიანი ქაღალდები302,846.0302,846.0
  ობლიგაცია სებ-ისთვის120,846,0120,846,0
  ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის182,000.0182,000.0
  საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი42,382.142,382.1
  შენიშვნა: სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

  30-04-2022 მდგომარეობით

  (ათასი ლარი)

  მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
  5,937,991.9 5,935,716.1
  სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5,592,763.8 5,590,488.0
  6 თვის სახაზინო ვალდებულებები 114,278.0 120,000.0
  12 თვის სახაზინო ვალდებულებები 205,284.2 225,000.0
  2 წლის სახაზინო ობლიგაციები 924,504.0 920,000.0
  5 წლის სახაზინო ობლიგაციები 2,957,605.7 2,954,920.0
  10 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1,391,091.9 1,370,568.0
  სხვა ფასიანი ქაღალდები 302,846.0 302,846.0
  ობლიგაცია სებ-თვის 120,846.0 120,846.0
  ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 182,000.0 182,000.0
  საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 42,382.1 42,382.1
  შენიშვნა:არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


  31-05-2022 მდგომარეობით

  (ათასი ლარი)

  მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
  6,106,692.5 6,106,692.5
  სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5,758,638.8 5,760,488.0
  6 თვის სახაზინო ვალდებულებები 114,144.5 120,000.0
  12 თვის სახაზინო ვალდებულებები 223,377.6 245,000.0
  2 წლის სახაზინო ობლიგაციები 995,203.5 990,000.0
  5 წლის სახაზინო ობლიგაციები 3,034,821.2 3,034,920.0
  10 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1,391,091.9 1,370,568.0
  სხვა ფასიანი ქაღალდები 302,846.0 302,846.0
  ობლიგაცია სებ-თვის 120,846.0 120,846.0
  ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 182,000.0 182,000.0
  საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 45,207.7 45,207.7
  შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


  30-06-2020 მდგომარეობით

  (ათასი ლარი)

  მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
  5 789 356,6 5 783 151,7
  სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5 428 611,9 5 422 407,0
  6 თვის სახაზინო ვალდებულებები 57 569,7 60 000,0
  12 თვის სახაზინო ვალდებულებები 332 811,9 360 000,0
  2 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1 313 431,0 1 310 000,0
  5 წლის სახაზინო ობლიგაციები 2 427 597,2 2 411 839,0
  10 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1 297 202,1 1 280 568,0
  სხვა ფასიანი ქაღალდები 330 846,0 330 846,0
  ობლიგაცია სებ-თვის 160 846,0 160 846,0
  ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 170 000,0 170,000.0
  საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 29 898,7 29 898,7
  შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


  31-07-2021 მდგომარეობით

  (ათასი ლარი)

  მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
  5 468 306,5 5 457 447,3
  სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5 104 141,2 5 093 282,0
  6 თვის სახაზინო ვალდებულებები 71 900,5 75 000,0
  12 თვის სახაზინო ვალდებულებები 300 395,5 325 000,0
  2 წლის სახაზინო ობლიგაციები 945 888,9 940 000,0
  5 წლის სახაზინო ობლიგაციები 2 461 620,6 2 447 714,0
  10 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1 324 335,7 1 305 568,0
  სხვა ფასიანი ქაღალდები 330 846,0 330 846,0
  ობლიგაცია სებ-თვის 160 846,0 160 846,0
  ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 170 000,0 170 000,0
  საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 33 319,3 33 319,3
  შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


  31-08-2021 მდგომარეობით

  (ათასი ლარი)

  მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
  5 491 106,8 5 480 039,8
  სახაზინო ფასიანი ქაღალდები5 126 974,05 115 907,0
  6 თვის სახაზინო ვალდებულებები71 805,5 75 000,0
  12 თვის სახაზინო ვალდებულებები267 895,8290 000,0
  2 წლის სახაზინო ობლიგაციები965 474,6960 000,0
  5 წლის სახაზინო ობლიგაციები2 497 601,82 485 339,0
  10 წლის სახაზინო ობლიგაციები1 324 196,31 305 568,0
  სხვა ფასიანი ქაღალდები330 846,0330 846,0
  ობლიგაცია სებ-თვის160 846,0160 846,0
  ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის170 000,0170 000,0
  საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი33 286,8 33 286,8
  შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


  30-09-2021 მდგომარეობით

  (ათასი ლარი)

  მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
  5 507 083,2 5 495 516,4
  სახაზინო ფასიანი ქაღალდები5 147 473,8 5 135 907,0
  6 თვის სახაზინო ვალდებულებები71 703,875 000,0
  12 თვის სახაზინო ვალდებულებები235 364,8255 000,0
  2 წლის სახაზინო ობლიგაციები985 262,7980 000,0
  5 წლის სახაზინო ობლიგაციები2 530 946,22 520 339,0
  10 წლის სახაზინო ობლიგაციები1 324 196,31 305 568,0
  სხვა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები320 846,0320 846,0
  ობლიგაცია სებ-ისთვის160 846,0160 846,0
  ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის160 000,0160 000,0
  საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი38 763,438 763,4
  შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


  31-10-2021 მდგომარეობით

  (ათასი ლარი)

  მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
  5 580 582,1 5 568 424,9
  სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5 220 939,2 5 208 782,0
  6 თვის სახაზინო ვალდებულებები76 415,180 000,0
  12 თვის სახაზინო ვალდებულებები216 584,7235 000,0
  2 წლის სახაზინო ობლიგაციები1 033 262,41 033 262,4
  5 წლის სახაზინო ობლიგაციები2 543 855,72 533 214,0
  10 წლის სახაზინო ობლიგაციები1 350 821,21 330 568,0
  სხვა ფასიანი ქაღალდები 320 846,0 320 846,0
  ობლიგაცია სებ-თვის 160 846,0 160 846,0
  ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 160 846,0 160 846,0
  საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხების სახით არსებული ვალი 38 796,9 38 796,9
  შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


  30-11-2021 მდგომარეობით

  (ათასი ლარი)

  მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
  5 720 336,0 5 712 480,1
  სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5 358 012,9 5 350 157,0
  6 თვის სახაზინო ვალდებულებები95 519,6100 000,0
  12 თვის სახაზინო ვალდებულებები197 862,1215 000,0
  2 წლის სახაზინო ობლიგაციები1 082 849,41 080 000,0
  5 წლის სახაზინო ობლიგაციები2 630 960,52 624 589,0
  10 წლის სახაზინო ობლიგაციები1 350 821,21 330 568,0
  სხვა ფასიანი ქაღალდები320 846,0320 846,0
  ობლიგაცია სებ-ისთვის160 846,0160 846,0
  ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის160 000,0160 000,0
  საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი41 477,141 477,1
  შენიშვნა:არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


  31-12-2021 მდგომარეობით

  (ათასი ლარი)

  მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
  5 845 198,0 5 837 901,1
  სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5 485 953,9 5 478 657,0
  6 თვის სახაზინო ვალდებულებები 100 303,4 105 000,0
  12 თვის სახაზინო ვალდებულებები 178 896,0 195 000,0
  2 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1 133 641,8 1 130 000,0
  5 წლის სახაზინო ობლიგაციები 2 722 291,5 2 718 089,0
  10 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1 350 821,2 1 330 568,0
  სხვა ფასიანი ქაღალდები 312 846,0 312 846,0
  ობლიგაცია სებ-თვის 160 846,0 160 846,0
  ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 152 000,0 152 000,0
  საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 46 398,1 46 398,1
  შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.