31-01-2022 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
6 046 999,9 6 041 982,9
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5 690 559,0 5 685 542,0
6 თვის სახაზინო ვალდებულებები 105 005,4 110 000,0
12 თვის სახაზინო ვალდებულებები 197 081,2 215 000,0
2 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1 203 576,6 1 200 000,0
5 წლის სახაზინო ობლიგაციები 2 808 333,2 2 804 974,0
10 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1 376 562,6 1 355 568,0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 312 846,0 312 846,0
ობლიგაცია სებ-თვის 160 846,0 160 846,0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 152 000,0 152 000,0
საბიუჯტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 43 594,9 43 594,9
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

28-02-2022 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
6,212,587.3 6,207,943.4
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5,856,185.8 5,851,542.0
6 თვის სახაზინო ვალდებულებები 109,711.3 115,000.0
12 თვის სახაზინო ვალდებულებები 201,382.6 220,000.0
2 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1,273,634.7 1,270,000.0
5 წლის სახაზინო ობლიგაციები 2,895,034.0 2,890,974.0
10 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1,376,423.2 1,355,568.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 312,846.0 312,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 160,846.0 160,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 152,000.0 152,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 43,555.4 43,555.4
შენიშვნა: სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

31-03-2022 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
6,242,583.8 6,238,256.1
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5,897,355.7 5,893,028.0
6 თვის სახაზინო ვალდებულებები114,422.8120,000.0
12 თვის სახაზინო ვალდებულებები201,055.8220,000.0
2 წლის სახაზინო ობლიგაციები1,344,693.71,340,000.0
5 წლის სახაზინო ობლიგაციები2,870,758.92,867,460.0
10 წლის სახაზინო ობლიგაციები1,366,424.51,345,568.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები302,846.0302,846.0
ობლიგაცია სებ-ისთვის120,846,0120,846,0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის182,000.0182,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი42,382.142,382.1
შენიშვნა: სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

30-04-2022 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
5,937,991.9 5,935,716.1
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5,592,763.8 5,590,488.0
6 თვის სახაზინო ვალდებულებები 114,278.0 120,000.0
12 თვის სახაზინო ვალდებულებები 205,284.2 225,000.0
2 წლის სახაზინო ობლიგაციები 924,504.0 920,000.0
5 წლის სახაზინო ობლიგაციები 2,957,605.7 2,954,920.0
10 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1,391,091.9 1,370,568.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 302,846.0 302,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 120,846.0 120,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 182,000.0 182,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 42,382.1 42,382.1
შენიშვნა:არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-05-2022 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
6,106,692.5 6,106,692.5
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5,758,638.8 5,760,488.0
6 თვის სახაზინო ვალდებულებები 114,144.5 120,000.0
12 თვის სახაზინო ვალდებულებები 223,377.6 245,000.0
2 წლის სახაზინო ობლიგაციები 995,203.5 990,000.0
5 წლის სახაზინო ობლიგაციები 3,034,821.2 3,034,920.0
10 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1,391,091.9 1,370,568.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 302,846.0 302,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 120,846.0 120,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 182,000.0 182,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 45,207.7 45,207.7
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


30-06-2022 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
6,252,395.8 6,250,298.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5,917,585.8 5,915,488.0
6 თვის სახაზინო ვალდებულებები 114,024.9 120,000.0
12 თვის სახაზინო ვალდებულებები 227,754.5 250,000.0
2 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1,067,686.9 1,060,000.0
5 წლის სახაზინო ობლიგაციები 3,117,027.6 3,114,920.0
10 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1,391,091.9 1,370,568.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 290,846.0 290,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 120,846.0 120,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 170,000.0 170,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 43,964.0 43,964.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-07-2022 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
6,459,067.1 6,461,090.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 6,124,484.1 6,126,507.0
6 თვის სახაზინო ვალდებულებები 113,995.1 120,000.0
12 თვის სახაზინო ვალდებულებები 241,250.0 265,000.0
2 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1,145,882.7 1,140,000.0
5 წლის სახაზინო ობლიგაციები 3,206,736.3 3,205,939.0
10 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1,416,619.9 1,395,568.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 290,846.0 290,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 120,846.0 120,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 170,000.0 170,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 43,737.0 43,737.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-08-2022 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
6,538,283.4 6,540,970.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები6,540,970.06,206,352.0
6 თვის სახაზინო ვალდებულებები113,974.6120,000.0
12 თვის სახაზინო ვალდებულებები254,809.3280,000.0
2 წლის სახაზინო ობლიგაციები1,225,952.51,220,000.0
5 წლის სახაზინო ობლიგაციები3,217,419.03,215,784.0
10 წლის სახაზინო ობლიგაციები1,391,509.91,370,568.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები290,846.0290,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის120,846.0120,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის170,000.0170,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი43,772.0 43,772.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


30-09-2022 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
6,716,474.7 6,716,244.5
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები6,393,232.2 6,393,002.0
6 თვის სახაზინო ვალდებულებები113,972.7120,000.0
12 თვის სახაზინო ვალდებულებები268,402.3295,000.0
2 წლის სახაზინო ობლიგაციები1,307,619.01,300,000.0
5 წლის სახაზინო ობლიგაციები3,311,728.33,307,434.0
10 წლის სახაზინო ობლიგაციები1,391,509.91,370,568.0
სხვა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები280,846.0280,846.0
ობლიგაცია სებ-ისთვის120,846.0120,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის160,000.0160,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი42,396.542,396.5
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-10-2022 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
6,920,854.8 6,915,754.3
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 6,597,602.4 6,592,502.0
6 თვის სახაზინო ვალდებულებები114,056.6120,000.0
12 თვის სახაზინო ვალდებულებები268,275.6295,000.0
2 წლის სახაზინო ობლიგაციები1,387,551.21,380,000.0
5 წლის სახაზინო ობლიგაციები3,410,182.33,401,934.0
10 წლის სახაზინო ობლიგაციები1,417,536.81,395,568.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 280,846.0 280,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 120,846.0 120,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 160,000.0 160,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხების სახით არსებული ვალი 42,406.3 42,406.3
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


30-11-2022 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
6,862,871.2 6,850,903.4
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 6,539,603.8 6,527,636.0
6 თვის სახაზინო ვალდებულებები114,138.1120,000.0
12 თვის სახაზინო ვალდებულებები268,163.2295,000.0
2 წლის სახაზინო ობლიგაციები1,124,553.71,116,834.0
5 წლის სახაზინო ობლიგაციები3,510,659.93,500,234.0
10 წლის სახაზინო ობლიგაციები1,522,088.91,495,568.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები280,846.0280,846.0
ობლიგაცია სებ-ისთვის120,846.0120,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის160,000.0160,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი42,421.442,421.4
შენიშვნა:არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-12-2022 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
7 195 263.2 7 168 509.5
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 6 832 293.8 6 805 540.0
6 თვის სახაზინო ვალდებულებები 114 210.7 120 000.0
12 თვის სახაზინო ვალდებულებები 268 290.3 295 000.0
2 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1 206 368.6 1 196 884.0
5 წლის სახაზინო ობლიგაციები 3 615 561.6 3 598 088.0
10 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1 627 862.6 1 595 568.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 272 846.0 272 846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 120 846.0 120 846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 152 000.0 152 000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი* 90 123.5 90 123.5
მ.შ. სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოები 49 000.9 49 000.9
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
* საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ოდენობაში, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, გათვალისწინებულია სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების სესხის სახით არსებული ვალი 2022 წლის დეკემბრიდან.