დონორ ორგანიზაციებში სხვადასხვა პოზიციაზე გამოცხადებულ ვაკანსიებზე ინფორმაცია შესაძლებელია მიღებულ იქნას თითოეული დონორი ორგანიზაციის ოფიციალურ ვებგვერდზე.

 ოფიციალურ ვებგვერდებზე შესაბამისი ელექტრონული მისამართები მითითებულია დონორი ორგანიზაცების მიხედვით. იხილეთ ბმული: დონორი ორგანიზაციები