კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.01.2007 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 1 455 857 2 503 924
მრავალმხრივი კრედიტორები 885 401 1 522 799
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 524 877 781 778 1 344 577
ევროგაერთიანება (EC) EUR 57 500 74 497 128 127
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 6 637 9 886 17 003
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 19 241 19 241 33 092
ორმხრივი კრედიტორები 497 918 856 367
ავსტრია EUR 1 507 1 953 3 359
აზერბაიჯანი USD 14 527 14 527 24 984
თურქმენეთი USD 41 083 41 083 70 658
თურქეთი USD 53 456 53 456 91 939
ირანი USD 11 418 11 418 19 638
რუსეთი USD 143 772 143 772 247 274
სომხეთი USD 17 660 17 660 30 374
უზბეკეთი USD 390 390 671
უკრაინა USD 356 356 612
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 47 768
გერმანია EUR 63 785 82 640 142 132
იაპონია JPY 5 208 607 42 731 73 493
კუვეიტი KWD 4 200 14 529 24 989
ნიდერლანდები EUR 3 296 4 270 7 343
ა.შ.შ USD 41 359 41 359 71 133
გარანტირებული კრედიტები 72 538 124 758
გერმანია EUR 45 467 58 906 101 313
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 13 631 13 631 23 445
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 232 660 400 151
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 156 205 232 660 400 151
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
28.02.2007 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 1 461 942 2 504 311
მრავალმხრივი კრედიტორები 897 024 1 536 605
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 527 409 791 757 1 356 282
ევროგაერთიანება (EC) EUR 57 500 76 062 130 295
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 6 637 9 964 17 069
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 19 241 19 241 32 959
ორმხრივი კრედიტორები 548 389 939 392
ავსტრია EUR 1 507 1 994 3 416
აზერბაიჯანი USD 14 527 14 527 24 884
თურქმენეთი USD 39 581 39 581 67 802
თურქეთი USD 50 596 50 596 86 671
ირანი USD 11 418 11 418 19 559
რუსეთი USD 138 170 138 170 236 686
სომხეთი USD 17 660 17 660 30 252
უზბეკეთი USD 390 390 668
უკრაინა USD 356 356 610
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 47 577
გერმანია EUR 107 408 142 082 243 386
იაპონია JPY 5 208 607 43 596 74 680
კუვეიტი KWD 4 200 14 527 24 884
ნიდერლანდები EUR 3 296 4 359 7 468
ა.შ.შ USD 41 359 41 359 70 848
გარანტირებული კრედიტები 16 529 28 314
გერმანია EUR 3 029 4 007 6 865
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 12 521 12 521 21 449
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 225 333 385 996
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 150 100 225 333 385 996
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.03.2007 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 1 475 103 2 507 675
მრავალმხრივი კრედიტორები 905 058 1 538 598
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 528 125 799 190 1 358 623
ევროგაერთიანება (EC) EUR 57 500 76 583 130 192
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 6 637 10 044 17 075
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 19 241 19 241 32 709
ორმხრივი კრედიტორები 553 489 940 931
ავსტრია EUR 1 507 2 008 3 413
აზერბაიჯანი USD 14 527 14 527 24 695
თურქმენეთი USD 39 581 39 581 67 288
თურქეთი USD 50 596 50 596 86 013
ირანი USD 11 418 11 418 19 410
რუსეთი USD 138 170 138 170 234 890
სომხეთი USD 17 660 17 660 30 023
უზბეკეთი USD 390 390 663
უკრაინა USD 356 356 605
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 47 216
გერმანია EUR 109 693 146 098 248 367
იაპონია JPY 5 210 794 44 169 75 088
კუვეიტი KWD 4 200 14 519 24 682
ნიდერლანდები EUR 3 653 4 865 8 271
ა.შ.შ USD 41 358 41 358 70 308
გარანტირებული კრედიტები 16 556 28 145
გერმანია EUR 3 029 4 035 6 859
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 12 521 12 521 21 286
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 246 964 419 839
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 163 200 246 964 419 839
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
30.04.2007 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 1 489 494 2 517 245
მრავალმხრივი კრედიტორები 915 319 1 546 889
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 529 652 807 682 1 364 983
ევროგაერთიანება (EC) EUR 57 500 78 275 132 285
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 6 637 10 122 17 105
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 19 241 19 241 32 517
ორმხრივი კრედიტორები 557 530 942 226
ავსტრია EUR 1 507 2 052 3 468
აზერბაიჯანი USD 14 527 14 527 24 550
თურქმენეთი USD 39 581 39 581 66 892
თურქეთი USD 50 596 50 596 85 507
ირანი USD 11 418 11 418 19 296
რუსეთი USD 138 170 138 170 233 508
სომხეთი USD 17 660 17 660 29 846
უზბეკეთი USD 390 390 659
უკრაინა USD 356 356 602
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 46 938
გერმანია EUR 110 546 150 487 254 323
იაპონია JPY 5 210 794 43 660 73 785
კუვეიტი KWD 4 200 14 528 24 553
ნიდერლანდები EUR 3 653 4 973 8 404
ა.შ.შ USD 41 358 41 358 69 895
გარანტირებული კრედიტები 16 645 28 131
გერმანია EUR 3 029 4 124 6 969
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 12 521 12 521 21 161
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 240 405 406 285
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 157 650 240 405 406 285
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.05.2007 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 1 462 521 2 454 109
მრავალმხრივი კრედიტორები 910 504 1 527 825
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 530 647 804 392 1 349 769
ევროგაერთიანება (EC) EUR 57 500 77 244 129 616
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 6 954 10 541 17 688
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 18 327 18 327 30 752
ორმხრივი კრედიტორები 536 176 899 702
ავსტრია EUR 1 507 2 025 3 398
აზერბაიჯანი USD 14 527 14 527 24 376
თურქმენეთი USD 24 427 24 427 40 988
თურქეთი USD 50 596 50 596 84 900
ირანი USD 11 418 11 418 19 159
რუსეთი USD 132 568 132 568 222 449
სომხეთი USD 17 660 17 660 29 634
უზბეკეთი USD 390 390 654
უკრაინა USD 356 356 598
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 46 605
გერმანია EUR 111 851 150 258 252 133
იაპონია JPY 5 228 640 42 979 72 119
კუვეიტი KWD 4 200 14 559 24 430
ნიდერლანდები EUR 3 931 5 280 8 860
ა.შ.შ USD 41 358 41 358 69 398
გარანტირებული კრედიტები 15 841 26 582
გერმანია EUR 3 029 4 070 6 829
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 11 772 11 772 19 753
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 237 613 398 714
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 156 750 237 613 398 714
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
30.06.2007 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 1 464 869 2 445 606
მრავალმხრივი კრედიტორები 915 609 1 528 614
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 532 226 805 551 1 344 871
ევროგაერთიანება (EC) EUR 57 500 77 338 129 116
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 6 954 10 525 17 572
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 22 195 22 195 37 055
ორმხრივი კრედიტორები 533 493 890 669
ავსტრია EUR 1 491 2 006 3 349
აზერბაიჯანი USD 14 497 14 497 24 203
თურქმენეთი USD 22 360 22 360 37 331
თურქეთი USD 50 543 50 543 84 382
ირანი USD 11 388 11 388 19 013
რუსეთი USD 132 156 132 156 220 635
სომხეთი USD 17 588 17 588 29 364
უზბეკეთი USD 386 386 645
უკრაინა USD 353 353 589
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 46 369
გერმანია EUR 113 252 152 325 254 307
იაპონია JPY 5 232 887 42 386 70 764
კუვეიტი KWD 4 044 14 040 23 440
ნიდერლანდები EUR 3 220 4 331 7 231
ა.შ.შ USD 41 358 41 358 69 047
გარანტირებული კრედიტები 15 767 26 323
გერმანია EUR 2 971 3 995 6 670
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 11 772 11 772 19 653
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 237 249 396 088
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 156 750 237 249 396 088
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.07.2007 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 1 505 939 2 511 907
მრავალმხრივი კრედიტორები 950 128 1 584 813
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 547 529 837 675 1 397 242
ევროგაერთიანება (EC) EUR 57 500 78 556 131 031
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 6 954 10 639 17 746
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 23 258 23 258 38 794
ორმხრივი კრედიტორები 540 134 900 943
ავსტრია EUR 1 386 1 894 3 159
აზერბაიჯანი USD 14 497 14 497 24 181
თურქმენეთი USD 21 266 21 266 35 471
თურქეთი USD 50 543 50 543 84 306
ირანი USD 11 388 11 388 18 996
რუსეთი USD 132 156 132 156 220 436
სომხეთი USD 17 588 17 588 29 337
უზბეკეთი USD 386 386 644
უკრაინა USD 353 353 588
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 46 327
გერმანია EUR 114 704 156 708 261 389
იაპონია JPY 5 311 867 44 648 74 472
კუვეიტი KWD 4 044 14 331 23 905
ნიდერლანდები EUR 3 838 5 244 8 746
ა.შ.შ USD 41 358 41 358 68 985
გარანტირებული კრედიტები 15 678 26 151
გერმანია EUR 2 971 4 058 6 769
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 11 619 11 619 19 381
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 238 438 397 715
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 155 850 238 438 397 715
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.08.2007 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 1 506 367 2 504 335
მრავალმხრივი კრედიტორები 959 047 1 594 415
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 552 098 846 151 1 406 726
ევროგაერთიანება (EC) EUR 57 500 78 401 130 341
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 6 954 10 658 17 719
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 23 837 23 837 39 630
ორმხრივი კრედიტორები 532 761 885 715
ავსტრია EUR 1 386 1 890 3 143
აზერბაიჯანი USD 14 497 14 497 24 101
თურქმენეთი USD 20 596 20 596 34 241
თურქეთი USD 47 683 47 683 79 274
ირანი USD 11 388 11 388 18 933
რუსეთი USD 126 554 126 554 210 396
სომხეთი USD 17 588 17 588 29 240
უზბეკეთი USD 386 386 642
უკრაინა USD 353 353 586
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 46 174
გერმანია EUR 114 730 156 433 260 070
იაპონია JPY 5 316 105 46 046 76 552
კუვეიტი KWD 4 044 14 355 23 866
ნიდერლანდები EUR 4 297 5 859 9 740
ა.შ.შ USD 41 358 41 358 68 757
გარანტირებული კრედიტები 14 560 24 206
გერმანია EUR 2 971 4 050 6 734
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 10 509 10 509 17 472
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 229 501 381 545
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 149 745 229 501 381 545
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
30.09.2007 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 1 525 991 2 530 092
მრავალმხრივი კრედიტორები 977 884 1 621 332
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 554 012 860 276 1 426 337
ევროგაერთიანება (EC) EUR 57 500 81 454 135 050
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 6 954 10 798 17 903
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 25 356 25 356 42 041
ორმხრივი კრედიტორები 533 389 884 359
ავსტრია EUR 1 386 1 964 3 256
აზერბაიჯანი USD 14 497 14 497 24 036
თურქმენეთი USD 13 934 13 934 23 102
თურქეთი USD 47 683 47 683 79 059
ირანი USD 11 388 11 388 18 882
რუსეთი USD 126 554 126 554 209 826
სომხეთი USD 17 588 17 588 29 161
უზბეკეთი USD 386 386 640
უკრაინა USD 353 353 585
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 46 049
გერმანია EUR 114 988 162 890 270 072
იაპონია JPY 5 316 105 46 107 76 446
კუვეიტი KWD 4 044 14 467 23 987
ნიდერლანდები EUR 4 550 6 446 10 687
ა.შ.შ USD 41 358 41 358 68 571
გარანტირებული კრედიტები 14 717 24 401
გერმანია EUR 2 971 4 208 6 977
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 10 509 10 509 17 424
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 252 867 419 254
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 162 845 252 867 419 254
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.10.2007 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 1 540 411 2 499 325
მრავალმხრივი კრედიტორები 993 219 1 611 503
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 558 266 873 557 1 417 351
ევროგაერთიანება (EC) EUR 57 500 82 846 134 418
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 7 220 11 298 18 332
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 25 517 25 517 41 402
ორმხრივი კრედიტორები 532 403 863 827
ავსტრია EUR 1 386 1 997 3 241
აზერბაიჯანი USD 14 497 14 497 23 521
თურქმენეთი USD 9 351 9 351 15 172
თურქეთი USD 47 683 47 683 77 367
ირანი USD 11 388 11 388 18 478
რუსეთი USD 126 554 126 554 205 334
სომხეთი USD 17 588 17 588 28 537
უზბეკეთი USD 386 386 627
უკრაინა USD 353 353 572
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 45 063
გერმანია EUR 115 108 165 848 269 089
იაპონია JPY 5 362 414 46 707 75 782
კუვეიტი KWD 4 044 14 599 23 687
ნიდერლანდები EUR 4 912 7 078 11 483
ა.შ.შ USD 40 600 40 600 65 873
გარანტირებული კრედიტები 14 789 23 996
გერმანია EUR 2 971 4 280 6 944
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 10 509 10 509 17 051
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 250 473 406 393
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 160 070 250 473 406 393
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
30.11.2007 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 1 557 232 2 524 273
მრავალმხრივი კრედიტორები 1 012 977 1 642 036
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 561 247 892 421 1 446 615
ევროგაერთიანება (EC) EUR 57 500 84 824 137 500
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 7 149 11 367 18 425
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 24 365 24 365 39 496
ორმხრივი კრედიტორები 530 113 859 313
ავსტრია EUR 1 386 2 045 3 315
აზერბაიჯანი USD 14 497 14 497 23 499
თურქმენეთი USD 6 689 6 689 10 842
თურქეთი USD 47 683 47 683 77 295
ირანი USD 11 388 11 388 18 461
რუსეთი USD 120 952 120 952 196 063
სომხეთი USD 17 588 17 588 28 511
უზბეკეთი USD 386 386 626
უკრაინა USD 353 353 572
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 45 022
გერმანია EUR 115 244 170 008 275 582
იაპონია JPY 5 382 872 48 914 79 290
კუვეიტი KWD 4 044 14 755 23 918
ნიდერლანდები EUR 4 912 7 247 11 747
ა.შ.შ USD 39 834 39 834 64 571
გარანტირებული კრედიტები 14 142 22 924
გერმანია EUR 2 971 4 382 7 104
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 9 760 9 760 15 820
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 253 091 410 261
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 159 170 253 091 410 261
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.12.2007 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 1 540 587 2 451 998
მრავალმხრივი კრედიტორები 1 003 590 1 597 314
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 563 697 883 465 1 406 123
ევროგაერთიანება (EC) EUR 57 500 84 230 134 061
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 7 149 11 204 17 832
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 24 691 24 691 39 298
ორმხრივი კრედიტორები 522 972 832 362
ავსტრია EUR 1 259 1 844 2 935
აზერბაიჯანი USD 14 464 14 464 23 021
თურქმენეთი USD 4 654 4 654 7 407
თურქეთი USD 47 625 47 625 75 800
ირანი USD 11 356 11 356 18 074
რუსეთი USD 120 495 120 495 191 779
სომხეთი USD 17 508 17 508 27 866
უზბეკეთი USD 382 382 608
უკრაინა USD 349 349 555
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 44 205
გერმანია EUR 115 090 168 593 268 333
იაპონია JPY 5 397 154 47 712 75 938
კუვეიტი KWD 3 888 14 227 22 643
ნიდერლანდები EUR 4 202 6 155 9 797
ა.შ.შ USD 39 835 39 835 63 401
გარანტირებული კრედიტები 14 025 22 322
გერმანია EUR 2 912 4 265 6 789
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 9 760 9 760 15 533
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 249 462 397 044
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 159 170 249 462 397 044
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
<მაისი>
ორსაოთხუპაშაკვ
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

დონორი ორგანიზაციები

პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების რეფორმა

ეკონომიკური ანალიზი

სახელმწიფოს შიდა ფინანსური კონტროლი

დავების განხილვის საბჭო

ელექტრონული აუქციონი

ანგარიშები და პრეზენტაციები

სწავლება და კარიერა