კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.01.2011 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 3 349 291 6 058 533
მრავალმხრივი კრედიტორები 2 256 211 4 081 261
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 769 414 1 201 778 2 173 896
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 192 137 192 137 347 557
ევროგაერთიანება (EC) EUR 13 500 18 541 33 538
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 13 983 21 841 39 508
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 257 900 402 824 728 669
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 15 479 15 479 28 000
EUR 24 626 33 821 61 180
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 100 000 100 000 180 890
SDR 148 847 232 490 420 551
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 27 159 37 300 67 472
ორმხრივი კრედიტორები 589 566 1 066 465
ავსტრია EUR 354 487 880
აზერბაიჯანი USD 14 186 14 186 25 662
თურქმენეთი USD 211 211 382
თურქეთი USD 29 976 29 976 54 223
ირანი USD 11 081 11 081 20 044
რუსეთი USD 116 654 116 654 211 015
სომხეთი USD 16 837 16 837 30 456
უზბეკეთი USD 348 348 629
უკრაინა USD 318 318 575
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 50 240
ჩინეთი CNY 30 000 4 555 8 240
გერმანია EUR 170 740 234 491 424 170
იაპონია JPY 4 685 255 56 692 102 549
კუვეიტი KWD 7 271 26 089 47 192
ნიდერლანდები EUR 5 944 8 164 14 767
ა.შ.შ. USD 35 264 35 264 63 788
საფრანგეთი EUR 4 690 6 441 11 651
ფასიანი ქაღალდები 500 000 904 450
ევროობლიგაცია USD 500 000 500 000 904 450
გარანტირებული კრედიტები 3 515 6 357
გერმანია EUR 2 559 3 515 6 357
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 655 468 1 185 676
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 419 650 655 468 1 185 676
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
28.02.2011 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 3 363 281 5 908 613
მრავალმხრივი კრედიტორები 2 271 922 3 991 313
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 769 348 1 210 223 2 126 120
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 192 137 192 137 337 547
ევროგაერთიანება (EC) EUR 13 500 18 609 32 692
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 14 855 23 368 41 053
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 257 900 405 690 712 715
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 15 479 15 479 27 194
EUR 25 272 34 835 61 199
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 100 000 100 000 175 680
SDR 148 847 234 144 411 344
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 27 159 37 437 65 769
ორმხრივი კრედიტორები 587 832 1 032 703
ავსტრია EUR 354 488 858
აზერბაიჯანი USD 13 959 13 959 24 523
თურქმენეთი USD 211 211 371
თურქეთი USD 26 673 26 673 46 859
ირანი USD 10 915 10 915 19 175
რუსეთი USD 115 099 115 099 202 205
სომხეთი USD 16 636 16 636 29 226
უზბეკეთი USD 348 348 611
უკრაინა USD 318 318 558
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 48 793
ჩინეთი CNY 30 000 4 562 8 015
გერმანია EUR 172 300 237 502 417 244
იაპონია JPY 4 694 095 57 268 100 608
კუვეიტი KWD 7 271 26 164 45 965
ნიდერლანდები EUR 5 940 8 187 14 383
ა.შ.შ. USD 35 264 35 264 61 951
საფრანგეთი EUR 4 690 6 465 11 357
ფასიანი ქაღალდები 500 000 878 400
ევროობლიგაცია USD 500 000 500 000 878 400
გარანტირებული კრედიტები 3 527 6 197
გერმანია EUR 2 559 3 527 6 197
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 657 928 1 155 848
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 418 250 657 928 1 155 848
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.03.2011 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 3 403 911 5 806 732
მრავალმხრივი კრედიტორები 2 301 433 3 926 015
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 768 387 1 218 278 2 078 261
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 192 137 192 137 327 767
ევროგაერთიანება (EC) EUR 13 500 19 021 32 449
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 15 262 24 198 41 280
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 257 900 408 900 697 543
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 15 479 15 479 26 406
EUR 27 292 38 454 65 599
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 100 000 100 000 170 590
SDR 149 642 237 257 404 737
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 33 859 47 707 81 384
ორმხრივი კრედიტორები 598 872 1 021 615
ავსტრია EUR 354 499 852
აზერბაიჯანი USD 13 959 13 959 23 812
თურქმენეთი USD 211 211 360
თურქეთი USD 26 673 26 673 45 501
ირანი USD 10 915 10 915 18 620
რუსეთი USD 115 099 115 099 196 347
სომხეთი USD 16 636 16 636 28 379
უზბეკეთი USD 348 348 593
უკრაინა USD 318 318 542
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 47 380
ჩინეთი CNY 30 000 4 576 7 806
გერმანია EUR 175 416 247 159 421 628
იაპონია JPY 4 834 758 58 188 99 262
კუვეიტი KWD 7 271 26 278 44 827
ნიდერლანდები EUR 5 940 8 369 14 276
ა.შ.შ. USD 35 264 35 264 60 156
საფრანგეთი EUR 4 690 6 608 11 273
ფასიანი ქაღალდები 500 000 852 950
ევროობლიგაცია USD 500 000 500 000 852 950
გარანტირებული კრედიტები 3 606 6 151
გერმანია EUR 2 559 3 606 6 151
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 661 708 1 128 808
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 417 350 661 708 1 128 808
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
30.04.2011 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 3 539 481 5 807 581
მრავალმხრივი კრედიტორები 2 354 472 3 863 218
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 768 797 1 246 189 2 044 746
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 195 636 195 636 321 000
ევროგაერთიანება (EC) EUR 13 500 20 062 32 918
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 15 505 25 132 41 237
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 257 900 418 046 685 929
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 15 479 15 479 25 398
EUR 27 507 40 878 67 073
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 100 000 100 000 164 080
SDR 149 654 242 583 398 030
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 33 959 50 467 82 806
ორმხრივი კრედიტორები 616 456 1 011 481
ავსტრია EUR 354 527 864
აზერბაიჯანი USD 13 959 13 959 22 904
თურქმენეთი USD 211 211 346
თურქეთი USD 26 673 26 673 43 765
ირანი USD 10 915 10 915 17 909
რუსეთი USD 115 099 115 099 188 854
სომხეთი USD 16 636 16 636 27 296
უზბეკეთი USD 348 348 571
უკრაინა USD 318 318 521
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 45 572
ჩინეთი CNY 30 000 4 622 7 583
გერმანია EUR 175 627 261 001 428 250
იაპონია JPY 4 941 408 60 750 99 678
კუვეიტი KWD 7 271 26 566 43 589
ნიდერლანდები EUR 5 940 8 827 14 483
ა.შ.შ. USD 35 264 35 264 57 860
საფრანგეთი EUR 4 690 6 970 11 436
ფასიანი ქაღალდები 564 750 926 642
ევროობლიგაცია USD 564 750 564 750 926 642
გარანტირებული კრედიტები 3 803 6 240
გერმანია EUR 2 559 3 803 6 240
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 675 049 1 107 620
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 416 450 675 049 1 107 620
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.05.2011 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 3 509 532 5 846 178
მრავალმხრივი კრედიტორები 2 334 727 3 889 188
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 768 877 1 230 795 2 050 258
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 203 510 203 510 339 007
ევროგაერთიანება (EC) EUR 13 500 19 287 32 129
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 15 433 24 704 41 152
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 257 900 412 839 687 707
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 12 899 12 899 21 488
EUR 29 828 42 615 70 987
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 100 000 100 000 166 580
SDR 149 654 239 561 399 061
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 33 959 48 517 80 819
ორმხრივი კრედიტორები 606 399 1 010 139
ავსტრია EUR 354 506 843
აზერბაიჯანი USD 13 959 13 959 23 253
თურქმენეთი USD 211 211 352
თურქეთი USD 26 673 26 673 44 432
ირანი USD 10 915 10 915 18 182
რუსეთი USD 115 099 115 099 191 731
სომხეთი USD 16 636 16 636 27 712
უზბეკეთი USD 348 348 579
უკრაინა USD 318 318 529
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 46 266
ჩინეთი CNY 30 000 4 628 7 708
გერმანია EUR 175 849 251 232 418 503
იაპონია JPY 4 941 408 61 134 101 837
კუვეიტი KWD 7 271 26 517 44 172
ნიდერლანდები EUR 5 940 8 486 14 136
ა.შ.შ. USD 35 264 35 264 58 742
საფრანგეთი EUR 4 690 6 701 11 162
ფასიანი ქაღალდები 564 750 940 761
ევროობლიგაცია USD 564 750 564 750 940 761
გარანტირებული კრედიტები 3 656 6 090
გერმანია EUR 2 559 3 656 6 090
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 666 641 1 110 490
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 416 450 666 641 1 110 490
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
30.06.2011 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 3 518 010 5 862 763
მრავალმხრივი კრედიტორები 2 339 301 3 898 446
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 768 213 1 229 486 2 048 938
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 207 647 207 647 346 044
ევროგაერთიანება (EC) EUR 13 500 19 486 32 473
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 15 435 24 704 41 169
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 257 900 412 756 687 858
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 12 899 12 899 21 497
EUR 30 240 43 647 72 738
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 100 000 100 000 166 650
SDR 149 746 239 661 399 394
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 33 959 49 016 81 685
ორმხრივი კრედიტორები 610 349 1 017 147
ავსტრია EUR 180 260 434
აზერბაიჯანი USD 13 898 13 898 23 160
თურქმენეთი USD 211 211 352
თურქეთი USD 26 565 26 565 44 270
ირანი USD 10 854 10 854 18 089
რუსეთი USD 114 252 114 252 190 400
სომხეთი USD 16 488 16 488 27 477
უზბეკეთი USD 340 340 567
უკრაინა USD 311 311 518
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 46 285
ჩინეთი CNY 30 000 4 642 7 735
გერმანია EUR 178 054 256 999 428 289
იაპონია JPY 5 047 642 62 262 103 759
კუვეიტი KWD 7 115 25 959 43 261
ნიდერლანდები EUR 5 198 7 502 12 503
ა.შ.შ. USD 35 264 35 264 58 767
საფრანგეთი EUR 4 690 6 769 11 281
ფასიანი ქაღალდები 564 750 941 156
ევროობლიგაცია USD 564 750 564 750 941 156
გარანტირებული კრედიტები 3 609 6 014
გერმანია EUR 2 500 3 609 6 014
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 664 267 1 107 001
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 415 050 664 267 1 107 001
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.07.2011 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 3 548 587 5 872 557
მრავალმხრივი კრედიტორები 2 357 439 3 901 326
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 768 928 1 229 515 2 034 725
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 235 138 235 138 389 130
ევროგაერთიანება (EC) EUR   - -
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 15 435 24 681 40 845
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 257 900 412 382 682 451
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 12 899 12 899 21 347
EUR 34 008 48 403 80 103
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 100 000 100 000 165 490
SDR 153 900 246 086 407 248
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 33 959 48 334 79 988
ორმხრივი კრედიტორები 622 840 1 030 738
ავსტრია EUR 180 257 425
აზერბაიჯანი USD 13 898 13 898 22 999
თურქმენეთი USD 211 211 349
თურქეთი USD 26 565 26 565 43 962
ირანი USD 10 854 10 854 17 963
რუსეთი USD 114 252 114 252 189 075
სომხეთი USD 16 488 16 488 27 286
უზბეკეთი USD 340 340 563
უკრაინა USD 311 311 514
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 45 963
ჩინეთი CNY 30 000 4 661 7 713
გერმანია EUR 179 636 255 675 423 116
იაპონია JPY 4 926 455 63 438 104 983
კუვეიტი KWD 7 115 26 102 43 197
ნიდერლანდები EUR 5 198 7 398 12 243
ა.შ.შ. USD 35 264 35 264 58 358
საფრანგეთი EUR 13 598 19 354 32 030
ფასიანი ქაღალდები 564 750 934 605
ევროობლიგაცია USD 564 750 564 750 934 605
გარანტირებული კრედიტები 3 559 5 889
გერმანია EUR 2 500 3 559 5 889
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 657 829 1 088 641
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 411 400 657 829 1 088 641
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.08.2011 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 3 588 163 5 905 040
მრავალმხრივი კრედიტორები 2 393 186 3 938 466
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 769 304 1 238 087 2 037 519
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 244 319 244 319 402 076
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 15 334 24 678 40 612
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 257 900 415 054 683 054
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 12 899 12 899 21 228
EUR 37 206 53 617 88 237
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 100 000 100 000 164 570
SDR 158 817 255 594 420 631
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 33 959 48 938 80 538
ორმხრივი კრედიტორები 626 625 1 031 236
ავსტრია EUR 180 260 428
აზერბაიჯანი USD 13 662 13 662 22 484
თურქმენეთი USD 211 211 347
თურქეთი USD 26 106 26 106 42 963
ირანი USD 10 683 10 683 17 580
რუსეთი USD 112 642 112 642 185 375
სომხეთი USD 16 280 16 280 26 792
უზბეკეთი USD 340 340 560
უკრაინა USD 311 311 511
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 45 708
ჩინეთი CNY 30 000 4 702 7 738
გერმანია EUR 181 045 260 902 429 366
იაპონია JPY 4 926 455 64 181 105 623
კუვეიტი KWD 7 115 26 227 43 163
ნიდერლანდები EUR 5 193 7 483 12 315
ა.შ.შ. USD 35 264 35 264 58 033
საფრანგეთი EUR 13 598 19 596 32 250
ფასიანი ქაღალდები 564 750 929 409
ევროობლიგაცია USD 564 750 564 750 929 409
გარანტირებული კრედიტები 3 603 5 930
გერმანია EUR 2 500 3 603 5 930
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 659 838 1 085 895
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 410 000 659 838 1 085 895
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
30.09.2011 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 3 522 085 5 850 183
მრავალმხრივი კრედიტორები 2 338 636 3 884 474
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 767 669 1 198 807 1 991 219
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 248 058 248 058 412 025
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 15 334 23 946 39 773
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 257 900 402 742 668 954
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 12 899 12 899 21 426
EUR 37 212 50 724 84 252
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 100 105 100 105 166 274
SDR 163 334 255 066 423 664
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 33 959 46 289 76 887
ორმხრივი კრედიტორები 615 291 1 021 998
ავსტრია EUR 180 246 408
აზერბაიჯანი USD 13 662 13 662 22 693
თურქმენეთი USD 211 211 351
თურქეთი USD 26 106 26 106 43 362
ირანი USD 10 683 10 683 17 744
რუსეთი USD 112 642 112 642 187 098
სომხეთი USD 16 280 16 280 27 041
უზბეკეთი USD 340 340 565
უკრაინა USD 311 311 516
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 46 133
ჩინეთი CNY 30 000 4 690 7 790
გერმანია EUR 184 469 251 448 417 656
იაპონია JPY 4 926 455 64 240 106 702
კუვეიტი KWD 7 115 25 781 42 822
ნიდერლანდები EUR 5 193 7 078 11 757
ა.შ.შ. USD 35 264 35 264 58 573
საფრანგეთი EUR 13 598 18 536 30 788
ფასიანი ქაღალდები 564 750 938 050
ევროობლიგაცია USD 564 750 564 750 938 050
გარანტირებული კრედიტები 3 408 5 661
გერმანია EUR 2 500 3 408 5 661
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 640 264 1 063 479
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 410 000 640 264 1 063 479
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.10.2011 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 3 604 237 5 980 150
მრავალმხრივი კრედიტორები 2 407 140 3 993 926
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 769 788 1 220 806 2 025 562
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 272 970 272 970 452 913
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 15 334 24 318 40 348
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 257 900 409 004 678 619
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 12 899 12 899 21 402
EUR 39 842 56 408 93 592
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 100 178 100 178 166 215
SDR 165 507 262 477 435 502
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 33 959 48 079 79 773
ორმხრივი კრედიტორები 628 807 1 043 317
ავსტრია EUR 180 255 424
აზერბაიჯანი USD 13 662 13 662 22 668
თურქმენეთი USD 211 211 350
თურქეთი USD 26 106 26 106 43 315
ირანი USD 10 683 10 683 17 724
რუსეთი USD 112 642 112 642 186 896
სომხეთი USD 16 280 16 280 27 012
უზბეკეთი USD 340 340 565
უკრაინა USD 311 311 516
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 46 083
ჩინეთი CNY 30 000 4 717 7 827
გერმანია EUR 186 246 263 687 437 510
იაპონია JPY 4 926 455 64 974 107 806
კუვეიტი KWD 7 115 26 054 43 229
ნიდერლანდები EUR 5 193 7 352 12 199
ა.შ.შ. USD 34 505 34 505 57 251
საფრანგეთი EUR 13 598 19 253 31 944
ფასიანი ქაღალდები 564 750 937 033
ევროობლიგაცია USD 564 750 564 750 937 033
გარანტირებული კრედიტები 3 540 5 873
გერმანია EUR 2 500 3 540 5 873
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 647 999 1 075 160
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 408 600 647 999 1 075 160
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
30.11.2011 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 3 550 251 5 887 382
მრავალმხრივი კრედიტორები 2 365 992 3 923 524
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 768 751 1 192 764 1 977 960
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 275 313 275 313 456 551
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 15 262 23 680 39 268
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 257 900 400 147 663 564
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 10 319 10 319 17 113
EUR 43 261 58 003 96 187
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 100 178 100 178 166 125
SDR 167 610 260 056 431 252
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 33 959 45 531 75 505
ორმხრივი კრედიტორები 616 157 1 021 774
ავსტრია EUR 180 242 401
აზერბაიჯანი USD 13 662 13 662 22 656
თურქმენეთი USD 211 211 350
თურქეთი USD 26 106 26 106 43 292
ირანი USD 10 683 10 683 17 715
რუსეთი USD 112 642 112 642 186 794
სომხეთი USD 16 280 16 280 26 997
უზბეკეთი USD 340 340 564
უკრაინა USD 311 311 515
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 46 058
ჩინეთი CNY 30 000 4 705 7 802
გერმანია EUR 189 594 254 201 421 542
იაპონია JPY 4 926 455 63 397 105 131
კუვეიტი KWD 7 115 25 781 42 752
ნიდერლანდები EUR 5 193 6 962 11 546
ა.შ.შ. USD 33 740 33 740 55 951
საფრანგეთი EUR 14 261 19 121 31 709
ფასიანი ქაღალდები 564 750 936 525
ევროობლიგაცია USD 564 750 564 750 936 525
გარანტირებული კრედიტები 3 352 5 559
გერმანია EUR 2 500 3 352 5 559
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 632 571 1 048 993
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 407 700 632 571 1 048 993
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.12.2011 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 3 607 828 6 026 155
მრავალმხრივი კრედიტორები 2 420 995 4 043 788
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 792 915 1 217 339 2 033 321
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 275 787 275 787 460 647
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 15 614 23 972 40 040
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 257 900 395 946 661 349
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 10 319 10 319 17 236
EUR 48 196 62 367 104 172
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 100 178 100 178 167 327
SDR 170 251 261 381 436 585
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 56 959 73 706 123 112
ორმხრივი კრედიტორები 618 923 1 033 787
ავსტრია EUR - - -
აზერბაიჯანი USD 13 596 13 596 22 710
თურქმენეთი USD 211 211 353
თურქეთი USD 25 989 25 989 43 410
ირანი USD 10 617 10 617 17 734
რუსეთი USD 111 728 111 728 186 619
სომხეთი USD 16 120 16 120 26 926
უზბეკეთი USD 332 332 555
უკრაინა USD 303 303 507
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 46 391
ჩინეთი CNY 30 000 4 766 7 960
გერმანია EUR 199 285 257 879 430 735
იაპონია JPY 5 087 465 65 748 109 818
კუვეიტი KWD 6 960 25 072 41 877
ნიდერლანდები EUR 4 448 5 756 9 615
ა.შ.შ. USD 33 740 33 740 56 355
საფრანგეთი EUR 14 909 19 292 32 224
ფასიანი ქაღალდები 564 750 943 302
ევროობლიგაცია USD 564 750 564 750 943 302
გარანტირებული კრედიტები 3 159 5 277
გერმანია EUR 2 441 3 159 5 277
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 592 749 990 068
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 386 088 592 749 990 068
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
<ივლისი>
ორსაოთხუპაშაკვ
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

დონორი ორგანიზაციები

პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების რეფორმა

ეკონომიკური ანალიზი

სახელმწიფოს შიდა ფინანსური კონტროლი

დავების განხილვის საბჭო

ელექტრონული აუქციონი

ანგარიშები და პრეზენტაციები

სწავლება და კარიერა