31-01-2016 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,163,087 2,198,552
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,625,241 1,660,706
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 367,664 399,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 561,241 562,184
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 562,805 564,522
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 133,531 135,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 537,846 537,846
ობლიგაცია სებ-თვის 400,846 400,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 137,000 137,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

29-02-2016 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,099,425 2,136,185
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,561,579 1,598,339
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 323,352 354,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 534,204 534,817
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 562,805 564,522
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 141,217 145,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 537,846 537,846
ობლიგაცია სებ-თვის 400,846 400,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 137,000 137,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

31-03-2016 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,119,438 2,160,185
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,587,592 1,628,339
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 348,756 384,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 524,218 524,817
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 573,401 574,522
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 141,217 145,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 531,846 531,846
ობლიგაცია სებ-თვის 360,846 360,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 171,000 171,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

30-04-2016 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,172,624 2,215,185
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,640,778 1,683,339
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 376,204 414,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 544,940 544,817
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 578,417 579,522
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 141,217 145,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 531,846 531,846
ობლიგაცია სებ-თვის 360,846 360,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 171,000 171,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-05-2016 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,154,757 2,195,185
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,622,911 1,663,339
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 362,645 399,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 531,509 529,817
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 578,417 579,522
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 150,340 155,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 531,846 531,846
ობლიგაცია სებ-თვის 360,846 360,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 171,000 171,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


30-06-2016 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,199,341 2,239,185
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,679,495 1,719,339
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 393,154 430,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 551,519 549,817
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 584,482 584,522
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 150,340 155,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 519,846 519,846
ობლიგაცია სებ-თვის 360,846 360,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 159,000 159,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-07-2016 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,297,864 2,339,185
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,778,018 1,819,339
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 463,516 505,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 561,927 559,817
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 602,235 599,522
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 150,340 155,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 519,846 519,846
ობლიგაცია სებ-თვის 360,846 360,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 159,000 159,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-08-2016 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,345,791 2,385,266
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,825,945 1,865,420
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 516,072 560,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 538,774 535,898
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 620,760 614,522
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 150,339 155,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 519,846 519,846
ობლიგაცია სებ-თვის 360,846 360,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 159,000 159,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


30-09-2016 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,338,249 2,375,266
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,828,403 1,865,420
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 516,072 560,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 528,564 525,898
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 622,848 614,522
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 160,920 165,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 509,846 509,846
ობლიგაცია სებ-თვის 360,846 360,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 149,000 149,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-10-2016 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,428,405 2,468,266
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,918,559 1,958,420
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 554,216 600,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 561,555 558,898
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 641,869 634,522
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 160,920 165,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 509,846 509,846
ობლიგაცია სებ-თვის 360,846 360,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 149,000 149,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


30-11-2016 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,476,290 2,518,786
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,966,444 2,008,940
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 585,048 633,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 551,359 548,898
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 661,461 654,522
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 168,575 172,520
სხვა ფასიანი ქაღალდები 509,846 509,846
ობლიგაცია სებ-თვის 360,846 360,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 149,000 149,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-12-2016 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,498,651 2,541,786
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,995,805 2,038,940
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 585,048 633,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 580,721 578,898
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 661,461 654,522
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 168,575 172,520
სხვა ფასიანი ქაღალდები 502,846 502,846
ობლიგაცია სებ-თვის 360,846 360,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 142,000 142,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
<ივლისი>
ორსაოთხუპაშაკვ
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

დონორი ორგანიზაციები

პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების რეფორმა

ეკონომიკური ანალიზი

სახელმწიფოს შიდა ფინანსური კონტროლი

დავების განხილვის საბჭო

ელექტრონული აუქციონი

ანგარიშები და პრეზენტაციები

სწავლება და კარიერა