31-01-2014 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,374,099 1,384,366
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 766,253 776,520
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 195,293 205,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 259,847 260,000
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 236,177 236,520
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 74,936 75,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 607,846 607,846
ობლიგაცია სებ-თვის 480,846 480,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 127,000 127,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

28-02-2014 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,478,873 1,490,933
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 871,027 883,087
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 222,759 234,200
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 327,207 327,367
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 236,177 236,520
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 84,884 85,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 607,846 607,846
ობლიგაცია სებ-თვის 480,846 480,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 127,000 127,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

31-03-2014 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,560,564 1,573,350
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 957,718 970,504
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 232,033 244,200
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 352,207 352,367
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 288,594 288,937
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 84,884 85,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 602,846 602,846
ობლიგაცია სებ-თვის 440,846 440,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 162,000 162,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

30-04-2014 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,591,756 1,608,350
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 988,910 1,005,504
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 288,294 304,200
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 317,219 317,367
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 298,513 298,937
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 84,884 85,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 602,846 602,846
ობლიგაცია სებ-თვის 440,846 440,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 162,000 162,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

31-05-2014 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,626,182 1,643,350
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,023,336 1,040,504
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 292,725 309,200
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 337,214 337,367
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 298,513 298,937
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 94,884 95,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 602,846 602,846
ობლიგაცია სებ-თვის 440,846 440,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 162,000 162,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

30-06-2014 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,668,469 1,687,350
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,076,623 1,095,504
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 321,012 339,200
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 352,214 352,367
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 308,513 308,937
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 94,884 95,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 591,846 591,846
ობლიგაცია სებ-თვის 440,846 440,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 151,000 151,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

31-07-2014 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,732,294 1,753,437
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,140,448 1,161,591
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 353,716 374,200
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 332,248 332,367
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 359,600 360,024
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 94,884 95,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 591,846 591,846
ობლიგაცია სებ-თვის 440,846 440,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 151,000 151,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

31-08-2014 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,805,648 1,827,356
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,213,802 1,235,510
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 363,151 384,200
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 386,167 386,286
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 359,600 360,024
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 104,884 105,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 591,846 591,846
ობლიგაცია სებ-თვის 440,846 440,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 151,000 151,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

30-09-2014 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,815,424 1,837,356
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,233,578 1,255,510
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 362,927 384,200
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 396,167 396,286
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 369,600 370,024
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 104,884 105,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 581,846 581,846
ობლიგაცია სებ-თვის 440,846 440,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 141,000 141,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

31-10-2014 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,835,424 1,857,356
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,253,578 1,275,510
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 362,927 384,200
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 406,167 406,286
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 379,600 380,024
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 104,884 105,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 581,846 581,846
ობლიგაცია სებ-თვის 440,846 440,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 141,000 141,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

30-11-2014 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,835,609 1,857,356
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,253,763 1,275,510
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 353,114 374,200
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 406,165 406,286
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 379,600 380,024
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 114,884 115,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 581,846 581,846
ობლიგაცია სებ-თვის 440,846 440,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 141,000 141,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

31-12-2014 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,875,589 1,898,356
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,302,743 1,325,510
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 372,094 394,200
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 426,165 426,286
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 389,600 390,024
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 114,884 115,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 572,846 572,846
ობლიგაცია სებ-თვის 440,846 440,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 132,000 132,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
<ივლისი>
ორსაოთხუპაშაკვ
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

დონორი ორგანიზაციები

პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების რეფორმა

ეკონომიკური ანალიზი

სახელმწიფოს შიდა ფინანსური კონტროლი

დავების განხილვის საბჭო

ელექტრონული აუქციონი

ანგარიშები და პრეზენტაციები

სწავლება და კარიერა