31-01-2021 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
5 874 040,3 5 883 652,0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5 490 295,3 5 499 907,0
6 თვის სახაზინო ვალდებულებები 96 102,5 100 000,0
12 თვის სახაზინო ვალდებულებები 562 212,1 610 000,0
2 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1 235 781,6 1 230 000,0
5 წლის სახაზინო ობლიგაციები 2 319 674,5 2 298 089,0
10 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1 276 524,6 1 261 818,0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 352 846,0 352 846,0
ობლიგაცია სებ-თვის 200 846,0 200 846,0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 152 000,0 152 000,0
საბიუჯტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 30 899,0 30 899,0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

შენიშვნა: მთავრობის საშინაო ვალის მონაცემები დაკორექტირებულია საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიერ წინსწრებით დაფარული ვალით.

28-02-2021 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
5,891,823.5 5,898,006.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5,511,349.5 5,517,532.0
6 თვის სახაზინო ვალდებულებები 91,319.3 95,000.0
12 თვის სახაზინო ვალდებულებები 530,183.3 575,000.0
2 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1,255,772.1 1,250,000.0
5 წლის სახაზინო ობლიგაციები 2,357,689.6 2,335,714.0
10 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1,276,385.2 1,261,818.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 352,846.0 352,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 200,846.0 200,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 152,000.0 152,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 27,628.0 27,628.0
შენიშვნა: სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

31-03-2021 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
5 901 430,9 5 905 267,9
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5 531 320,0 5 535 157,0
6 თვის სახაზინო ვალდებულებები86 520,490 000,0
12 თვის სახაზინო ვალდებულებები498 164,1540 000,0
2 წლის სახაზინო ობლიგაციები1 275 898,31 270 000,0
5 წლის სახაზინო ობლიგაციები2 394 352,02 373 339,0
10 წლის სახაზინო ობლიგაციები1 276 385,21 261 818,0
სხვა ფასიანი ქაღალდები342 846,0342 846,0
ობლიგაცია სებ-ისთვის160 846,0160 846,0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის182,000.0182,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი27 264,927 264,9
შენიშვნა: სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

30-04-2021 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
5 871 078,9 5 872 363,3
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5 497 622,6 5 498 907,
6 თვის სახაზინო ვალდებულებები 81 685,9 85 000,0
12 თვის სახაზინო ვალდებულებები 466 279,5 505 000,0
2 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1 294 054,3 1 290 000,0
5 წლის სახაზინო ობლიგაციები 2 358 400,8 2 338 339,0
10 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1 297 202,1 1 280 568,0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 342 846,0 342 846,0
ობლიგაცია სებ-თვის 160 846,0 160 846,0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 182 000,0 182 000,0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 30 610,3 30 610,3
შენიშვნა:არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-05-2021 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
5 809 009,3 5 808 086,6
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5 435 704,7 5 434 782,0
6 თვის სახაზინო ვალდებულებები 62 466,7 65 000,0
12 თვის სახაზინო ვალდებულებები 392 680,7 425 000,0
2 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1 293 286,9 1 290 000,0
5 წლის სახაზინო ობლიგაციები 2 390 068,3 2 374 214,0
10 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1 297 202,1 1 280 568,0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 342 846,0 342 846,0
ობლიგაცია სებ-თვის 160 846,0 160 846,0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 182 000,0 182 000,0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 30 458,6 30 458,6
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


30-06-2020 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
5 789 356,6 5 783 151,7
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5 428 611,9 5 422 407,0
6 თვის სახაზინო ვალდებულებები 57 569,7 60 000,0
12 თვის სახაზინო ვალდებულებები 332 811,9 360 000,0
2 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1 313 431,0 1 310 000,0
5 წლის სახაზინო ობლიგაციები 2 427 597,2 2 411 839,0
10 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1 297 202,1 1 280 568,0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 330 846,0 330 846,0
ობლიგაცია სებ-თვის 160 846,0 160 846,0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 170 000,0 170,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 29 898,7 29 898,7
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-07-2021 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
5 468 306,5 5 457 447,3
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5 104 141,2 5 093 282,0
6 თვის სახაზინო ვალდებულებები 71 900,5 75 000,0
12 თვის სახაზინო ვალდებულებები 300 395,5 325 000,0
2 წლის სახაზინო ობლიგაციები 945 888,9 940 000,0
5 წლის სახაზინო ობლიგაციები 2 461 620,6 2 447 714,0
10 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1 324 335,7 1 305 568,0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 330 846,0 330 846,0
ობლიგაცია სებ-თვის 160 846,0 160 846,0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 170 000,0 170 000,0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 33 319,3 33 319,3
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-08-2021 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
5 491 106,8 5 480 039,8
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები5 126 974,05 115 907,0
6 თვის სახაზინო ვალდებულებები71 805,5 75 000,0
12 თვის სახაზინო ვალდებულებები267 895,8290 000,0
2 წლის სახაზინო ობლიგაციები965 474,6960 000,0
5 წლის სახაზინო ობლიგაციები2 497 601,82 485 339,0
10 წლის სახაზინო ობლიგაციები1 324 196,31 305 568,0
სხვა ფასიანი ქაღალდები330 846,0330 846,0
ობლიგაცია სებ-თვის160 846,0160 846,0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის170 000,0170 000,0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი33 286,8 33 286,8
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


30-09-2021 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
5 507 083,2 5 495 516,4
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები5 147 473,8 5 135 907,0
6 თვის სახაზინო ვალდებულებები71 703,875 000,0
12 თვის სახაზინო ვალდებულებები235 364,8255 000,0
2 წლის სახაზინო ობლიგაციები985 262,7980 000,0
5 წლის სახაზინო ობლიგაციები2 530 946,22 520 339,0
10 წლის სახაზინო ობლიგაციები1 324 196,31 305 568,0
სხვა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები320 846,0320 846,0
ობლიგაცია სებ-ისთვის160 846,0160 846,0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის160 000,0160 000,0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი38 763,438 763,4
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-10-2021 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
5 580 582,1 5 568 424,9
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5 220 939,2 5 208 782,0
6 თვის სახაზინო ვალდებულებები76 415,180 000,0
12 თვის სახაზინო ვალდებულებები216 584,7235 000,0
2 წლის სახაზინო ობლიგაციები1 033 262,41 033 262,4
5 წლის სახაზინო ობლიგაციები2 543 855,72 533 214,0
10 წლის სახაზინო ობლიგაციები1 350 821,21 330 568,0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 320 846,0 320 846,0
ობლიგაცია სებ-თვის 160 846,0 160 846,0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 160 846,0 160 846,0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხების სახით არსებული ვალი 38 796,9 38 796,9
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


30-11-2021 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
5 720 336,0 5 712 480,1
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5 358 012,9 5 350 157,0
6 თვის სახაზინო ვალდებულებები95 519,6100 000,0
12 თვის სახაზინო ვალდებულებები197 862,1215 000,0
2 წლის სახაზინო ობლიგაციები1 082 849,41 080 000,0
5 წლის სახაზინო ობლიგაციები2 630 960,52 624 589,0
10 წლის სახაზინო ობლიგაციები1 350 821,21 330 568,0
სხვა ფასიანი ქაღალდები320 846,0320 846,0
ობლიგაცია სებ-ისთვის160 846,0160 846,0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის160 000,0160 000,0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი41 477,141 477,1
შენიშვნა:არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-12-2021 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
5 845 198,0 5 837 901,1
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5 485 953,9 5 478 657,0
6 თვის სახაზინო ვალდებულებები 100 303,4 105 000,0
12 თვის სახაზინო ვალდებულებები 178 896,0 195 000,0
2 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1 133 641,8 1 130 000,0
5 წლის სახაზინო ობლიგაციები 2 722 291,5 2 718 089,0
10 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1 350 821,2 1 330 568,0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 312 846,0 312 846,0
ობლიგაცია სებ-თვის 160 846,0 160 846,0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 152 000,0 152 000,0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 46 398,1 46 398,1
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.