• იანვარი
 • თებერვალი
 • მარტი
 • 31-01-2021 მდგომარეობით

  (ათასი ლარი)

  მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
  5 874 040,3 5 883 652,0
  სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5 490 295,3 5 499 907,0
  6 თვის სახაზინო ვალდებულებები 96 102,5 100 000,0
  12 თვის სახაზინო ვალდებულებები 562 212,1 610 000,0
  2 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1 235 781,6 1 230 000,0
  5 წლის სახაზინო ობლიგაციები 2 319 674,5 2 298 089,0
  10 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1 276 524,6 1 261 818,0
  სხვა ფასიანი ქაღალდები 352 846,0 352 846,0
  ობლიგაცია სებ-თვის 200 846,0 200 846,0
  ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 152 000,0 152 000,0
  საბიუჯტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 30 899,0 30 899,0
  შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

  შენიშვნა: მთავრობის საშინაო ვალის მონაცემები დაკორექტირებულია საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიერ წინსწრებით დაფარული ვალით.

  28-02-2021 მდგომარეობით

  (ათასი ლარი)

  მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
  5,891,823.5 5,898,006.0
  სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5,511,349.5 5,517,532.0
  6 თვის სახაზინო ვალდებულებები 91,319.3 95,000.0
  12 თვის სახაზინო ვალდებულებები 530,183.3 575,000.0
  2 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1,255,772.1 1,250,000.0
  5 წლის სახაზინო ობლიგაციები 2,357,689.6 2,335,714.0
  10 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1,276,385.2 1,261,818.0
  სხვა ფასიანი ქაღალდები 352,846.0 352,846.0
  ობლიგაცია სებ-თვის 200,846.0 200,846.0
  ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 152,000.0 152,000.0
  საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 27,628.0 27,628.0
  შენიშვნა: სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

  31-03-2021 მდგომარეობით

  (ათასი ლარი)

  მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
  5 901 430,9 5 905 267,9
  სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5 531 320,0 5 535 157,0
  6 თვის სახაზინო ვალდებულებები86 520,490 000,0
  12 თვის სახაზინო ვალდებულებები498 164,1540 000,0
  2 წლის სახაზინო ობლიგაციები1 275 898,31 270 000,0
  5 წლის სახაზინო ობლიგაციები2 394 352,02 373 339,0
  10 წლის სახაზინო ობლიგაციები1 276 385,21 261 818,0
  სხვა ფასიანი ქაღალდები342 846,0342 846,0
  ობლიგაცია სებ-ისთვის160 846,0160 846,0
  ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის182,000.0182,000.0
  საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი27 264,927 264,9
  შენიშვნა: სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

  30-04-2020 მდგომარეობით

  (ათასი ლარი)

  მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
  4,620,906.3 4,672,271.7
  სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 4,233,654.6 4,285,020.0
  6 თვიანი 258,401.5 270,000.0
  12 თვიანი 536,540.5 580,000.0
  2 წლიანი 1,213,820.0 1,210,000.0
  5 წლიანი 1,658,909.2 1,662,500.0
  10 წლიანი 565,983.4 562,520.0
  სხვა ფასიანი ქაღალდები 382,846.0 382,846.0
  ობლიგაცია სებ-თვის 200,846.0 200,846.0
  ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 182,000.0 182,000.0
  საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 4,405.7 4,405.7
  შენიშვნა:არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


  31-05-2020 მდგომარეობით

  (ათასი ლარი)

  მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
  4,791,393.2 4,842,271.7
  სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 4,404,141.5 4,455,020.0
  6 თვიანი 239,316.5 250,000.0
  12 თვიანი 572,596.1 620,000.0
  2 წლიანი 1,284,904.9 1,280,000.0
  5 წლიანი 1,741,340.6 1,742,500.0
  10 წლიანი 565,983.4 562,520.0
  სხვა ფასიანი ქაღალდები 382,846.0 382,846.0
  ობლიგაცია სებ-თვის 200,846.0 200,846.0
  ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 182,000.0 182,000.0
  საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 4,405.7 4,405.7
  შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


  30-06-2020 მდგომარეობით

  (ათასი ლარი)

  მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
  5,347,779.0 5,398,528.3
  სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 4,970,469.7 5,021,219.0
  6 თვის სახაზინო ვალდებულებები 220,205.6 230,000.0
  12 თვის სახაზინო ვალდებულებები 608,650.2 660,000.0
  2 წლის სახაზინო ვალდებულებები 1,356,623.3 1,350,000.0
  5 წლის სახაზინო ვალდებულებები 1,822,808.2 1,822,500.0
  წლის სახაზინო ვალდებულებები 962,182.4 958,719.0
  სხვა ფასიანი ქაღალდები 370,846.0 370,846.0
  ობლიგაცია სებ-თვის 200,846.0 200,846.0
  ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 170,000.0 170,000.0
  საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 6,463.3 6,463.3
  შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


  31-07-2020 მდგომარეობით

  (ათასი ლარი)

  მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
  5,410,474.8 5,455,014.1
  სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5,030,278.7 5,074,818.0
  6 თვიანი 172,479.4 180,000.0
  12 თვიანი 617,283.3 670,000.0
  2 წლიანი 1,186,452.5 1,180,000.0
  5 წლიანი 1,850,575.5 1,848,000.0
  10 წლიანი 1,203,488.0 1,196,818.0
  სხვა ფასიანი ქაღალდები 370,846.0 370,846.0
  ობლიგაცია სებ-თვის 200,846.0 200,846.0
  ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 170,000.0 170,000.0
  საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 9,350.1 9,350.1
  შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


  31-08-2020 მდგომარეობით

  (ათასი ლარი)

  მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
  5,573,128.7 5,615,026.7
  სახაზინო ფასიანი ქაღალდები5,192,920.05,234,818.0
  6 თვის სახაზინო ვალდებულებები172,548.1180,000.0
  12 თვის სახაზინო ვალდებულებები625,979.0680,000.0
  2 წლის სახაზინო ობლიგაციები1,256,385.51,250,000.0
  5 წლის სახაზინო ობლიგაციები1,934,658.91,928,000.0
  10 წლის სახაზინო ობლიგაციები1,203,348.51,196,818.0
  სხვა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები370,846.0370,846.0
  ობლიგაცია სებ-ისთვის200,846.0200,846.0
  ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის170,000.0170,000.0
  საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი9,362.79,362.7
  შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


  30-09-2020 მდგომარეობით

  (ათასი ლარი)

  მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
  5,727,720.4 5,766,034.0
  სახაზინო ფასიანი ქაღალდები5,356,504.45,394,818.0
  6 თვიანი172,632.0180,000.0
  12 თვიანი634,873.6690,000.0
  2 წლიანი1,326,941.01,320,000.0
  5 წლიანი2,018,709.42,008,000.0
  10 წლიანი1,203,348.51,196,818.0
  სხვა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები360,846.0360,846.0
  ობლიგაცია სებ-ისთვის200,846.0200,846.0
  ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის160,000.0160,000.0
  საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი10,370.010,370.0
  შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


  31-10-2020 მდგომარეობით

  (ათასი ლარი)

  მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
  5,922,910.9 5,951,420.3
  სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5,546,308.6 5,574,818.0
  6 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები172,712.2180,000.0
  12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები625,561.7680,000.0
  2 წლიანი სახაზინო ვალდებულებები1,396,099.91,390,000.0
  5 წლიანი სახაზინო ვალდებულებები2,103,271.32,088,000.0
  10 წლიანი სახაზინო ვალდებულებები1,248,663.51,236,818.0
  სხვა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები 360,846.0 360,846.0
  ობლიგაცია სებ-თვის 200,846.00 200,846.0
  ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 160,000.0 160,000.0
  საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხების სახით 15,756.3 15,756.3
  შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


  30-11-2020 მდგომარეობით

  (ათასი ლარი)

  მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
  6,063,956.0 6,085,565.3
  სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5,669,208.7 5,690,818.0
  6 თვის სახაზინო ვალდებულებები144,013.6150,000.0
  12 თვის სახაზინო ვალდებულებები616,780.0670,000.0
  2 წლის სახაზინო ობლიგაციები1,466,991.41,460,000.0
  5 წლის სახაზინო ობლიგაციები2,192,760.12,174,000.0
  10 წლის სახაზინო ობლიგაციები1,248,663.51,236,818.0
  სხვა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები360,846.0360,846.0
  ობლიგაცია სებ-ისთვის200,846.0200,846.0
  ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის160,000.0160,000.0
  საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი33,901.333,901.3
  შენიშვნა:არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


  31-12-2020 მდგომარეობით

  (ათასი ლარი)

  მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
  6 186 121,2 6 201 177,4
  სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5 792 450,8 5 807 507,0
  6 თვის სახაზინო ვალდებულებები 115 306,8 120 000,0
  12 თვის სახაზინო ვალდებულებები 608 059,5 660 000,0
  2 წლის სახაზინო ვალდებულებები 1 537 516,0 1 530 000,0
  5 წლის სახაზინო ვალდებულებები 2 282 905,0 2 260 689,0
  10 წლის სახაზინო ვალდებულებები 1 248 663,5 1 236 818,0
  სხვა ფასიანი ქაღალდები 352 846,0 352 846,0
  ობლიგაცია სებ-თვის 200 846,0 200 846,0
  ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 152,000.0 152,000.0
  საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 40 824,4 40 824,4
  შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.