31-01-2024 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
8 392 071.4 8 242 143.7
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 8 128 923.7 7 978 996.0
სახაზინო ვალდებულებები (1 წლამდე ვადის მქონე) 381 946.6 410 000.0
სახაზინო ობლიგაციები 7 746 977.1 7 568 996.0
1 წლამდე ნარჩენი ვადიანობა 719 829.0 732 953.0
1-3 წლამდე ნარჩენი ვადიანობა 3 288 526.0 3 261 532.0
3-5 წლამდე ნარჩენი ვადიანობა 2 398 821.3 2 330 761.0
5+ წლია ნარჩენი ვადიანობა 1 339 800.8 1 243 750.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 232,846.0 232,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 80,846.0 80,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 152,000.0 152,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 30,301.7 30,301.7
მ.შ. სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოები
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
* საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ოდენობაში, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, გათვალისწინებულია სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების სესხის სახით არსებული ვალი 2022 წლის დეკემბრიდან

29-02-2024 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
8,586,970.1 8,427,585.9
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 8,321,370.2 8,161,986.0
სახაზინო ვალდებულებები (1 წლამდე ვადის მქონე) 382,246.5 410,000.0
სახაზინო ობლიგაციები 7,939,123.6 7,751,986.0
1 წლამდე ნარჩენი ვადიანობა 679,670.9 690,473.0
1-3 წლამდე ნარჩენი ვადიანობა 3,207,175.2 3,173,662.0
3-5 წლამდე ნარჩენი ვადიანობა 2,398,786.9 2,330,761.0
5+ წლია ნარჩენი ვადიანობა 1,653,490.6 1,557,090.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 232,846.0 232,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 80,846.0 80,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 152,000.0 152,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 32,753.9 32,753.9
მ.შ. სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოები
შენიშვნა: სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
* საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ოდენობაში, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, გათვალისწინებულია სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების სესხის სახით არსებული ვალი 2022 წლის დეკემბრიდან

31-03-2024 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
8,801,534.5 8,635,477.8
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 8,548,442.7 8,382,386.0
სახაზინო ვალდებულებები (1 წლამდე ვადის მქონე) 382,598.6 410,000.0
სახაზინო ობლიგაციები 8,165,844.1 7,972,386.0
1 წლამდე ნარჩენი ვადიანობა 635,185.9 646,473.0
1-3 წლამდე ნარჩენი ვადიანობა 3,261,230.6 3,225,062.0
3-5 წლამდე ნარჩენი ვადიანობა 2,398,786.9 2,330,761.0
5+ წლია ნარჩენი ვადიანობა 1,870,640.7 1,770,090.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 222,846.0 222,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 40,846.0 40,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 182,000.0 182,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 30,245.8 30,245.8
მ.შ. სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოები - -
შენიშვნა: სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
* საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ოდენობაში, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, გათვალისწინებულია სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების სესხის სახით არსებული ვალი 2022 წლის დეკემბრიდან.

30-04-2023 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
7 451 844.0 7 391 530.2
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 7 104 690.8 7 044 377.0
სახაზინო ვალდებულებები (1 წლამდე ვადის მქონე) 387 806.6 420 000.0
სახაზინო ობლიგაციები (1 წელზე მეტი ვადის მქონე) 6 716 884.2 6 716 884.2
სხვა ფასიანი ქაღალდები 262 846.0 262 846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 80 846.0 80 846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 182 000.0 182 000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი* 84 307.2 84 307.2
მ.შ. სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოები 45 277.8 45 277.8
შენიშვნა:არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
* საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ოდენობაში, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, გათვალისწინებულია სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების სესხის სახით არსებული ვალი 2022 წლის დეკემბრიდან


31-05-2023 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
7,663,689.6 7,593,892.5
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 7,314,874.1 7,245,077.0
სახაზინო ვალდებულებები (1 წლამდე ვადის მქონე) 388,015.4 420,000.0
სახაზინო ობლიგაციები (1 წელზე მეტი ვადის მქონე) 6,926,858.7 6,825,077.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 262,846.0 262,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 80,846.0 80,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 182,000.0 182,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი* 85,969.5 85,969.5
მ.შ. სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოები 47,004.2 47,004.2
შენიშვნა:არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
* საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ოდენობაში, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, გათვალისწინებულია სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების სესხის სახით არსებული ვალი 2022 წლის დეკემბრიდან


30-06-2023 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
7 861 313,0 7 776 256,8
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 7 525 883,2 7 440 827,0
სახაზინო ვალდებულებები (1 წლამდე ვადის მქონე) 388 168,7 420 000,0
სახაზინო ობლიგაციები (1 წელზე მეტი ვადის მქონე) 7 137 714,5 7 020 827,0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 250 846,0 250 846,0
ობლიგაცია სებ-თვის 80 846,0 80 846,0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 170 000,0 170 000,0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი* 84 583,8 84 583,8
მ.შ. სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოები 47 472,1 47 472,1
შენიშვნა:არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
* საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ოდენობაში, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, გათვალისწინებულია სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების სესხის სახით არსებული ვალი 2022 წლის დეკემბრიდან


31-07-2023 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
8,017,299.6 7,926,613.2
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 7,681,363.3 7,590,677.0
სახაზინო ვალდებულებები (1 წლამდე ვადის მქონე) 379,200.7 410,000.0
სახაზინო ობლიგაციები (1 წელზე მეტი ვადის მქონე) 7,302,162.6 7,180,677.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 250,846.0 250,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 80,846.0 80,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 170,000.0 170,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი* 85,090.2 85,090.2
მ.შ. სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოები 47,936.4 47,936.4
შენიშვნა:არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
* საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ოდენობაში, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, გათვალისწინებულია სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების სესხის სახით არსებული ვალი 2022 წლის დეკემბრიდან


31-08-2023 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
8,180,667.2 8,074,569.5
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 7,845,124.7 7,739,027.0
სახაზინო ვალდებულებები (1 წლამდე ვადის მქონე) 370,189.5 400,000.0
სახაზინო ობლიგაციები (1 წელზე მეტი ვადის მქონე) 7,474,935.2 7,339,027.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 250,846.0 250,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 80,846.0 80,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 170,000.0 170,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი* 84,696.5 84,696.5
მ.შ. სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოები 47,680.6 47,680.6
შენიშვნა:არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
* საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ოდენობაში, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, გათვალისწინებულია სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების სესხის სახით არსებული ვალი 2022 წლის დეკემბრიდან


30-09-2023 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
8,148,593.7 8,025,106.3
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 7,824,155.4 7,700,668.0
სახაზინო ვალდებულებები (1 წლამდე ვადის მქონე) 361,077.1 390,000.0
სახაზინო ობლიგაციები (1 წელზე მეტი ვადის მქონე) 7,463,078.3 7,310,668.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 240,846.0 240,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 80,846.0 80,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 160,000.0 160,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი* 83,592.3 83,592.3
მ.შ. სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოები 48,571.1 48,571.1
შენიშვნა:არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
* საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ოდენობაში, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, გათვალისწინებულია სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების სესხის სახით არსებული ვალი 2022 წლის დეკემბრიდან


31-10-2023 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
8,290,447.8 8,160,453.2
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 7,965,512.7 7,835,518.0
სახაზინო ვალდებულებები (1 წლამდე ვადის მქონე) 352,029.9 380,000.0
სახაზინო ობლიგაციები (1 წელზე მეტი ვადის მქონე) 7,613,482.8 7,455,518.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 240,846.0 240,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 80,846.0 80,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 160,000.0 160,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი* 84,089.2 84,089.2
მ.შ. სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოები 49,051.7 49,051.7
შენიშვნა:არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
* საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ოდენობაში, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, გათვალისწინებულია სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების სესხის სახით არსებული ვალი 2022 წლის დეკემბრიდან


31-11-2023 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
8,435,491.2 8,296,346.5
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 8,110,402.7 7,971,258.0
სახაზინო ვალდებულებები (1 წლამდე ვადის მქონე) 342,954.5 370,000.0
სახაზინო ობლიგაციები (1 წელზე მეტი ვადის მქონე) 7,767,448.2 7,601,258.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 240,846.0 240,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 80,846.0 80,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 160,000.0 160,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი* 84,242.5 84,242.5
მ.შ. სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოები 49,198.6 49,198.6
შენიშვნა:არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
* საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ოდენობაში, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, გათვალისწინებულია სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების სესხის სახით არსებული ვალი 2022 წლის დეკემბრიდან


31-12-2023 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
8,606,312.5 8,452,742.8
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 8,291,714.6 8,138,145.0
სახაზინო ვალდებულებები (1 წლამდე ვადის მქონე) 333,927.1 360,000.0
სახაზინო ობლიგაციები (1 წელზე მეტი ვადის მქონე) 7,957,787.5 7,778,145.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 232,846.0 232,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 80,846.0 80,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 152,000.0 152,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი* 81,751.8 81,751.8
მ.შ. სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოები 48,772.4 48,772.4
შენიშვნა:არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
* საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ოდენობაში, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, გათვალისწინებულია სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების სესხის სახით არსებული ვალი 2022 წლის დეკემბრიდან