31-01-2024 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
8 392 071.4 8 242 143.7
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 8 128 923.7 7 978 996.0
სახაზინო ვალდებულებები (1 წლამდე ვადის მქონე) 381 946.6 410 000.0
სახაზინო ობლიგაციები 7 746 977.1 7 568 996.0
1 წლამდე ნარჩენი ვადიანობა 719 829.0 732 953.0
1-3 წლამდე ნარჩენი ვადიანობა 3 288 526.0 3 261 532.0
3-5 წლამდე ნარჩენი ვადიანობა 2 398 821.3 2 330 761.0
5+ წლია ნარჩენი ვადიანობა 1 339 800.8 1 243 750.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 232,846.0 232,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 80,846.0 80,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 152,000.0 152,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 30,301.7 30,301.7
მ.შ. სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოები
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
* საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ოდენობაში, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, გათვალისწინებულია სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების სესხის სახით არსებული ვალი 2022 წლის დეკემბრიდან

29-02-2024 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
8,586,970.1 8,427,585.9
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 8,321,370.2 8,161,986.0
სახაზინო ვალდებულებები (1 წლამდე ვადის მქონე) 382,246.5 410,000.0
სახაზინო ობლიგაციები 7,939,123.6 7,751,986.0
1 წლამდე ნარჩენი ვადიანობა 679,670.9 690,473.0
1-3 წლამდე ნარჩენი ვადიანობა 3,207,175.2 3,173,662.0
3-5 წლამდე ნარჩენი ვადიანობა 2,398,786.9 2,330,761.0
5+ წლია ნარჩენი ვადიანობა 1,653,490.6 1,557,090.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 232,846.0 232,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 80,846.0 80,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 152,000.0 152,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 32,753.9 32,753.9
მ.შ. სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოები
შენიშვნა: სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
* საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ოდენობაში, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, გათვალისწინებულია სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების სესხის სახით არსებული ვალი 2022 წლის დეკემბრიდან

31-03-2024 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
8,801,534.5 8,635,477.8
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 8,548,442.7 8,382,386.0
სახაზინო ვალდებულებები (1 წლამდე ვადის მქონე) 382,598.6 410,000.0
სახაზინო ობლიგაციები 8,165,844.1 7,972,386.0
1 წლამდე ნარჩენი ვადიანობა 635,185.9 646,473.0
1-3 წლამდე ნარჩენი ვადიანობა 3,261,230.6 3,225,062.0
3-5 წლამდე ნარჩენი ვადიანობა 2,398,786.9 2,330,761.0
5+ წლია ნარჩენი ვადიანობა 1,870,640.7 1,770,090.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 222,846.0 222,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 40,846.0 40,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 182,000.0 182,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 30,245.8 30,245.8
მ.შ. სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოები - -
შენიშვნა: სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
* საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ოდენობაში, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, გათვალისწინებულია სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების სესხის სახით არსებული ვალი 2022 წლის დეკემბრიდან.

30-04-2024 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
8,991,242.1 8,828,450.7
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 8,738,177.4 8,575,386.0
სახაზინო ვალდებულებები (1 წლამდე ვადის მქონე) 383,071.0 410,000.0
სახაზინო ობლიგაციები 8,355,106.4 8,165,386.0
1 წლამდე ნარჩენი ვადიანობა 634,846.8 646,473.0
1-3 წლამდე ნარჩენი ვადიანობა 3,266,082.4 3,228,062.0
3-5 წლამდე ნარჩენი ვადიანობა 2,398,786.9 2,330,761.0
5+ წლია ნარჩენი ვადიანობა 2,055,390.3 1,960,090.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 222,846.0 222,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 40,846.0 40,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 182,000.0 182,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 30,218.7 30,218.7
მ.შ. სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოები - -
შენიშვნა:არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
* საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ოდენობაში, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, გათვალისწინებულია სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების სესხის სახით არსებული ვალი 2022 წლის დეკემბრიდან


31-05-2024 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
8,865,605.4 8,697,281.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 8,600,485.5 8,432,161.0
სახაზინო ვალდებულებები (1 წლამდე ვადის მქონე) 383,440.7 410,000.0
სახაზინო ობლიგაციები 8,217,044.7 8,022,161.0
1 წლამდე ნარჩენი ვადიანობა 1,115,578.4 1,116,049.0
1-3 წლამდე ნარჩენი ვადიანობა 2,474,310.6 2,440,136.0
3-5 წლამდე ნარჩენი ვადიანობა 2,398,786.9 2,330,761.0
5+ წლია ნარჩენი ვადიანობა 2,228,368.8 2,135,215.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 222,846.0 222,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 40,846.0 40,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 182,000.0 182,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 42,274.0 42,274.0
მ.შ. სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოები 12,058.5 12,058.5
შენიშვნა:არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
* საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ოდენობაში, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, გათვალისწინებულია სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების სესხის სახით არსებული ვალი 2022 წლის დეკემბრიდან


30-06-2024 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
9,029,972.4 8,864,826.4
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 8,777,931.9 8,612,786.0
სახაზინო ვალდებულებები (1 წლამდე ვადის მქონე) 383,827.5 410,000.0
სახაზინო ობლიგაციები 8,394,104.4 8,202,786.0
1 წლამდე ნარჩენი ვადიანობა 1,107,127.1 1,107,725.0
1-3 წლამდე ნარჩენი ვადიანობა 2,488,417.3 2,451,460.0
3-5 წლამდე ნარჩენი ვადიანობა 2,398,786.9 2,330,761.0
5+ წლია ნარჩენი ვადიანობა 2,399,773.0 2,312,840.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 210,846.0 210,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 40,846.0 40,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 170,000.0 170,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 41,194.4 41,194.4
მ.შ. სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოები 13,536.12 13,536.12
შენიშვნა:არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
* საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ოდენობაში, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, გათვალისწინებულია სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების სესხის სახით არსებული ვალი 2022 წლის დეკემბრიდან


31-07-2023 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
8,017,299.6 7,926,613.2
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 7,681,363.3 7,590,677.0
სახაზინო ვალდებულებები (1 წლამდე ვადის მქონე) 379,200.7 410,000.0
სახაზინო ობლიგაციები (1 წელზე მეტი ვადის მქონე) 7,302,162.6 7,180,677.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 250,846.0 250,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 80,846.0 80,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 170,000.0 170,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი* 85,090.2 85,090.2
მ.შ. სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოები 47,936.4 47,936.4
შენიშვნა:არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
* საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ოდენობაში, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, გათვალისწინებულია სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების სესხის სახით არსებული ვალი 2022 წლის დეკემბრიდან


31-08-2023 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
8,180,667.2 8,074,569.5
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 7,845,124.7 7,739,027.0
სახაზინო ვალდებულებები (1 წლამდე ვადის მქონე) 370,189.5 400,000.0
სახაზინო ობლიგაციები (1 წელზე მეტი ვადის მქონე) 7,474,935.2 7,339,027.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 250,846.0 250,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 80,846.0 80,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 170,000.0 170,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი* 84,696.5 84,696.5
მ.შ. სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოები 47,680.6 47,680.6
შენიშვნა:არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
* საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ოდენობაში, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, გათვალისწინებულია სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების სესხის სახით არსებული ვალი 2022 წლის დეკემბრიდან


30-09-2023 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
8,148,593.7 8,025,106.3
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 7,824,155.4 7,700,668.0
სახაზინო ვალდებულებები (1 წლამდე ვადის მქონე) 361,077.1 390,000.0
სახაზინო ობლიგაციები (1 წელზე მეტი ვადის მქონე) 7,463,078.3 7,310,668.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 240,846.0 240,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 80,846.0 80,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 160,000.0 160,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი* 83,592.3 83,592.3
მ.შ. სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოები 48,571.1 48,571.1
შენიშვნა:არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
* საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ოდენობაში, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, გათვალისწინებულია სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების სესხის სახით არსებული ვალი 2022 წლის დეკემბრიდან


31-10-2023 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
8,290,447.8 8,160,453.2
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 7,965,512.7 7,835,518.0
სახაზინო ვალდებულებები (1 წლამდე ვადის მქონე) 352,029.9 380,000.0
სახაზინო ობლიგაციები (1 წელზე მეტი ვადის მქონე) 7,613,482.8 7,455,518.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 240,846.0 240,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 80,846.0 80,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 160,000.0 160,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი* 84,089.2 84,089.2
მ.შ. სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოები 49,051.7 49,051.7
შენიშვნა:არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
* საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ოდენობაში, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, გათვალისწინებულია სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების სესხის სახით არსებული ვალი 2022 წლის დეკემბრიდან


31-11-2023 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
8,435,491.2 8,296,346.5
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 8,110,402.7 7,971,258.0
სახაზინო ვალდებულებები (1 წლამდე ვადის მქონე) 342,954.5 370,000.0
სახაზინო ობლიგაციები (1 წელზე მეტი ვადის მქონე) 7,767,448.2 7,601,258.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 240,846.0 240,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 80,846.0 80,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 160,000.0 160,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი* 84,242.5 84,242.5
მ.შ. სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოები 49,198.6 49,198.6
შენიშვნა:არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
* საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ოდენობაში, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, გათვალისწინებულია სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების სესხის სახით არსებული ვალი 2022 წლის დეკემბრიდან


31-12-2023 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
8,606,312.5 8,452,742.8
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 8,291,714.6 8,138,145.0
სახაზინო ვალდებულებები (1 წლამდე ვადის მქონე) 333,927.1 360,000.0
სახაზინო ობლიგაციები (1 წელზე მეტი ვადის მქონე) 7,957,787.5 7,778,145.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 232,846.0 232,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 80,846.0 80,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 152,000.0 152,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი* 81,751.8 81,751.8
მ.შ. სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოები 48,772.4 48,772.4
შენიშვნა:არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
* საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ოდენობაში, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, გათვალისწინებულია სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების სესხის სახით არსებული ვალი 2022 წლის დეკემბრიდან