31-01-2023 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
7 054 722.3 7 028 094.3
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 6 695 455.0 6 668 827.0
სახაზინო ვალდებულებები (1 წლამდე ვადის მქონე) 382 683.2 415 000.0
სახაზინო ობლიგაციები (1 წელზე მეტი ვადის მქონე) 6 312 771.8 6 253 827.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 272 846.0 272 846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 120 846.0 120 846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 152 000.0 152 000.0
საბიუჯტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 86 421.3 86 421.3
მ.შ. სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოები 47 894.6 47 894.6
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
* საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ოდენობაში, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, გათვალისწინებულია სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების სესხის სახით არსებული ვალი 2022 წლის დეკემბრიდან

28-02-2023 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
6 935 571.3 6 899 245.5
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 6 576 652.8 6 540 327.0
სახაზინო ვალდებულებები (1 წლამდე ვადის მქონე) 382 852.0 415 000.0
სახაზინო ობლიგაციები (1 წელზე მეტი ვადის მქონე) 6 193 800.8 6 125 327.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 272 846.0 272 846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 120,846.0 120,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 152 000.0 152 000.0
საბიუჯტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 86 072.5 86 072.5
მ.შ. სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოები 47 644.4 47 644.4
შენიშვნა: სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
* საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ოდენობაში, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, გათვალისწინებულია სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების სესხის სახით არსებული ვალი 2022 წლის დეკემბრიდან

31-03-2023 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
7 240 905.3 7 189 615.7
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 6 895 066.7 6 843 777.0
სახაზინო ვალდებულებები (1 წლამდე ვადის მქონე)387 580.3420 000.0
სახაზინო ობლიგაციები (1 წელზე მეტი ვადის მქონე)6 507 486.46 423 777.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები262 846.0262 846.0
ობლიგაცია სებ-ისთვის80 846.080 846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის 182 000.0 182 000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი*82 992.782 992.7
მ.შ. სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოები 46 433.0 46 433.0
შენიშვნა: სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
* საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ოდენობაში, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, გათვალისწინებულია სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების სესხის სახით არსებული ვალი 2022 წლის დეკემბრიდან.

30-04-2023 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
7 451 844.0 7 391 530.2
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 7 104 690.8 7 044 377.0
სახაზინო ვალდებულებები (1 წლამდე ვადის მქონე) 387 806.6 420 000.0
სახაზინო ობლიგაციები (1 წელზე მეტი ვადის მქონე) 6 716 884.2 6 716 884.2
სხვა ფასიანი ქაღალდები 262 846.0 262 846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 80 846.0 80 846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 182 000.0 182 000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი* 84 307.2 84 307.2
მ.შ. სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოები 45 277.8 45 277.8
შენიშვნა:არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
* საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ოდენობაში, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, გათვალისწინებულია სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების სესხის სახით არსებული ვალი 2022 წლის დეკემბრიდან


31-05-2023 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
7,663,689.6 7,593,892.5
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 7,314,874.1 7,245,077.0
სახაზინო ვალდებულებები (1 წლამდე ვადის მქონე) 388,015.4 420,000.0
სახაზინო ობლიგაციები (1 წელზე მეტი ვადის მქონე) 6,926,858.7 6,825,077.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 262,846.0 262,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 80,846.0 80,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 182,000.0 182,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი* 85,969.5 85,969.5
მ.შ. სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოები 47,004.2 47,004.2
შენიშვნა:არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
* საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ოდენობაში, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, გათვალისწინებულია სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების სესხის სახით არსებული ვალი 2022 წლის დეკემბრიდან


30-06-2023 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
7 861 313,0 7 776 256,8
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 7 525 883,2 7 440 827,0
სახაზინო ვალდებულებები (1 წლამდე ვადის მქონე) 388 168,7 420 000,0
სახაზინო ობლიგაციები (1 წელზე მეტი ვადის მქონე) 7 137 714,5 7 020 827,0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 250 846,0 250 846,0
ობლიგაცია სებ-თვის 80 846,0 80 846,0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 170 000,0 170 000,0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი* 84 583,8 84 583,8
მ.შ. სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოები 47 472,1 47 472,1
შენიშვნა:არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
* საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ოდენობაში, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, გათვალისწინებულია სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების სესხის სახით არსებული ვალი 2022 წლის დეკემბრიდან


31-07-2023 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
8,017,299.6 7,926,613.2
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 7,681,363.3 7,590,677.0
სახაზინო ვალდებულებები (1 წლამდე ვადის მქონე) 379,200.7 410,000.0
სახაზინო ობლიგაციები (1 წელზე მეტი ვადის მქონე) 7,302,162.6 7,180,677.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 250,846.0 250,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 80,846.0 80,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 170,000.0 170,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი* 85,090.2 85,090.2
მ.შ. სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოები 47,936.4 47,936.4
შენიშვნა:არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
* საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ოდენობაში, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, გათვალისწინებულია სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების სესხის სახით არსებული ვალი 2022 წლის დეკემბრიდან


31-08-2023 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
8,180,667.2 8,074,569.5
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 7,845,124.7 7,739,027.0
სახაზინო ვალდებულებები (1 წლამდე ვადის მქონე) 370,189.5 400,000.0
სახაზინო ობლიგაციები (1 წელზე მეტი ვადის მქონე) 7,474,935.2 7,339,027.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 250,846.0 250,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 80,846.0 80,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 170,000.0 170,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი* 84,696.5 84,696.5
მ.შ. სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოები 47,680.6 47,680.6
შენიშვნა:არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
* საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ოდენობაში, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, გათვალისწინებულია სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების სესხის სახით არსებული ვალი 2022 წლის დეკემბრიდან


30-09-2023 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
8,148,593.7 8,025,106.3
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 7,824,155.4 7,700,668.0
სახაზინო ვალდებულებები (1 წლამდე ვადის მქონე) 361,077.1 390,000.0
სახაზინო ობლიგაციები (1 წელზე მეტი ვადის მქონე) 7,463,078.3 7,310,668.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 240,846.0 240,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 80,846.0 80,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 160,000.0 160,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი* 83,592.3 83,592.3
მ.შ. სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოები 48,571.1 48,571.1
შენიშვნა:არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
* საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ოდენობაში, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, გათვალისწინებულია სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების სესხის სახით არსებული ვალი 2022 წლის დეკემბრიდან


31-10-2023 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
8,290,447.8 8,160,453.2
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 7,965,512.7 7,835,518.0
სახაზინო ვალდებულებები (1 წლამდე ვადის მქონე) 352,029.9 380,000.0
სახაზინო ობლიგაციები (1 წელზე მეტი ვადის მქონე) 7,613,482.8 7,455,518.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 240,846.0 240,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 80,846.0 80,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 160,000.0 160,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი* 84,089.2 84,089.2
მ.შ. სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოები 49,051.7 49,051.7
შენიშვნა:არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
* საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ოდენობაში, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, გათვალისწინებულია სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების სესხის სახით არსებული ვალი 2022 წლის დეკემბრიდან


31-11-2023 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
8,435,491.2 8,296,346.5
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 8,110,402.7 7,971,258.0
სახაზინო ვალდებულებები (1 წლამდე ვადის მქონე) 342,954.5 370,000.0
სახაზინო ობლიგაციები (1 წელზე მეტი ვადის მქონე) 7,767,448.2 7,601,258.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 240,846.0 240,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 80,846.0 80,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 160,000.0 160,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი* 84,242.5 84,242.5
მ.შ. სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოები 49,198.6 49,198.6
შენიშვნა:არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
* საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ოდენობაში, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, გათვალისწინებულია სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების სესხის სახით არსებული ვალი 2022 წლის დეკემბრიდან


31-12-2023 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
8,606,312.5 8,452,742.8
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 8,291,714.6 8,138,145.0
სახაზინო ვალდებულებები (1 წლამდე ვადის მქონე) 333,927.1 360,000.0
სახაზინო ობლიგაციები (1 წელზე მეტი ვადის მქონე) 7,957,787.5 7,778,145.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 232,846.0 232,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 80,846.0 80,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 152,000.0 152,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი* 81,751.8 81,751.8
მ.შ. სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოები 48,772.4 48,772.4
შენიშვნა:არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
* საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ოდენობაში, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, გათვალისწინებულია სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების სესხის სახით არსებული ვალი 2022 წლის დეკემბრიდან