31-01-2013 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,224,055 1,229,866
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 581,209 587,020
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 84,736 90,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 302,787 303,000
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 158,716 159,020
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 34,969 35,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 642,846 642,846
ობლიგაცია სებ-თვის 520,846 520,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 122,000 122,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

28-02-2013 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,233,267 1,239,866
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 590,421 597,020
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 98,969 105,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 287,800 288,000
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 158,716 159,020
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 44,936 45,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 642,846 642,846
ობლიგაცია სებ-თვის 520,846 520,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 122,000 122,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

31-03-2013 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,245,970 1,251,866
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 611,124 617,020
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 89,691 95,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 307,781 308,000
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 168,716 169,020
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 44,936 45,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 634,846 634,846
ობლიგაცია სებ-თვის 480,846 480,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 154,000 154,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

30-04-2013 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,260,503 1,266,866
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 625,657 632,020
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 99,198 105,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 302,807 303,000
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 178,716 179,020
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 44,936 45,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 634,846 634,846
ობლიგაცია სებ-თვის 480,846 480,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 154,000 154,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

31-05-2013 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,245,872 1,251,866
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 611,026 617,020
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 94,564 100,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 282,811 283,000
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 178,716 179,020
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 54,936 55,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 634,846 634,846
ობლიგაცია სებ-თვის 480,846 480,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 154,000 154,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

30-06-2013 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,252,413 1,258,866
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 630,567 637,020
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 104,084 110,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 282,832 283,000
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 188,716 189,020
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 54,936 55,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 621,846 621,846
ობლიგაცია სებ-თვის 480,846 480,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 141,000 141,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

31-07-2013 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,238,581 1,243,866
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 616,735 622,020
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 85,252 90,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 277,836 278,000
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 198,712 199,020
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 54,936 55,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 621,846 621,846
ობლიგაცია სებ-თვის 480,846 480,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 141,000 141,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

31-08-2013 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,272,924 1,278,866
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 651,078 657,020
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 99,611 105,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 287,820 288,000
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 198,712 199,020
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 64,936 65,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 621,846 621,846
ობლიგაცია სებ-თვის 480,846 480,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 141,000 141,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

30-09-2013 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,275,548 1,281,866
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 660,702 667,020
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 109,187 115,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 277,868 278,000
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 208,712 209,020
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 64,936 65,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 614,846 614,846
ობლიგაცია სებ-თვის 480,846 480,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 134,000 134,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

31-10-2013 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,310,162 1,316,866
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 695,316 702,020
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 118,821 125,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 292,848 293,000
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 218,712 219,020
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 64,936 65,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 614,846 614,846
ობლიგაცია სებ-თვის 480,846 480,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 134,000 134,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

30-11-2013 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,315,147 1,321,866
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 700,301 707,020
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 123,789 130,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 282,865 283,000
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 218,712 219,020
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 74,936 75,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 614,846 614,846
ობლიგაცია სებ-თვის 480,846 480,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 134,000 134,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

31-12-2013 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,337,773 1,344,866
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 729,927 737,020
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 133,409 140,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 294,871 295,000
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 226,712 227,020
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 74,936 75,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 607,846 607,846
ობლიგაცია სებ-თვის 480,846 480,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 127,000 127,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
<ივლისი>
ორსაოთხუპაშაკვ
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

დონორი ორგანიზაციები

პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების რეფორმა

ეკონომიკური ანალიზი

სახელმწიფოს შიდა ფინანსური კონტროლი

დავების განხილვის საბჭო

ელექტრონული აუქციონი

ანგარიშები და პრეზენტაციები

სწავლება და კარიერა