31-01-2012 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,212,258 1,230,846
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 534,412 553,000
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 196,716 215,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 297,740 298,000
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 39,955 40,000
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები - -
სხვა ფასიანი ქაღალდები 677,846 677,846
ობლიგაცია სებ-თვის 560,846 560,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 117,000 117,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

29-02-2012 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,214,477 1,230,846
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 536,631 553,000
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 178,934 195,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 307,742 308,000
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 49,955 50,000
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები - -
სხვა ფასიანი ქაღალდები 677,846 677,846
ობლიგაცია სებ-თვის 560,846 560,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 117,000 117,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

31-03-2012 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,215,268 1,273,846
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 544,422 603,000
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 151,727 165,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 327,742 328,000
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 59,955 60,000
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 4,999 50,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 670,846 670,846
ობლიგაცია სებ-თვის 520,846 520,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 150,000 150,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

30-04-2012 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,227,204 1,238,846
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 556,358 568,000
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 133,678 145,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 347,730 348,000
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 69,952 70,000
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 4,999 5,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 670,846 670,846
ობლიგაცია სებ-თვის 520,846 520,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 150,000 150,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

31-05-2012 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,229,125 1,238,846
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 558,279 568,000
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 115,587 125,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 352,742 353,000
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 79,952 80,000
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 9,999 10,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 670,846 670,846
ობლიგაცია სებ-თვის 520,846 520,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 150,000 150,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

30-06-2012 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,231,058 1,238,846
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 570,212 578,000
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 97,520 105,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 372,742 373,000
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 89,952 90,000
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 9,999 10,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 660,846 660,846
ობლიგაცია სებ-თვის 520,846 520,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 140,000 140,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

31-07-2012 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,245,868 1,253,846
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 585,022 593,000
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 102,339 110,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 372,736 373,000
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 99,950 100,000
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 9,999 10,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 660,846 660,846
ობლიგაცია სებ-თვის 520,846 520,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 140,000 140,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

31-08-2012 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,270,292 1,278,846
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 609,446 618,000
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 111,778 120,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 372,750 373,000
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 109,950 110,000
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 14,969 15,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 660,846 660,846
ობლიგაცია სებ-თვის 520,846 520,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 140,000 140,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

30-09-2012 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,227,004 1,232,846
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 577,158 583,000
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 84,482 90,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 352,758 353,000
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 119,950 120,000
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 19,969 20,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 649,846 649,846
ობლიგაცია სებ-თვის 520,846 520,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 129,000 129,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

31-10-2012 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,216,975 1,222,846
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 567,129 573,000
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 84,482 90,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 332,758 333,000
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 129,921 130,000
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 19,969 20,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 649,846 649,846
ობლიგაცია სებ-თვის 520,846 520,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 129,000 129,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

30-11-2012 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,226,621 1,232,846
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 576,775 583,000
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 89,177 95,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 317,781 318,000
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 139,848 140,000
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 29,969 30,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 649,846 649,846
ობლიგაცია სებ-თვის 520,846 520,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 129,000 129,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

31-12-2012 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,223,242 1,229,866
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 580,396 587,020
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 93,904 100,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 302,787 303,000
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 148,736 149,020
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 34,969 35,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 642,846 642,846
ობლიგაცია სებ-თვის 520,846 520,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 122,000 122,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
<ივლისი>
ორსაოთხუპაშაკვ
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

დონორი ორგანიზაციები

პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების რეფორმა

ეკონომიკური ანალიზი

სახელმწიფოს შიდა ფინანსური კონტროლი

დავების განხილვის საბჭო

ელექტრონული აუქციონი

ანგარიშები და პრეზენტაციები

სწავლება და კარიერა