კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.01.2013 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,386,315 7,269,878
მთავრობის საგარეო ვალი 4,027,645 6,675,419
მრავალმხრივი კრედიტორები 2,713,717 4,497,715
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 844,728 1,302,013 2,157,956
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 354,504 354,504 587,554
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 15,913 24,527 40,652
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 249,988 385,316 638,622
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 5,159 5,159 8,551
EUR 72,285 97,904 162,266
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 106,445 106,445 176,422
SDR 207,589 319,965 530,310
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 87,037 117,884 195,381
ორმხრივი კრედიტორები 746,030 1,236,471
ავსტრია EUR 6,558 8,882 14,721
აზერბაიჯანი USD 12,959 12,959 21,478
თურქმენეთი USD 211 211 350
თურქეთი USD 24,775 24,775 41,062
ირანი USD 10,114 10,114 16,763
რუსეთი USD 106,341 106,341 176,250
სომხეთი USD 15,332 15,332 25,411
უზბეკეთი USD 314 314 520
უკრაინა USD 287 287 475
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 46,033
ჩინეთი CNY 30,000 4,823 7,994
გერმანია EUR 251,962 341,260 565,604
იაპონია JPY 7,378,472 80,823 133,956
კუვეიტი KWD 6,494 23,126 38,330
ნიდერლანდები EUR 2,942 3,985 6,604
აშშ USD 32,139 32,139 53,268
საფრანგეთი EUR 39,046 52,885 87,652
ფასიანი ქაღალდები 564,750 936,017
ევროობლიგაცია USD 564,750 564,750 936,017
გარანტირებული კრედიტები 3,147 5,217
გერმანია EUR 2,324 3,147 5,217
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 358,670 594,459
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 232,700 358,670 594,459
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
  კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
28.02.2013 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,322,230 7,147,671
მთავრობის საგარეო ვალი 3,971,849 6,568,247
მრავალმხრივი კრედიტორები 2,672,982 4,420,310
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 845,161 1,280,275 2,117,192
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 354,504 354,504 586,243
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 16,166 24,489 40,498
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 249,988 378,689 626,237
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 5,159 5,159 8,532
EUR 72,292 94,684 156,578
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 106,445 106,445 176,029
SDR 207,773 314,741 520,488
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 87,037 113,995 188,514
ორმხრივი კრედიტორები 731,074 1,208,977
ავსტრია EUR 6,558 8,589 14,204
აზერბაიჯანი USD 12,699 12,699 21,001
თურქმენეთი USD 211 211 349
თურქეთი USD 24,270 24,270 40,135
ირანი USD 9,925 9,925 16,412
რუსეთი USD 104,568 104,568 172,925
სომხეთი USD 15,103 15,103 24,976
უზბეკეთი USD 314 314 519
უკრაინა USD 287 287 474
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 45,930
ჩინეთი CNY 30,000 4,818 7,968
გერმანია EUR 252,442 330,631 546,765
იაპონია JPY 7,498,724 81,812 135,292
კუვეიტი KWD 6,494 22,947 37,947
ნიდერლანდები EUR 2,937 3,846 6,360
ამერიკა USD 32,139 32,139 53,149
საფრანგეთი EUR 39,046 51,140 84,571
ფასიანი ქაღალდები 564,750 933,927
ევროობლიგაცია USD 564,750 564,750 933,927
გარანტირებული კრედიტები 3,044 5,033
გერმანია EUR 2,324 3,044 5,033
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 350,380 579,424
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 231,300 350,380 579,424
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
  კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.03.2013 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,254,500 7,052,685
მთავრობის საგარეო ვალი 3,971,751 6,583,972
მრავალმხრივი კრედიტორები 2,675,029 4,434,396
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 843,468 1,264,527 2,096,206
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 357,956 357,956 593,384
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 16,166 24,236 40,177
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 242,075 362,919 601,611
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 5,159 5,159 8,553
EUR 73,607 94,334 156,377
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 106,445 106,445 176,454
SDR 207,769 311,488 516,354
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 115,454 147,964 245,281
ორმხრივი კრედიტორები 728,994 1,208,453
ავსტრია EUR 6,558 8,405 13,932
აზერბაიჯანი USD 12,699 12,699 21,052
თურქმენეთი USD 211 211 350
თურქეთი USD 24,270 24,270 40,232
ირანი USD 9,925 9,925 16,452
რუსეთი USD 104,568 104,568 173,343
სომხეთი USD 15,103 15,103 25,036
უზბეკეთი USD 314 314 520
უკრაინა USD 287 287 475
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 46,041
ჩინეთი CNY 30,000 4,831 8,009
გერმანია EUR 252,918 324,138 537,323
იაპონია JPY 8,252,904 87,732 145,433
კუვეიტი KWD 6,494 22,794 37,785
ნიდერლანდები EUR 2,937 3,763 6,239
ამერიკა USD 32,139 32,139 53,277
საფრანგეთი EUR 39,046 50,042 82,954
ფასიანი ქაღალდები 564,750 936,186
ევროობლიგაცია USD 564,750 564,750 936,186
გარანტირებული კრედიტები 2,978 4,937
გერმანია EUR 2,324 2,978 4,937
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 282,749 468,713
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 188,600 282,749 468,713
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
  კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
30.04.2013 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,224,531 6,973,856
მთავრობის საგარეო ვალი 3,944,159 6,511,017
მრავალმხრივი კრედიტორები 2,698,041 4,453,926
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 847,880 1,279,451 2,112,117
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 357,956 357,956 590,914
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 16,485 24,876 41,066
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 236,163 356,369 588,294
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 5,159 5,159 8,517
EUR 74,672 97,714 161,306
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 106,445 106,445 175,720
SDR 208,866 315,179 520,298
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 118,366 154,891 255,694
ორმხრივი კრედიტორები 743,077 1,226,672
ავსტრია EUR 6,558 8,582 14,167
აზერბაიჯანი USD 12,699 12,699 20,964
თურქმენეთი USD 211 211 348
თურქეთი USD 24,270 24,270 40,065
ირანი USD 9,925 9,925 16,384
რუსეთი USD 104,568 104,568 172,622
სომხეთი USD 15,103 15,103 24,932
უზბეკეთი USD 314 314 518
უკრაინა USD 287 287 473
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 45,849
ჩინეთი CNY 30,000 4,874 8,046
გერმანია EUR 252,918 330,964 546,355
იაპონია JPY 9,035,617 92,266 152,313
კუვეიტი KWD 6,494 22,842 37,707
ნიდერლანდები EUR 2,937 3,843 6,344
ამერიკა USD 32,139 32,139 53,056
საფრანგეთი EUR 40,056 52,416 86,529
ფასიანი ქაღალდები 500,000 825,400
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 825,400
გარანტირებული კრედიტები 3,041 5,020
გერმანია EUR 2,324 3,041 5,020
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 280,372 462,838
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 185,800 280,372 462,838
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
  კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
30.05.2013 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,207,616 6,905,119
მთავრობის საგარეო ვალი 3,929,145 6,448,120
მრავალმხრივი კრედიტორები 2,686,812 4,409,327
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 848,491 1,271,692 2,086,974
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 358,492 358,492 588,321
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 16,413 24,600 40,371
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 236,163 353,953 580,873
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 2,580 2,580 4,233
EUR 75,305 97,725 160,377
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 106,445 106,445 174,687
SDR 211,986 317,718 521,406
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 118,366 153,607 252,084
ორმხრივი კრედიტორები 739,318 1,213,294
ავსტრია EUR 6,558 8,511 13,967
აზერბაიჯანი USD 12,699 12,699 20,841
თურქმენეთი USD 211 211 346
თურქეთი USD 24,270 24,270 39,829
ირანი USD 9,925 9,925 16,287
რუსეთი USD 104,568 104,568 171,607
სომხეთი USD 15,103 15,103 24,786
უზბეკეთი USD 314 314 515
უკრაინა USD 287 287 470
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 45,580
ჩინეთი CNY 27,000 4,404 7,227
გერმანია EUR 253,008 328,336 538,832
იაპონია JPY 9,367,132 92,279 151,438
კუვეიტი KWD 6,494 22,706 37,263
ნიდერლანდები EUR 2,937 3,811 6,254
ამერიკა USD 32,139 32,139 52,744
საფრანგეთი EUR 40,056 51,982 85,307
ფასიანი ქაღალდები 500,000 820,550
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 820,550
გარანტირებული კრედიტები 3,016 4,949
გერმანია EUR 2,324 3,016 4,949
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 278,471 457,000
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 185,800 278,471 457,000
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
  კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
30.06.2013 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,128,217 6,815,274
მთავრობის საგარეო ვალი 3,910,895 6,456,497
მრავალმხრივი კრედიტორები 2,664,149 4,398,244
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 846,937 1,273,760 2,102,850
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 358,492 358,492 591,834
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 16,653 25,045 41,347
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 216,088 324,987 536,521
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 2,580 2,580 4,259
EUR 75,024 98,006 161,797
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 106,445 106,445 175,730
SDR 212,912 320,212 528,638
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 118,366 154,623 255,267
ორმხრივი კრედიტორები 743,787 1,227,919
ავსტრია EUR 6,558 8,567 14,143
აზერბაიჯანი USD 12,618 12,618 20,831
თურქმენეთი USD 211 211 348
თურქეთი USD 24,126 24,126 39,830
ირანი USD 9,844 9,844 16,252
რუსეთი USD 103,444 103,444 170,775
სომხეთი USD 14,906 14,906 24,609
უზბეკეთი USD 304 304 502
უკრაინა USD 277 277 458
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 45,852
ჩინეთი CNY 27,000 4,400 7,263
გერმანია EUR 252,393 329,706 544,311
იაპონია JPY 9,780,114 98,749 163,025
კუვეიტი KWD 6,338 22,232 36,703
ნიდერლანდები EUR 2,184 2,853 4,711
ამერიკა USD 32,101 32,101 52,996
საფრანგეთი EUR 39,558 51,675 85,310
ფასიანი ქაღალდები 500,000 825,450
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 825,450
გარანტირებული კრედიტები 2,959 4,885
გერმანია EUR 2,265 2,959 4,885
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 217,322 358,777
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 144,500 217,322 358,777
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
  კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.07.2013 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,159,040 6,879,051
მთავრობის საგარეო ვალი 3,942,492 6,520,882
მრავალმხრივი კრედიტორები 2,677,264 4,428,194
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 847,987 1,283,225 2,122,454
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 358,492 358,492 592,946
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 16,857 25,509 42,192
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 210,175 318,049 526,054
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 2,580 2,580 4,267
EUR 75,031 99,569 164,687
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 106,514 106,514 176,174
SDR 215,596 326,252 539,621
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 118,366 157,074 259,801
ორმხრივი კრედიტორები 762,223 1,260,716
ავსტრია EUR 6,558 8,703 14,394
აზერბაიჯანი USD 12,618 12,618 20,870
თურქმენეთი USD 211 211 349
თურქეთი USD 24,126 24,126 39,905
ირანი USD 9,844 9,844 16,282
რუსეთი USD 103,444 103,444 171,096
სომხეთი USD 14,906 14,906 24,655
უზბეკეთი USD 304 304 502
უკრაინა USD 277 277 459
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 45,938
ჩინეთი CNY 27,000 4,404 7,284
გერმანია EUR 252,418 334,965 554,032
იაპონია JPY 9,924,307 101,283 167,522
კუვეიტი KWD 6,183 21,742 35,961
ნიდერლანდები EUR 2,184 2,899 4,794
ამერიკა USD 32,101 32,101 53,095
საფრანგეთი EUR 47,189 62,621 103,575
ფასიანი ქაღალდები 500,000 827,000
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 827,000
გარანტირებული კრედიტები 3,006 4,971
გერმანია EUR 2,265 3,006 4,971
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 216,548 358,170
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 143,100 216,548 358,170
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
  კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.08.2013 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,169,929 6,928,337
მთავრობის საგარეო ვალი 3,955,214 6,571,588
მრავალმხრივი კრედიტორები 2,686,734 4,464,008
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 847,866 1,284,754 2,134,619
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 360,748 360,748 599,383
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 16,761 25,398 42,198
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 210,175 318,474 529,145
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 2,580 2,580 4,286
EUR 75,217 99,564 165,425
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 106,514 106,514 176,973
SDR 216,613 328,229 545,353
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 121,233 160,474 266,627
ორმხრივი კრედიტორები 765,482 1,271,848
ავსტრია EUR 6,558 8,681 14,423
აზერბაიჯანი USD 12,353 12,353 20,525
თურქმენეთი USD 211 211 351
თურქეთი USD 23,610 23,610 39,228
ირანი USD 9,651 9,651 16,035
რუსეთი USD 101,632 101,632 168,861
სომხეთი USD 14,673 14,673 24,378
უზბეკეთი USD 304 304 505
უკრაინა USD 277 277 461
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 46,147
ჩინეთი CNY 27,000 4,412 7,330
გერმანია EUR 253,452 335,490 557,416
იაპონია JPY 10,215,596 104,019 172,827
კუვეიტი KWD 6,183 21,696 36,048
ნიდერლანდები EUR 2,179 2,884 4,792
ამერიკა USD 32,101 32,101 53,336
საფრანგეთი EUR 49,645 65,715 109,185
ფასიანი ქაღალდები 500,000 830,750
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 830,750
გარანტირებული კრედიტები 2,998 4,981
გერმანია EUR 2,265 2,998 4,981
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 214,715 356,749
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 141,700 214,715 356,749
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
  კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
30.09.2013 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,132,806 6,878,643
მთავრობის საგარეო ვალი 3,980,932 6,625,864
მრავალმხრივი კრედიტორები 2,695,770 4,486,840
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 848,594 1,301,812 2,166,735
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 360,860 360,860 600,615
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 16,761 25,713 42,796
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 190,100 291,629 485,387
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 2,580 2,580 4,293
EUR 76,275 102,992 171,420
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 106,514 106,514 177,282
SDR 221,614 339,974 565,853
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 121,233 163,698 272,459
ორმხრივი კრედიტორები 782,104 1,301,734
ავსტრია EUR 6,558 8,855 14,738
აზერბაიჯანი USD 12,353 12,353 20,560
თურქმენეთი USD 211 211 351
თურქეთი USD 23,610 23,610 39,297
ირანი USD 9,651 9,651 16,063
რუსეთი USD 101,632 101,632 169,156
სომხეთი USD 14,673 14,673 24,421
უზბეკეთი USD 304 304 506
უკრაინა USD 277 277 462
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 46,227
ჩინეთი CNY 27,000 4,413 7,346
გერმანია EUR 253,452 342,230 569,607
იაპონია JPY 10,627,647 107,777 179,384
კუვეიტი KWD 6,183 21,850 36,366
ნიდერლანდები EUR 2,179 2,942 4,897
ამერიკა USD 32,101 32,101 53,429
საფრანგეთი EUR 52,916 71,451 118,924
ფასიანი ქაღალდები 500,000 832,200
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 832,200
გარანტირებული კრედიტები 3,058 5,090
გერმანია EUR 2,265 3,058 5,090
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 151,874 252,779
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 99,000 151,874 252,779
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
  კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.10.2013 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,205,261 7,025,729
მთავრობის საგარეო ვალი 4,057,301 6,778,533
მრავალმხრივი კრედიტორები 2,754,032 4,601,162
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 866,443 1,332,623 2,226,414
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 392,946 392,946 656,495
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 16,761 25,779 43,069
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 177,938 273,675 457,229
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 2,580 2,580 4,310
EUR 76,867 105,751 176,678
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 106,514 106,514 177,953
SDR 225,856 347,376 580,361
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 121,233 166,789 278,654
ორმხრივი კრედიტორები 800,153 1,336,815
ავსტრია EUR 10,930 15,037 25,123
აზერბაიჯანი USD 12,353 12,353 20,638
თურქმენეთი USD 211 211 353
თურქეთი USD 23,610 23,610 39,446
ირანი USD 9,651 9,651 16,124
რუსეთი USD 101,632 101,632 169,796
სომხეთი USD 14,673 14,673 24,513
უზბეკეთი USD 304 304 508
უკრაინა USD 277 277 464
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 46,402
ჩინეთი CNY 27,000 4,431 7,403
გერმანია EUR 254,131 349,625 584,119
იაპონია JPY 10,657,138 108,434 181,161
კუვეიტი KWD 6,183 21,943 36,660
ნიდერლანდები EUR 2,179 2,998 5,008
ამერიკა USD 31,343 31,343 52,365
საფრანგეთი EUR 55,138 75,857 126,735
ფასიანი ქაღალდები 500,000 835,350
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 835,350
გარანტირებული კრედიტები 3,116 5,206
გერმანია EUR 2,265 3,116 5,206
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 147,959 247,196
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 96,200 147,959 247,196
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
  კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
30.11.2013 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,202,770 7,111,086
მთავრობის საგარეო ვალი 4,055,082 6,861,199
მრავალმხრივი კრედიტორები 2,759,240 4,668,634
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 872,813 1,339,951 2,267,198
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 393,546 393,546 665,880
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 16,960 26,037 44,054
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 177,938 273,171 462,206
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD - - -
EUR 77,011 104,775 177,279
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 106,514 106,514 180,222
SDR 228,181 350,306 592,718
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 121,233 164,940 279,078
ორმხრივი კრედიტორები 792,761 1,341,351
ავსტრია EUR 10,930 14,870 25,161
აზერბაიჯანი USD 12,353 12,353 20,901
თურქმენეთი USD 211 211 357
თურქეთი USD 23,610 23,610 39,948
ირანი USD 9,651 9,651 16,329
რუსეთი USD 101,632 101,632 171,961
სომხეთი USD 14,673 14,673 24,826
უზბეკეთი USD 304 304 514
უკრაინა USD 277 277 469
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 46,994
ჩინეთი CNY 27,000 4,432 7,498
გერმანია EUR 254,131 345,750 585,009
იაპონია JPY 10,924,037 106,793 180,694
კუვეიტი KWD 6,183 21,873 37,008
ნიდერლანდები EUR 2,179 2,964 5,016
ამერიკა USD 30,577 30,577 51,737
საფრანგეთი EUR 55,138 75,016 126,928
ფასიანი ქაღალდები 500,000 846,000
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 846,000
გარანტირებული კრედიტები 3,082 5,214
გერმანია EUR 2,265 3,082 5,214
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 147,687 249,887
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 96,200 147,687 249,887
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
  კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.12.2013 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,202,026 7,295,978
მთავრობის საგარეო ვალი 4,086,353 7,095,134
მრავალმხრივი კრედიტორები 2,789,898 4,844,100
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 874,884 1,347,321 2,339,354
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 396,813 396,813 688,986
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 16,960 26,118 45,348
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 157,863 243,108 422,109
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD - - -
EUR 77,282 106,337 184,633
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 106,514 106,514 184,940
SDR 237,914 366,388 636,159
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 143,389 197,229 342,570
ორმხრივი კრედიტორები 793,419 1,377,614
ავსტრია EUR 10,930 15,039 26,113
აზერბაიჯანი USD 12,266 12,266 21,297
თურქმენეთი USD 211 211 366
თურქეთი USD 23,456 23,456 40,727
ირანი USD 9,565 9,565 16,607
რუსეთი USD 100,426 100,426 174,370
სომხეთი USD 14,462 14,462 25,110
უზბეკეთი USD 293 293 509
უკრაინა USD 268 268 465
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 48,224
ჩინეთი CNY 27,000 4,454 7,734
გერმანია EUR 252,696 347,703 603,716
იაპონია JPY 11,526,234 109,547 190,206
კუვეიტი KWD 6,028 21,360 37,088
ნიდერლანდები EUR 1,424 1,959 3,401
ამერიკა USD 30,539 30,539 53,025
საფრანგეთი EUR 53,851 74,098 128,656
ფასიანი ქაღალდები 500,000 868,150
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 868,150
გარანტირებული კრედიტები 3,036 5,271
გერმანია EUR 2,265 3,036 5,271
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 115,673 200,843
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 75,113 115,673 200,843
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
<ივლისი>
ორსაოთხუპაშაკვ
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

დონორი ორგანიზაციები

პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების რეფორმა

ეკონომიკური ანალიზი

სახელმწიფოს შიდა ფინანსური კონტროლი

დავების განხილვის საბჭო

ელექტრონული აუქციონი

ანგარიშები და პრეზენტაციები

სწავლება და კარიერა