კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.01.2009 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 2 173 288 3 622 872
მრავალმხრივი კრედიტორები 1 145 972 1 910 335
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 634 692 959 166 1 598 930
ევროგაერთიანება (EC) EUR 57 500 74 174 123 648
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 8 935 13 503 22 510
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 25 020 25 020 41 709
EUR 2 530 3 264 5 441
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) SDR 46 879 70 845 118 099
ორმხრივი კრედიტორები 517 672 862 960
ავსტრია EUR 984 1 269 2 115
აზერბაიჯანი USD 14 387 14 387 23 983
თურქმენეთი USD 211 211 352
თურქეთი USD 41 770 41 770 69 630
ირანი USD 11 280 11 280 18 803
რუსეთი USD 119 433 119 433 199 094
სომხეთი USD 17 323 17 323 28 877
უზბეკეთი USD 373 373 621
უკრაინა USD 340 340 567
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 46 299
ჩინეთი CNY 30 000 4 386 7 312
გერმანია EUR 123 006 158 675 264 512
იაპონია JPY 5 201 779 58 260 97 119
კუვეიტი KWD 3 590 12 414 20 694
ნიდერლანდები EUR 8 889 11 467 19 115
ა.შ.შ USD 38 311 38 311 63 865
ფასიანი ქაღალდები 500 000 833 500
ევროობლიგაცია USD 500 000 500 000 833 500
გარანტირებული კრედიტები 9 644 16077
გერმანია EUR 2 794 3 604 6 009
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 6 040 6 040 10 069
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 446 735 744 707
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 295 610 446 735 744 707
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
28.02.2009 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 2 143 842 3 610 230
მრავალმხრივი კრედიტორები 1 127 613 1 898 900
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 639 695 944 247 1 590 112
ევროგაერთიანება (EC) EUR 57 500 72 756 122 521
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 8 936 13 191 22 213
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 25 020 25 020 42 134
EUR 2 530 3 201 5 391
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) SDR 46 879 69 198 116 529
ორმხრივი კრედიტორები 507 764 855 075
ავსტრია EUR 984 1 245 2 096
აზერბაიჯანი USD 14 387 14 387 24 228
თურქმენეთი USD 211 211 355
თურქეთი USD 38 910 38 910 65 524
ირანი USD 11 280 11 280 18 995
რუსეთი USD 119 433 119 433 201 124
სომხეთი USD 17 323 17 323 29 171
უზბეკეთი USD 373 373 628
უკრაინა USD 340 340 573
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 46 771
ჩინეთი CNY 30 000 4 386 7 387
გერმანია EUR 124 124 157 057 264 483
იაპონია JPY 5 201 779 53 214 89 613
კუვეიტი KWD 3 590 12 274 20 669
ნიდერლანდები EUR 8 889 11 248 18 941
ა.შ.შ USD 38 311 38 311 64 516
ფასიანი ქაღალდები 500 000 842 000
ევროობლიგაცია USD 500 000 500 000 842 000
გარანტირებული კრედიტები 8 465 14 256
გერმანია EUR 2 794 3 536 5 954
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 4 930 4 930 8 302
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 431 432 726 531
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 292 280 431 432 726 531
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.03.2009 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 2 188 219 3 654 326
მრავალმხრივი კრედიტორები 1 159 590 1 936 515
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 647 464 968 335 1 617 119
ევროგაერთიანება (EC) EUR 57 500 75 866 126 695
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 8 936 13 365 22 319
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 25 020 25 020 41 784
EUR 2 530 3 338 5 575
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) SDR 49 256 73 667 123 023
ორმხრივი კრედიტორები 520 013 868 421
ავსტრია EUR 984 1 298 2 168
აზერბაიჯანი USD 14 387 14 387 24 026
თურქმენეთი USD 211 211 352
თურქეთი USD 38 910 38 910 64 980
ირანი USD 11 280 11 280 18 837
რუსეთი USD 119 433 119 433 199 452
სომხეთი USD 17 323 17 323 28 929
უზბეკეთი USD 373 373 622
უკრაინა USD 340 340 568
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 46 383
ჩინეთი CNY 30 000 4 388 7 328
გერმანია EUR 126 435 166 818 278 586
იაპონია JPY 5 201 779 54 046 90 258
კუვეიტი KWD 3 604 12 372 20 662
ნიდერლანდები EUR 8 889 11 728 19 586
ა.შ.შ USD 38 311 38 311 63 980
საფრანგეთი EUR 774 1 021 1 704
ფასიანი ქაღალდები 500 000 835 000
ევროობლიგაცია USD 500 000 500 000 835 000
გარანტირებული კრედიტები 8 616 14 389
გერმანია EUR 2 794 3 687 6 157
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 4 930 4 930 8 233
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 624 524 1 042 956
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 417 580 624 524 1 042 956
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
30.04.2009 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 2 183 861 3 603 589
მრავალმხრივი კრედიტორები 1 155 518 1 906 720
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 648 322 964 769 1 591 965
ევროგაერთიანება (EC) EUR 57 500 75 798 125 074
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 8 936 13 298 21 943
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 25 020 25 020 41 286
EUR 2 530 3 335 5 503
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) SDR 49 256 73 298 120 949
ორმხრივი კრედიტორები 519 730 857 606
ავსტრია EUR 984 1 297 2 140
აზერბაიჯანი USD 14 387 14 387 23 740
თურქმენეთი USD 211 211 348
თურქეთი USD 38 910 38 910 64 205
ირანი USD 11 280 11 280 18 613
რუსეთი USD 119 433 119 433 197 076
სომხეთი USD 17 323 17 323 28 584
უზბეკეთი USD 373 373 615
უკრაინა USD 340 340 562
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 45 830
ჩინეთი CNY 30 000 4 396 7 253
გერმანია EUR 126 494 166 747 275 150
იაპონია JPY 5 201 779 53 838 88 839
კუვეიტი KWD 3 604 12 373 20 417
ნიდერლანდები EUR 8 889 11 718 19 336
ა.შ.შ USD 38 311 38 311 63 217
საფრანგეთი EUR 774 1 020 1 683
ფასიანი ქაღალდები 500 000 825 050
ევროობლიგაცია USD 500 000 500 000 825 050
გარანტირებული კრედიტები 8 613 14 213
გერმანია EUR 2 794 3 683 6 078
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 4 930 4 930 8 135
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 621 401 1 025 373
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 417 580 621 401 1 025 373
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.05.2009 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 2 263 009 3 722 650
მრავალმხრივი კრედიტორები 1 217 482 2 002 757
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 649 024 1 004 722 1 652 768
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 15 175 15 175 24 963
ევროგაერთიანება (EC) EUR 57 500 81 080 133 377
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 8 864 13 722 22 573
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 22 963 22 963 37 775
EUR 2 530 3 568 5 869
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) SDR 49 256 76 251 125 433
ორმხრივი კრედიტორები 537 407 884 035
ავსტრია EUR 984 1 387 2 282
აზერბაიჯანი USD 14 387 14 387 23 667
თურქმენეთი USD 211 211 347
თურქეთი USD 38 910 38 910 64 007
ირანი USD 11 280 11 280 18 555
რუსეთი USD 119 433 119 433 196 467
სომხეთი USD 17 323 17 323 28 496
უზბეკეთი USD 373 373 613
უკრაინა USD 340 340 560
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 45 688
ჩინეთი CNY 30 000 4 394 7 228
გერმანია EUR 128 363 181 004 297 751
იაპონია JPY 5 201 779 54 307 89 334
კუვეიტი KWD 3 604 12 549 20 643
ნიდერლანდები EUR 8 889 12 535 20 619
ა.შ.შ USD 38 311 38 311 63 022
საფრანგეთი EUR 2 051 2 891 4 756
ფასიანი ქაღალდები 500 000 822 500
ევროობლიგაცია USD 500 000 500 000 822 500
გარანტირებული კრედიტები 8 120 13 358
გერმანია EUR 2 794 3 940 6 481
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 4 180 4 180 6 876
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 645 041 1 061 093
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 416 680 645 041 1 061 093
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
30.06.2009 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 2 278 189 3 777 009
მრავალმხრივი კრედიტორები 1 231 806 2 042 211
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 654 766 1 016 347 1 685 002
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 17 679 17 679 29 310
ევროგაერთიანება (EC) EUR 57 500 80 786 133 935
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 9 009 13 984 23 184
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 22 963 22 963 38 071
EUR 2 555 3 590 5 951
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) SDR 49 256 76 457 126 758
ორმხრივი კრედიტორები 538 360 892 547
ავსტრია EUR 836 1 175 1 948
აზერბაიჯანი USD 14 343 14 343 23 779
თურქმენეთი USD 211 211 350
თურქეთი USD 38 832 38 832 64 380
ირანი USD 11 236 11 236 18 628
რუსეთი USD 118 823 118 823 196 997
სომხეთი USD 17 216 17 216 28 542
უზბეკეთი USD 367 367 609
უკრაინა USD 335 335 556
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 46 047
ჩინეთი CNY 30 000 4 390 7 279
გერმანია EUR 129 395 181 795 301 399
იაპონია JPY 5 201 779 54 515 90 380
კუვეიტი KWD 3 448 12 015 19 919
ნიდერლანდები EUR 8 156 11 459 18 998
ა.შ.შ USD 38 311 38 311 63 516
საფრანგეთი EUR 3 959 5 562 9 221
ფასიანი ქაღალდები 500 000 828 950
ევროობლიგაცია USD 500 000 500 000 828 950
გარანტირებული კრედიტები 8 023 13 302
გერმანია EUR 2 735 3 843 6 372
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 4 180 4 180 6 930
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 646 783 1 072 302
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 416 680 646 783 1 072 302
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.07.2009 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 2 430 608 4 070 296
მრავალმხრივი კრედიტორები 1 383 974 2 317 604
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 717 645 1 114 740 1 866 744
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 18 719 18 719 31 347
ევროგაერთიანება (EC) EUR 35 500 49 956 83 656
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 9 009 13 994 23 434
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 22 963 22 963 38 454
EUR 3 613 5 084 8 514
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) SDR 102 051 158 519 265 455
ორმხრივი კრედიტორები 538 604 901 947
ავსტრია EUR 836 1 177 1 971
აზერბაიჯანი USD 14 343 14 343 24 019
თურქმენეთი USD 211 211 353
თურქეთი USD 38 832 38 832 65 028
ირანი USD 11 236 11 236 18 816
რუსეთი USD 118 823 118 823 198 981
სომხეთი USD 17 216 17 216 28 830
უზბეკეთი USD 367 367 615
უკრაინა USD 335 335 562
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 46 510
ჩინეთი CNY 30 000 4 391 7 353
გერმანია EUR 130 076 183 044 306 525
იაპონია JPY 5 071 851 53 305 89 265
კუვეიტი KWD 3 448 11 994 20 085
ნიდერლანდები EUR 8 156 11 477 19 220
ა.შ.შ USD 38 311 38 311 64 156
საფრანგეთი EUR 4 099 5 767 9 658
ფასიანი ქაღალდები 500 000 837 300
ევროობლიგაცია USD 500 000 500 000 837 300
გარანტირებული კრედიტები 8 029 13 446
გერმანია EUR 2 735 3 849 6 446
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 4 180 4 180 7 000
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 642 349 1 075 677
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 413 530 642 349 1 075 677
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.08.2009 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 2 458 980 4 145 348
მრავალმხრივი კრედიტორები 1 408 399 2 374 279
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 724 469 1 134 561 1 912 644
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 18 719 18 719 31 557
ევროგაერთიანება (EC) EUR 35 500 50 611 85 321
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 9 459 14 813 24 971
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 22 963 22 963 38 711
EUR 3 613 5 151 8 683
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) SDR 103 176 161 580 272 392
ორმხრივი კრედიტორები 543 611 916 419
ავსტრია EUR 836 1 192 2 010
აზერბაიჯანი USD 14 343 14 343 24 180
თურქმენეთი USD 211 211 356
თურქეთი USD 35 972 35 972 60 642
ირანი USD 11 236 11 236 18 942
რუსეთი USD 118 823 118 823 200 312
სომხეთი USD 17 216 17 216 29 023
უზბეკეთი USD 367 367 619
უკრაინა USD 335 335 565
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 46 821
ჩინეთი CNY 30 000 4 391 7 403
გერმანია EUR 132 198 188 471 317 725
იაპონია JPY 5 071 851 54 167 91 315
კუვეიტი KWD 3 832 13 328 22 469
ნიდერლანდები EUR 8 156 11 628 19 602
ა.შ.შ USD 38 311 38 311 64 585
საფრანგეთი EUR 4 099 5 843 9 850
ფასიანი ქაღალდები 500 000 842 900
ევროობლიგაცია USD 500 000 500 000 842 900
გარანტირებული კრედიტები 6 970 11 750
გერმანია EUR 2 735 3 900 6 574
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 3 070 3 070 5 175
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 642 398 1 082 954
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 410 200 642 398 1 082 954
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
30.09.2009 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 2 603 437 4 366 224
მრავალმხრივი კრედიტორები 1 542 760 2 587 362
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 725 877 1 150 061 1 928 768
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 29 792 29 792 49 964
ევროგაერთიანება (EC) EUR 35 500 51 659 86 638
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 9 459 14 986 25 133
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 63 300 100 291 168 198
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 23 038 23 038 38 637
EUR 3 881 5 648 9 472
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) SDR 105 584 167 285 280 553
ორმხრივი კრედიტორები 553 627 928 487
ავსტრია EUR 836 1 217 2 041
აზერბაიჯანი USD 14 343 14 343 24 055
თურქმენეთი USD 211 211 354
თურქეთი USD 35 972 35 972 60 329
ირანი USD 11 236 11 236 18 844
რუსეთი USD 118 823 118 823 199 278
სომხეთი USD 17 216 17 216 28 873
უზბეკეთი USD 367 367 616
უკრაინა USD 335 335 562
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 46 580
ჩინეთი CNY 30 000 4 395 7 371
გერმანია EUR 134 597 195 864 328 484
იაპონია JPY 5 071 851 56 362 94 524
კუვეიტი KWD 3 832 13 366 22 417
ნიდერლანდები EUR 8 156 11 869 19 905
ა.შ.შ USD 38 311 38 311 64 252
საფრანგეთი EUR 4 099 5 964 10 002
ფასიანი ქაღალდები 500 000 838 550
ევროობლიგაცია USD 500 000 500 000 838 550
გარანტირებული კრედიტები 7 050 11 824
გერმანია EUR 2 735 3 981 6 676
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 3 070 3 070 5 149
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 698 075 1 170 742
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 440 600 698 075 1 170 742
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.10.2009 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 2 628 351 4 413 002
მრავალმხრივი კრედიტორები 1 562 736 2 623 833
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 730 243 1 161 013 1 949 341
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 29 792 29 792 50 021
ევროგაერთიანება (EC) EUR 35 500 52 689 88 465
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 9 931 15 789 26 510
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 63 300 100 641 168 976
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 23 038 23 038 38 681
EUR 4 338 6 439 10 811
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) SDR 109 023 173 335 291 030
ორმხრივი კრედიტორები 558 486 937 698
ავსტრია EUR 836 1 241 2 084
აზერბაიჯანი USD 14 343 14 343 24 082
თურქმენეთი USD 211 211 354
თურქეთი USD 35 972 35 972 60 397
ირანი USD 11 236 11 236 18 865
რუსეთი USD 118 823 118 823 199 504
სომხეთი USD 17 216 17 216 28 906
უზბეკეთი USD 367 367 617
უკრაინა USD 335 335 563
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 46 633
ჩინეთი CNY 30 000 4 395 7 379
გერმანია EUR 135 290 200 797 337 138
იაპონია JPY 5 071 851 55 740 93 587
კუვეიტი KWD 3 832 13 416 22 525
ნიდერლანდები EUR 8 156 12 105 20 325
ა.შ.შ USD 37 553 37 553 63 052
საფრანგეთი EUR 4 690 6 961 11 687
ფასიანი ქაღალდები 500 000 839 500
ევროობლიგაცია USD 500 000 500 000 839 500
გარანტირებული კრედიტები 7 130 11 971
გერმანია EUR 2 735 4 060 6 817
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 3 070 3 070 5 154
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 699 079 1 173 754
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 439 700 699 079 1 173 754
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
30.11.2009 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 2 689 228 4 502 574
მრავალმხრივი კრედიტორები 1 620 423 2 713 073
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 732 177 1 178 937 1 973 895
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 62 160 62 160 104 074
ევროგაერთიანება (EC) EUR 35 500 52 956 88 665
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 10 165 16 367 27 403
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 63 300 101 924 170 652
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 20 478 20 478 34 286
EUR 4 374 6 525 10 925
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) SDR 112 456 181 075 303 174
ორმხრივი კრედიტორები 562 504 941 801
ავსტრია EUR 836 1 247 2 089
აზერბაიჯანი USD 14 343 14 343 24 015
თურქმენეთი USD 211 211 353
თურქეთი USD 35 972 35 972 60 228
ირანი USD 11 236 11 236 18 813
რუსეთი USD 118 823 118 823 198 945
სომხეთი USD 17 216 17 216 28 825
უზბეკეთი USD 367 367 615
უკრაინა USD 335 335 561
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 46 502
ჩინეთი CNY 30 000 4 394 7 357
გერმანია EUR 135 717 202 453 338 968
იაპონია JPY 5 071 851 58 732 98 335
კუვეიტი KWD 3 832 13 449 22 518
ნიდერლანდები EUR 8 156 12 167 20 371
ა.შ.შ USD 36 787 36 787 61 593
საფრანგეთი EUR 4 690 6 996 11 714
ფასიანი ქაღალდები 500 000 837 150
ევროობლიგაცია USD 500 000 500 000 837 150
გარანტირებული კრედიტები 6 301 10 549
გერმანია EUR 2 735 4 080 6 832
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 2 220 2 220 3 717
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 707 996 1 185 398
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 439 700 707 996 1 185 398
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.12.2009 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 2 694 395 4 542 210
მრავალმხრივი კრედიტორები 1 631 380 2 750 180
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 734 836 1 151 994 1 942 032
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 99 966 99 966 168 523
ევროგაერთიანება (EC) EUR 35 500 50 950 85 892
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 10 924 17 126 28 871
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 63 300 99 235 167 290
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 20 478 20 478 34 522
EUR 4 270 6 128 10 331
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) SDR 118 328 185 502 312 719
ორმხრივი კრედიტორები 556 953 938 912
ავსტრია EUR 682 979 1 651
აზერბაიჯანი USD 14 295 14 295 24 099
თურქმენეთი USD 211 211 356
თურქეთი USD 35 888 35 888 60 499
ირანი USD 11 189 11 189 18 862
რუსეთი USD 118 160 118 160 199 194
სომხეთი USD 17 100 17 100 28 827
უზბეკეთი USD 361 361 609
უკრაინა USD 330 330 556
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 46 821
ჩინეთი CNY 30 000 4 396 7 410
გერმანია EUR 137 786 197 753 333 372
იაპონია JPY 5 071 851 55 943 94 308
კუვეიტი KWD 5 273 18 406 31 029
ნიდერლანდები EUR 7 421 10 651 17 955
ა.შ.შ USD 36 787 36 787 62 016
საფრანგეთი EUR 4 690 6 731 11 347
ფასიანი ქაღალდები 500 000 842 900
ევროობლიგაცია USD 500 000 500 000 842 900
გარანტირებული კრედიტები 6 062 10 219
გერმანია EUR 2 677 3 842 6 476
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 2 220 2 220 3 743
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 687 119 1 158 344
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 438 300 687 119 1 158 344
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
<მაისი>
ორსაოთხუპაშაკვ
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

დონორი ორგანიზაციები

პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების რეფორმა

ეკონომიკური ანალიზი

სახელმწიფოს შიდა ფინანსური კონტროლი

დავების განხილვის საბჭო

ელექტრონული აუქციონი

ანგარიშები და პრეზენტაციები

სწავლება და კარიერა