კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.01.2010 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 2 751 762 4 792 194
მრავალმხრივი კრედიტორები 1 691 966 2 946 559
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 735 545 1 143 177 1 990 843
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 100 012 100 012 174 171
ევროგაერთიანება (EC) EUR 35 500 49 562 86 311
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 10 924 16 978 29 568
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 110 600 171 893 299 352
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 20 478 20 478 35 663
EUR 4 270 5 961 10 381
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) SDR 118 328 183 904 320 270
ორმხრივი კრედიტორები 553 839 964 510
ავსტრია EUR 682 952 1 659
აზერბაიჯანი USD 14 295 14 295 24 895
თურქმენეთი USD 211 211 368
თურქეთი USD 35 888 35 888 62 498
ირანი USD 11 189 11 189 19 485
რუსეთი USD 118 160 118 160 205 775
სომხეთი USD 17 100 17 100 29 780
უზბეკეთი USD 361 361 629
უკრაინა USD 330 330 575
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 48 368
ჩინეთი CNY 30 000 4 394 7 653
გერმანია EUR 140 619 196 319 341 889
იაპონია JPY 4 941 923 54 806 95 445
კუვეიტი KWD 5 272 18 364 31 981
ნიდერლანდები EUR 7 421 10 361 18 043
ა.შ.შ USD 36 787 36 787 64 065
საფრანგეთი EUR 4 690 6 548 11 403
ფასიანი ქაღალდები 500 000 870 750
ევროობლიგაცია USD 500 000 500 000 870 750
გარანტირებული კრედიტები 5 957 10 374
გერმანია EUR 2 677 3 737 6 508
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 2 220 2 220 3 867
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 676 306 1 177 787
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 435 150 676 306 1 177 787
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
28.02.2010 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 2 727 714 4 735 312
მრავალმხრივი კრედიტორები 1 675 765 2 909 129
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 736 960 1 129 451 1 960 727
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 102 181 102 181 177 387
ევროგაერთიანება (EC) EUR 35 500 48 326 83 894
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 11 447 17 544 30 456
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 110 600 169 503 294 258
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 20 478 20 478 35 550
EUR 5 094 6 935 12 038
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) SDR 118 328 181 347 314 819
ორმხრივი კრედიტორები 547 195 949 931
ავსტრია EUR 682 929 1 612
აზერბაიჯანი USD 14 295 14 295 24 816
თურქმენეთი USD 211 211 366
თურქეთი USD 33 028 33 028 57 336
ირანი USD 11 189 11 189 19 423
რუსეთი USD 118 160 118 160 205 125
სომხეთი USD 17 100 17 100 29 686
უზბეკეთი USD 361 361 627
უკრაინა USD 330 330 573
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 48 216
ჩინეთი CNY 30 000 4 395 7 630
გერმანია EUR 141 382 192 462 334 114
იაპონია JPY 4 941 923 55 399 96 173
კუვეიტი KWD 5 272 18 289 31 750
ნიდერლანდები EUR 7 421 10 102 17 537
ა.შ.შ USD 36 787 36 787 63 863
საფრანგეთი EUR 4 690 6 384 11 083
ფასიანი ქაღალდები 500 000 868 000
ევროობლიგაცია USD 500 000 500 000 868 000
გარანტირებული კრედიტები 4 754 8 253
გერმანია EUR 2 677 3 644 6 325
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 1 110 1 110 1 927
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 666 902 1 157 742
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 435 150 666 902 1 157 742
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.03.2010 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 2 862 479 5 007 621
მრავალმხრივი კრედიტორები 1 811 017 3 168 194
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 737 397 1 119 545 1 958 533
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 102 181 102 181 178 756
ევროგაერთიანება (EC) EUR 35 500 47 869 83 741
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 11 986 18 197 31 834
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 207 900 315 642 552 184
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 20 478 20 478 35 824
EUR 5 528 7 454 13 041
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) SDR 118 328 179 651 314 281
ორმხრივი კრედიტორები 546 742 956 471
ავსტრია EUR 682 920 1 609
აზერბაიჯანი USD 14 295 14 295 25 008
თურქმენეთი USD 211 211 369
თურქეთი USD 33 028 33 028 57 779
ირანი USD 11 189 11 189 19 573
რუსეთი USD 118 160 118 160 206 709
სომხეთი USD 17 100 17 100 29 915
უზბეკეთი USD 361 361 632
უკრაინა USD 330 330 577
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 48 588
ჩინეთი CNY 30 000 4 395 7 689
გერმანია EUR 142 319 191 905 335 719
იაპონია JPY 4 941 923 53 422 93 457
კუვეიტი KWD 5 928 20 534 35 923
ნიდერლანდები EUR 7 421 10 007 17 506
ა.შ.შ USD 36 787 36 787 64 356
საფრანგეთი EUR 4 690 6 324 11 063
ფასიანი ქაღალდები 500 000 874 700
ევროობლიგაცია USD 500 000 500 000 874 700
გარანტირებული კრედიტები 4 719 8 256
გერმანია EUR 2 677 3 609 6 314
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 1 110 1 110 1 942
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 659 296 1 153 372
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 434 250 659 296 1 153 372
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
30.04.2010 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 2 860 887 5 074 642
მრავალმხრივი კრედიტორები 1 813 348 3 216 517
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 737 550 1 114 526 1 976 947
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 111 334 111 334 197 484
ევროგაერთიანება (EC) EUR 35 500 47 020 83 404
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 12 316 18 611 33 011
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 207 900 314 162 557 260
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 20 478 20 478 36 324
EUR 5 528 7 322 12 988
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) SDR 119 048 179 896 319 099
ორმხრივი კრედიტორები 542 883 962 967
ავსტრია EUR 682 904 1 603
აზერბაიჯანი USD 14 295 14 295 25 357
თურქმენეთი USD 211 211 374
თურქეთი USD 33 028 33 028 58 585
ირანი USD 11 189 11 189 19 846
რუსეთი USD 118 160 118 160 209 592
სომხეთი USD 17 100 17 100 30 332
უზბეკეთი USD 361 361 641
უკრაინა USD 330 330 585
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 49 266
ჩინეთი CNY 30 000 4 395 7 796
გერმანია EUR 142 846 189 199 335 602
იაპონია JPY 4 941 923 52 582 93 270
კუვეიტი KWD 5 928 20 527 36 411
ნიდერლანდები EUR 7 421 9 829 17 435
ა.შ.შ USD 36 787 36 787 65 253
საფრანგეთი EUR 4 690 6 212 11 019
ფასიანი ქაღალდები 500 000 886 900
ევროობლიგაცია USD 500 000 500 000 886 900
გარანტირებული კრედიტები 4 655 8 258
გერმანია EUR 2 677 3 545 6 288
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 1 110 1 110 1 969
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 654 844 1 161 562
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 433 350 654 844 1 161 562
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.05.2010 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 2 809 362 5 013 868
მრავალმხრივი კრედიტორები 1 772 941 3 164 168
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 737 737 1 087 668 1 941 161
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 115 558 115 558 206 236
ევროგაერთიანება (EC) EUR 35 500 44 041 78 601
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 12 575 18 539 33 087
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 207 900 306 513 547 034
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 18 059 18 059 32 230
EUR 5 680 7 047 12 576
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) SDR 119 048 175 516 313 243
ორმხრივი კრედიტორები 531 990 949 442
ავსტრია EUR 682 846 1 511
აზერბაიჯანი USD 14 295 14 295 25 513
თურქმენეთი USD 211 211 377
თურქეთი USD 33 028 33 028 58 945
ირანი USD 11 189 11 189 19 968
რუსეთი USD 118 160 118 160 210 880
სომხეთი USD 17 100 17 100 30 518
უზბეკეთი USD 361 361 645
უკრაინა USD 330 330 589
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 49 568
ჩინეთი CNY 30 000 4 391 7 837
გერმანია EUR 143 354 177 845 317 400
იაპონია JPY 4 941 923 54 240 96 802
კუვეიტი KWD 5 928 20 407 36 420
ნიდერლანდები EUR 7 421 9 207 16 431
ა.შ.შ USD 36 787 36 787 65 654
საფრანგეთი EUR 4 690 5 818 10 384
ფასიანი ქაღალდები 500 000 892 350
ევროობლიგაცია USD 500 000 500 000 892 350
გარანტირებული კრედიტები 4 431 7 908
გერმანია EUR 2 677 3 321 5 926
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 1 110 1 110 1 981
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 638 901 1 140 246
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 433 350 638 901 1 140 246
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
30.06.2010 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 2 825 984 5 211 680
მრავალმხრივი კრედიტორები 1 788 148 3 297 703
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 737 561 1 090 779 2 011 615
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 118 945 118 945 219 358
ევროგაერთიანება (EC) EUR 35 500 43 281 79 818
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 13 249 19 593 36 134
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 207 900 307 463 567 024
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 18 059 18 059 33 305
EUR 6 092 7 427 13 697
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) SDR 123 471 182 601 336 752
ორმხრივი კრედიტორები 533 534 983 944
ავსტრია EUR 522 636 1 173
აზერბაიჯანი USD 14 243 14 243 26 267
თურქმენეთი USD 211 211 389
თურქეთი USD 32 936 32 936 60 740
ირანი USD 11 137 11 137 20 539
რუსეთი USD 117 438 117 438 216 580
სომხეთი USD 16 974 16 974 31 303
უზბეკეთი USD 355 355 654
უკრაინა USD 324 324 598
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 51 221
ჩინეთი CNY 30 000 4 414 8 140
გერმანია EUR 145 818 177 776 327 855
იაპონია JPY 4 941 923 55 695 102 714
კუვეიტი KWD 6 677 22 967 42 356
ნიდერლანდები EUR 6 684 8 149 15 028
ა.შ.შ USD 36 787 36 787 67 843
საფრანგეთი EUR 4 690 5 718 10 545
ფასიანი ქაღალდები 500 000 922 100
ევროობლიგაცია USD 500 000 500 000 922 100
გარანტირებული კრედიტები 4 302 7 933
გერმანია EUR 2 618 3 192 5 886
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 1 110 1 110 2 047
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 638 811 1 178 095
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 431 950 638 811 1 178 095
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.07.2010 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 2 934 441 5 396 731
მრავალმხრივი კრედიტორები 1 883 200 3 463 394
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 738 515 1 121 446 2 062 452
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 118 945 118 945 218 752
ევროგაერთიანება (EC) EUR 13 500 17 542 32 261
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 13 249 20 118 36 999
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 257 900 391 625 720 238
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 18 059 18 059 33 213
EUR 6 136 7 973 14 663
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) SDR 123 471 187 492 344 817
ორმხრივი კრედიტორები 546 730 1 005 490
ავსტრია EUR 522 678 1 246
აზერბაიჯანი USD 14 243 14 243 26 194
თურქმენეთი USD 211 211 388
თურქეთი USD 32 936 32 936 60 572
ირანი USD 11 137 11 137 20 482
რუსეთი USD 117 438 117 438 215 981
სომხეთი USD 16 974 16 974 31 217
უზბეკეთი USD 355 355 653
უკრაინა USD 324 324 596
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 51 079
ჩინეთი CNY 30 000 4 429 8 145
გერმანია EUR 145 979 189 683 348 845
იაპონია JPY 4 815 183 55 776 102 578
კუვეიტი KWD 6 677 23 207 42 679
ნიდერლანდები EUR 6 684 8 685 15 972
ა.შ.შ USD 36 787 36 787 67 656
საფრანგეთი EUR 4 690 6 094 11 208
ფასიანი ქაღალდები 500 000 919 550
ევროობლიგაცია USD 500 000 500 000 919 550
გარანტირებული კრედიტები 4 512 8 297
გერმანია EUR 2 618 3 402 6 256
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 1 110 1 110 2 042
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 649 013 1 193 601
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 427 400 649 013 1 193 601
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.08.2010 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 2 929 398 5 369 587
მრავალმხრივი კრედიტორები 1 884 035 3 453 436
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 739 587 1 115 970 2 045 573
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 122 550 122 550 224 635
ევროგაერთიანება (EC) EUR 13 500 17 157 31 450
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 13 612 20 539 37 649
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 257 900 389 148 713 308
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 18 059 18 059 33 102
EUR 6 136 7 798 14 294
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) SDR 127 782 192 812 353 425
ორმხრივი კრედიტორები 542 036 993 552
ავსტრია EUR 522 663 1 215
აზერბაიჯანი USD 14 243 14 243 26 107
თურქმენეთი USD 211 211 387
თურქეთი USD 30 076 30 076 55 129
ირანი USD 11 137 11 137 20 414
რუსეთი USD 117 438 117 438 215 264
სომხეთი USD 16 974 16 974 31 113
უზბეკეთი USD 355 355 650
უკრაინა USD 324 324 594
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 50 910
ჩინეთი CNY 30 000 4 410 8 084
გერმანია EUR 147 168 187 038 342 841
იაპონია JPY 4 815 183 56 867 104 238
კუვეიტი KWD 6 680 23 283 42 678
ნიდერლანდები EUR 6 684 8 495 15 571
ა.შ.შ USD 36 787 36 787 67 431
საფრანგეთი EUR 4 690 5 961 10 926
ფასიანი ქაღალდები 500 000 916 500
ევროობლიგაცია USD 500 000 500 000 916 500
გარანტირებული კრედიტები 3 327 6 098
გერმანია EUR 2 618 3 327 6 098
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 644 908 1 182 117
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 427 400 644 908 1 182 117
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
30.09.2010 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 3 090 203 5 582 143
მრავალმხრივი კრედიტორები 2 028 579 3 664 425
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 764 817 1 190 201 2 149 978
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 139 459 139 459 251 920
ევროგაერთიანება (EC) EUR 13 500 18 373 33 190
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 13 612 21 183 38 265
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 257 900 401 341 724 983
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 18 059 18 059 32 622
EUR 18 062 24 583 44 406
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) SDR 127 907 199 047 359 559
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 12 000 16 332 29 502
ორმხრივი კრედიტორები 558 061 1 008 082
ავსტრია EUR 522 710 1 282
აზერბაიჯანი USD 14 243 14 243 25 729
თურქმენეთი USD 211 211 381
თურქეთი USD 30 076 30 076 54 329
ირანი USD 11 137 11 137 20 118
რუსეთი USD 117 438 117 438 212 140
სომხეთი USD 16 974 16 974 30 661
უზბეკეთი USD 355 355 641
უკრაინა USD 324 324 585
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 50 171
ჩინეთი CNY 30 000 4 487 8 104
გერმანია EUR 147 642 200 939 362 976
იაპონია JPY 4 815 183 57 590 104 030
კუვეიტი KWD 6 680 23 537 42 518
ნიდერლანდები EUR 6 684 9 097 16 432
ა.შ.შ USD 36 787 36 787 66 453
საფრანგეთი EUR 4 690 6 383 11 530
ფასიანი ქაღალდები 500 000 903 200
ევროობლიგაცია USD 500 000 500 000 903 200
გარანტირებული კრედიტები 3 563 6 436
გერმანია EUR 2 618 3 563 6 436
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 663 715 1 198 935
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 426 500 663 715 1 198 935
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.10.2010 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 3 165 268 5 627 847
მრავალმხრივი კრედიტორები 2 096 911 3 728 308
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 765 283 1 202 864 2 138 691
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 155 008 155 008 275 604
ევროგაერთიანება (EC) EUR 13 500 18 675 33 203
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 13 612 21 395 38 041
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 257 900 405 365 720 738
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 18 059 18 059 32 109
EUR 23 572 32 608 57 976
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) SDR 130 659 205 369 365 146
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 27 159 37 569 66 798
ორმხრივი კრედიტორები 564 736 1 004 100
ავსტრია EUR 522 721 1 283
აზერბაიჯანი USD 14 243 14 243 25 324
თურქმენეთი USD 211 211 375
თურქეთი USD 30 076 30 076 53 475
ირანი USD 11 137 11 137 19 802
რუსეთი USD 117 438 117 438 208 805
სომხეთი USD 16 974 16 974 30 179
უზბეკეთი USD 355 355 631
უკრაინა USD 324 324 576
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 49 382
ჩინეთი CNY 30 000 4 498 7 997
გერმანია EUR 148 741 205 753 365 829
იაპონია JPY 4 815 183 59 612 105 990
კუვეიტი KWD 6 680 23 857 42 418
ნიდერლანდები EUR 6 684 9 246 16 439
ა.შ.შ USD 36 029 36 029 64 060
საფრანგეთი EUR 4 690 6 488 11 535
ფასიანი ქაღალდები 500 000 889 000
ევროობლიგაცია USD 500 000 500 000 889 000
გარანტირებული კრედიტები 3 621 6 439
გერმანია EUR 2 618 3 621 6 439
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 670 368 1 191 915
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 426 500 670 368 1 191 915
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
30.11.2010 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 3 222 773 5 669 824
მრავალმხრივი კრედიტორები 2 139 509 3 764 038
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 764 453 1 166 387 2 052 025
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 158 720 158 720 279 236
ევროგაერთიანება (EC) EUR 13 500 17 820 31 351
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 13 805 21 064 37 058
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 257 900 393 499 692 282
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 15 479 15 479 27 233
EUR 23 736 31 332 55 122
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 100 000 100 000 175 930
SDR 130 659 199 357 350 729
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 27 159 35 850 63 072
ორმხრივი კრედიტორები 579 809 1 020 058
ავსტრია EUR 522 688 1 211
აზერბაიჯანი USD 14 243 14 243 25 058
თურქმენეთი USD 211 211 371
თურქეთი USD 30 076 30 076 52 912
ირანი USD 11 137 11 137 19 593
რუსეთი USD 117 438 117 438 206 609
სომხეთი USD 16 974 16 974 29 862
უზბეკეთი USD 355 355 624
უკრაინა USD 324 324 570
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 48 863
ჩინეთი CNY 30 000 4 505 7 925
გერმანია EUR 168 218 222 049 390 651
იაპონია JPY 4 815 183 57 301 100 809
კუვეიტი KWD 7 427 26 457 46 546
ნიდერლანდები EUR 6 684 8 823 15 522
ა.შ.შ USD 35 264 35 264 62 039
საფრანგეთი EUR 4 690 6 191 10 892
ფასიანი ქაღალდები 500 000 879 650
ევროობლიგაცია USD 500 000 500 000 879 650
გარანტირებული კრედიტები 3 456 6 079
გერმანია EUR 2 618 3 456 6 079
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 649 372 1 142 440
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 425 600 649 372 1 142 440
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.12.2010 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 3 283 601 5 821 168
მრავალმხრივი კრედიტორები 2 197 316 3 895 403
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 769 156 1 184 523 2 099 922
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 172 813 172 813 306 363
ევროგაერთიანება (EC) EUR 13 500 17 895 31 725
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 13 984 21 536 38 180
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 257 900 397 174 704 110
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 15 479 15 479 27 442
EUR 23 451 31 086 55 109
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 100 000 100 000 177 280
SDR 143 379 220 808 391 449
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 27 159 36 002 63 824
ორმხრივი კრედიტორები 582 892 1 033 352
ავსტრია EUR 354 470 833
აზერბაიჯანი USD 14 186 14 186 25 150
თურქმენეთი USD 211 211 374
თურქეთი USD 29 976 29 976 53 141
ირანი USD 11 081 11 081 19 644
რუსეთი USD 116 654 116 654 206 804
სომხეთი USD 16 837 16 837 29 848
უზბეკეთი USD 348 348 617
უკრაინა USD 318 318 563
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 49 238
ჩინეთი CNY 30 000 4 541 8 050
გერმანია EUR 170 573 226 110 400 848
იაპონია JPY 4 815 183 59 125 104 817
კუვეიტი KWD 7 271 25 903 45 921
ნიდერლანდები EUR 5 944 7 880 13 969
ა.შ.შ USD 35 264 35 264 62 515
საფრანგეთი EUR 4 690 6 217 11 022
ფასიანი ქაღალდები 500 000 886 400
ევროობლიგაცია USD 500 000 500 000 886 400
გარანტირებული კრედიტები 3 392 6 014
გერმანია EUR 2 559 3 392 6 014
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 653 281 1 158 136
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 424 200 653 281 1 158 136
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
<ივლისი>
ორსაოთხუპაშაკვ
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

დონორი ორგანიზაციები

პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების რეფორმა

ეკონომიკური ანალიზი

სახელმწიფოს შიდა ფინანსური კონტროლი

დავების განხილვის საბჭო

ელექტრონული აუქციონი

ანგარიშები და პრეზენტაციები

სწავლება და კარიერა