კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.01.2008 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 1 562 836 2 480 221
მრავალმხრივი კრედიტორები 1 021 714 1 621 459
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 566 313 900 720 1 429 443
ევროგაერთიანება (EC) EUR 57 500 84 920 134 768
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 7 149 11 370 18 044
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 24 703 24 703 39 204
ორმხრივი კრედიტორები 527 063 836 448
ავსტრია EUR 1 259 1 859 2 950
აზერბაიჯანი USD 14 464 14 464 22 954
თურქმენეთი USD 3 242 3 242 5 146
თურქეთი USD 47 625 47 625 75 581
ირანი USD 11 356 11 356 18 021
რუსეთი USD 120 495 120 495 191 225
სომხეთი USD 17 508 17 508 27 786
უზბეკეთი USD 382 382 606
უკრაინა USD 349 349 554
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 44 077
გერმანია EUR 116 532 172 103 273 127
იაპონია JPY 5 289 367 49 614 78 738
კუვეიტი KWD 3 888 14 251 22 616
ნიდერლანდები EUR 4 202 6 206 9 848
ა.შ.შ USD 39 835 39 835 63 218
გარანტირებული კრედიტები 14 060 22 313
გერმანია EUR 2 912 4 300 6 825
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 9 760 9 760 15 488
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 248 150 393 814
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 156 020 248 150 393 814
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
29.02.2008 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 1 579 899 2 455 166
მრავალმხრივი კრედიტორები 1 035 417 1 609 040
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 568 277 909 692 1 413 663
ევროგაერთიანება (EC) EUR 57 500 86 801 134 889
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 7 313 11 707 18 193
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 24 401 24 401 37 919
EUR 1 865 2 815 4 375
ორმხრივი კრედიტორები 531 437 825 855
ავსტრია EUR 1 259 1 900 2 953
აზერბაიჯანი USD 14 464 14 464 22 477
თურქმენეთი USD 2 787 2 787 4 332
თურქეთი USD 44 765 44 765 69 565
ირანი USD 11 356 11 356 17 647
რუსეთი USD 120 495 120 495 187 249
სომხეთი USD 17 508 17 508 27 208
უზბეკეთი USD 382 382 594
უკრაინა USD 349 349 542
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 43 161
გერმანია EUR 116 923 176 506 274 290
იაპონია JPY 5 325 393 49 964 77 644
კუვეიტი KWD 3 888 14 254 22 151
ნიდერლანდები EUR 6 027 9 098 14 139
ა.შ.შ USD 39 835 39 835 61 903
გარანტირებული კრედიტები 13 045 20 272
გერმანია EUR 2 912 4 396 6 831
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 8 649 8 649 13 441
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 239 982 372 933
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 149 915 239 982 372 933
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.03.2008 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 1 624 635 2 397 961
მრავალმხრივი კრედიტორები 1 068 826 1 577 587
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 569 291 937 418 1 383 629
ევროგაერთიანება (EC) EUR 57 500 90 656 133 809
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 7 407 12 196 18 002
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 25 340 25 340 37 401
EUR 2 040 3 216 4 747
ორმხრივი კრედიტორები 542 568 800 831
ავსტრია EUR 1 259 1 985 2 929
აზერბაიჯანი USD 14 464 14 464 21 349
თურქმენეთი USD 1 721 1 721 2 540
თურქეთი USD 44 765 44 765 66 074
ირანი USD 11 356 11 356 16 761
რუსეთი USD 120 495 120 495 177 850
სომხეთი USD 17 508 17 508 25 842
უზბეკეთი USD 382 382 564
უკრაინა USD 349 349 515
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 40 994
გერმანია EUR 116 987 184 446 272 242
იაპონია JPY 5 334 846 53 348 78 742
კუვეიტი KWD 3 888 14 639 21 607
ნიდერლანდები EUR 6 027 9 502 14 026
ა.შ.შ USD 39 835 39 835 58 796
გარანტირებული კრედიტები 13 240 19 543
გერმანია EUR 2 912 4 591 6 776
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 8 649 8 649 12 767
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 245 374 362 172
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 149 015 245 374 362 172
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
30.04.2008 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 2 116 316 3 094 054
მრავალმხრივი კრედიტორები 1 063 387 1 554 671
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 572 285 932 686 1 363 588
ევროგაერთიანება (EC) EUR 57 500 89 495 130 841
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 7 602 12 389 18 113
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 25 395 25 395 37 127
EUR 2 198 3 421 5 002
ორმხრივი კრედიტორები 539 748 789 111
ავსტრია EUR 1 259 1 959 2 864
აზერბაიჯანი USD 14 464 14 464 21 146
თურქმენეთი USD 1 611 1 611 2 355
თურქეთი USD 44 765 44 765 65 447
ირანი USD 11 356 11 356 16 602
რუსეთი USD 120 495 120 495 176 163
სომხეთი USD 17 508 17 508 25 597
უზბეკეთი USD 382 382 559
უკრაინა USD 349 349 510
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 40 606
გერმანია EUR 117 351 182 649 267 033
იაპონია JPY 5 409 455 51 931 75 923
კუვეიტი KWD 3 888 14 617 21 370
ნიდერლანდები EUR 6 459 10 052 14 697
ა.შ.შ USD 39 835 39 835 58 238
ფასიანი ქაღალდები 500 000 731 000
ევროობლიგაცია USD 500 000 500 000 731 000
გარანტირებული კრედიტები 13 181 19 271
გერმანია EUR 2 912 4 532 6 626
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 8 649 8 649 12 646
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 242 859 355 059
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 149 015 242 859 355 059
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.05.2008 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 2 116 963 3 056 894
მრავალმხრივი კრედიტორები 1 063 512 1 535 711
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 573 686 934 505 1 349 425
ევროგაერთიანება (EC) EUR 57 500 88 954 128 449
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 7 612 12 399 17 905
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 23 925 23 925 34 548
EUR 2 410 3 728 5 383
ორმხრივი კრედიტორები 541 047 781 272
ავსტრია EUR 1 259 1 947 2 812
აზერბაიჯანი USD 14 464 14 464 20 886
თურქმენეთი USD 1 611 1 611 2 326
თურქეთი USD 44 765 44 765 64 641
ირანი USD 11 356 11 356 16 398
რუსეთი USD 120 495 120 495 173 994
სომხეთი USD 17 508 17 508 25 282
უზბეკეთი USD 382 382 552
უკრაინა USD 349 349 504
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 40 106
ჩინეთი CNY 30 000 4 319 6 237
გერმანია EUR 116 362 180 014 259 941
იაპონია JPY 5 413 227 51 317 74 102
კუვეიტი KWD 3 888 14 918 21 542
ნიდერლანდები EUR 6 459 9 992 14 428
ა.შ.შ USD 39 835 39 835 57 521
ფასიანი ქაღალდები 500 000 722 000
ევროობლიგაცია USD 500 000 500 000 722 000
გარანტირებული კრედიტები 12 404 17 912
გერმანია EUR 2 912 4 505 6 505
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 7 900 7 900 11 407
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 241 272 348 397
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 148 115 241 272 348 397
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
30.06.2008 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 2 135 989 3 028 832
მრავალმხრივი კრედიტორები 1 082 813 1 535 428
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 585 197 951 612 1 349 386
ევროგაერთიანება (EC) EUR 57 500 90 528 128 369
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 7 812 12 703 18 013
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 24 128 24 128 34 213
EUR 2 440 3 841 5 447
ორმხრივი კრედიტორები 540 785 766 833
ავსტრია EUR 1 124 1 770 2 510
აზერბაიჯანი USD 14 427 14 427 20 458
თურქმენეთი USD 1 611 1 611 2 284
თურქეთი USD 44 701 44 701 63 386
ირანი USD 11 319 11 319 16 051
რუსეთი USD 119 988 119 988 170 143
სომხეთი USD 17 420 17 420 24 701
უზბეკეთი USD 378 378 535
უკრაინა USD 345 345 489
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 39 384
ჩინეთი CNY 30 000 4 373 6 201
გერმანია EUR 115 855 182 401 258 645
იაპონია JPY 5 419 720 50 945 72 241
კუვეიტი KWD 3 732 14 117 20 018
ნიდერლანდები EUR 5 958 9 380 13 300
ა.შ.შ USD 39 835 39 835 56 486
ფასიანი ქაღალდები 500 000 709 000
ევროობლიგაცია USD 500 000 500 000 709 000
გარანტირებული კრედიტები 12 392 17 571
გერმანია EUR 2 853 4 492 6 369
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 7 900 7 900 11 202
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 240 856 341 533
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 148 115 240 856 341 533
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.07.2008 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 2 137 479 3 009 571
მრავალმხრივი კრედიტორები 1 087 369 1 531 015
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 586 848 955 095 1 344 774
ევროგაერთიანება (EC) EUR 57 500 89 721 126 328
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 8 021 13 055 18 381
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 25 691 25 691 36 172
EUR 2 440 3 807 5 360
ორმხრივი კრედიტორები 537 759 757 165
ავსტრია EUR 1 124 1 755 2 470
აზერბაიჯანი USD 14 427 14 427 20 314
თურქმენეთი USD 1 611 1 611 2 268
თურქეთი USD 44 701 44 701 62 939
ირანი USD 11 319 11 319 15 938
რუსეთი USD 119 988 119 988 168 943
სომხეთი USD 17 420 17 420 24 527
უზბეკეთი USD 378 378 532
უკრაინა USD 345 345 486
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 39 106
ჩინეთი CNY 30 000 4 389 6 180
გერმანია EUR 116 251 181 394 255 403
იაპონია JPY 5 294 836 49 083 69 109
კუვეიტი KWD 3 732 14 044 19 774
ნიდერლანდები EUR 5 958 9 296 13 089
ა.შ.შ USD 39 835 39 835 56 088
ფასიანი ქაღალდები 500 000 704 000
ევროობლიგაცია USD 500 000 500 000 704 000
გარანტირებული კრედიტები 12 352 17 391
გერმანია EUR 2 853 4 452 6 268
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 7 900 7 900 11 123
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 235 931 332 190
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 144 965 235 931 332 190
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.08.2008 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 2 113 344 2 979 815
მრავალმხრივი კრედიტორები 1 075 843 1 516 939
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 603 008 948 478 1 337 354
ევროგაერთიანება (EC) EUR 57 500 84 835 119 617
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 8 333 13 107 18 481
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 25 691 25 691 36 224
EUR 2 530 3 733 5 263
ორმხრივი კრედიტორები 526 502 742 368
ავსტრია EUR 1 124 1 659 2 339
აზერბაიჯანი USD 14 427 14 427 20 342
თურქმენეთი USD 1 611 1 611 2 272
თურქეთი USD 41 841 41 841 58 995
ირანი USD 11 319 11 319 15 960
რუსეთი USD 119 988 119 988 169 183
სომხეთი USD 17 420 17 420 24 562
უზბეკეთი USD 378 378 532
უკრაინა USD 345 345 486
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 39 161
ჩინეთი CNY 30 000 4 385 6 183
გერმანია EUR 116 965 172 570 243 323
იაპონია JPY 5 331 730 49 105 69 238
კუვეიტი KWD 3 732 13 972 19 701
ნიდერლანდები EUR 6 692 9 873 13 920
ა.შ.შ USD 39 835 39 835 56 167
ფასიანი ქაღალდები 500 000 705 000
ევროობლიგაცია USD 500 000 500 000 705 000
გარანტირებული კრედიტები 10 999 15 508
გერმანია EUR 2 853 4 209 5 935
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 6 790 6 790 9 573
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 218 414 307 964
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 138 860 218 414 307 964
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
30.09.2008 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 2 108 203 2 962 026
მრავალმხრივი კრედიტორები 1 072 304 1 506 587
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 602 752 946 791 1 330 241
ევროგაერთიანება (EC) EUR 57 500 82 399 115 770
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 8 333 13 089 18 390
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 26 400 26 400 37 091
EUR 2 530 3 626 5 094
ორმხრივი კრედიტორები 525 021 737 655
ავსტრია EUR 1 124 1 611 2 264
აზერბაიჯანი USD 14 427 14 427 20 270
თურქმენეთი USD 1 611 1 611 2 264
თურქეთი USD 41 841 41 841 58 786
ირანი USD 11 319 11 319 15 904
რუსეთი USD 119 988 119 988 168 583
სომხეთი USD 17 420 17 420 24 475
უზბეკეთი USD 378 378 531
უკრაინა USD 345 345 485
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 39 022
ჩინეთი CNY 30 000 4 384 6 159
გერმანია EUR 118 831 170 287 239 253
იაპონია JPY 5 331 730 50 225 70 566
კუვეიტი KWD 3 732 13 987 19 652
ნიდერლანდები EUR 6 692 9 589 13 473
ა.შ.შ USD 39 835 39 835 55 968
ფასიანი ქაღალდები 500 000 702 500
ევროობლიგაცია USD 500 000 500 000 702 500
გარანტირებული კრედიტები 10 878 15 284
გერმანია EUR 2 853 4 088 5 744
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 6 790 6 790 9 539
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 216 705 304 470
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 137 960 216 705 304 470
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.10.2008 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 2 048 560 2 911 004
მრავალმხრივი კრედიტორები 1 021 210 1 451 139
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 606 256 903 345 1 283 654
ევროგაერთიანება (EC) EUR 57 500 75 717 107 594
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 8 333 12 416 17 644
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 26 400 26 400 37 514
EUR 2 530 3 332 4 734
ორმხრივი კრედიტორები 516 803 734 377
ავსტრია EUR 1 124 1 481 2 104
აზერბაიჯანი USD 14 427 14 427 20 501
თურქმენეთი USD 1 611 1 611 2 289
თურქეთი USD 41 841 41 841 59 456
ირანი USD 11 319 11 319 16 085
რუსეთი USD 119 988 119 988 170 503
სომხეთი USD 17 420 17 420 24 753
უზბეკეთი USD 378 378 537
უკრაინა USD 345 345 490
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 39 467
ჩინეთი CNY 30 000 4 385 6 231
გერმანია EUR 120 017 158 041 224 576
იაპონია JPY 5 331 730 54 224 77 052
კუვეიტი KWD 3 732 13 953 19 827
ნიდერლანდები EUR 8 004 10 540 14 977
ა.შ.შ USD 39 077 39 077 55 528
ფასიანი ქაღალდები 500 000 710 500
ევროობლიგაცია USD 500 000 500 000 710 500
გარანტირებული კრედიტები 10 547 14 987
გერმანია EUR 2 853 3 757 5 339
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 6 790 6 790 9 648
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 445 164 632 579
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 298 760 445 164 632 579
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
30.11.2008 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 2 049 169 3 381 129
მრავალმხრივი კრედიტორები 1 022 331 1 686 846
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 607 931 908 328 1 498 741
ევროგაერთიანება (EC) EUR 57 500 74 388 122 740
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 8 261 12 343 20 366
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 24 000 24 000 39 599
EUR 2 530 3 273 5 401
ორმხრივი კრედიტორები 517 107 853 227
ავსტრია EUR 1 124 1 455 2 400
აზერბაიჯანი USD 14 427 14 427 23 805
თურქმენეთი USD 1 611 1 611 2 658
თურქეთი USD 41 841 41 841 69 037
ირანი USD 11 319 11 319 18 677
რუსეთი USD 119 988 119 988 197 981
სომხეთი USD 17 420 17 420 28 743
უზბეკეთი USD 378 378 623
უკრაინა USD 345 345 569
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 45 827
ჩინეთი CNY 30 000 4 391 7 245
გერმანია EUR 120 363 155 713 256 927
იაპონია JPY 5 331 730 55 967 92 346
კუვეიტი KWD 3 732 13 722 22 641
ნიდერლანდები EUR 9 620 12 446 20 535
ა.შ.შ USD 38 311 38 311 63 214
ფასიანი ქაღალდები 500 000 825 000
ევროობლიგაცია USD 500 000 500 000 825 000
გარანტირებული კრედიტები 9 731 16 056
გერმანია EUR 2 853 3 691 6 090
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 6 040 6 040 9 966
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 446 386 736 537
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 298 760 446 386 736 537
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.12.2008 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 2 226 387 3 711 387
მრავალმხრივი კრედიტორები 1 185 110 1 975 579
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 634 736 988 050 1 647 079
ევროგაერთიანება (EC) EUR 57 500 81 570 135 976
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 8 935 13 909 23 186
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 25 020 25 020 41 709
EUR 2 530 3 589 5 983
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) SDR 46 879 72 973 121 646
ორმხრივი კრედიტორები 531 273 885 633
ავსტრია EUR 984 1 395 2 326
აზერბაიჯანი USD 14 387 14 387 23 983
თურქმენეთი USD 211 211 352
თურქეთი USD 41 770 41 770 69 630
ირანი USD 11 280 11 280 18 803
რუსეთი USD 119 433 119 433 199 094
სომხეთი USD 17 323 17 323 28 877
უზბეკეთი USD 373 373 621
უკრაინა USD 340 340 567
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 46 299
ჩინეთი CNY 30 000 4 393 7 323
გერმანია EUR 119 453 169 456 282 482
იაპონია JPY 5 331 730 59 182 98 657
კუვეიტი KWD 3 590 13 036 21 731
ნიდერლანდები EUR 8 889 12 610 21 021
ა.შ.შ USD 38 311 38 311 63 865
ფასიანი ქაღალდები 500 000 833 500
ევროობლიგაცია USD 500 000 500 000 833 500
გარანტირებული კრედიტები 10 004 16 676
გერმანია EUR 2 794 3 964 6 608
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 6 040 6 040 10 069
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 465 059 775 253
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 298 760 465 059 775 253
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
<ივლისი>
ორსაოთხუპაშაკვ
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

დონორი ორგანიზაციები

პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების რეფორმა

ეკონომიკური ანალიზი

სახელმწიფოს შიდა ფინანსური კონტროლი

დავების განხილვის საბჭო

ელექტრონული აუქციონი

ანგარიშები და პრეზენტაციები

სწავლება და კარიერა