კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.01.2014 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,175,586 7,440,476
მთავრობის საგარეო ვალი 4,062,496 7,238,962
მრავალმხრივი კრედიტორები 2,768,415 4,933,039
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 876,781 1,345,158 2,396,936
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 396,813 396,813 707,081
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 16,960 26,019 46,364
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 145,700 223,533 398,313
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 80,799 109,846 195,734
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 106,573 106,573 189,902
SDR 238,258 365,536 651,349
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 143,389 194,937 347,359
ორმხრივი კრედიტორები 791,082 1,409,628
ავსტრია EUR 10,930 14,859 26,478
აზერბაიჯანი USD 12,266 12,266 21,857
თურქმენეთი USD 211 211 376
თურქეთი USD 23,456 23,456 41,797
ირანი USD 9,565 9,565 17,043
რუსეთი USD 100,426 100,426 178,949
სომხეთი USD 14,462 14,462 25,769
უზბეკეთი USD 293 293 522
უკრაინა USD 268 268 477
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 49,490
ჩინეთი CNY 27,000 4,456 7,940
გერმანია EUR 252,705 343,553 612,177
იაპონია JPY 11,800,107 115,326 205,499
კუვეიტი KWD 5,873 20,833 37,123
ნიდერლანდები EUR 1,424 1,935 3,449
ამერიკა USD 30,539 30,539 54,417
საფრანგეთი EUR 52,122 70,860 126,265
ფასიანი ქაღალდები 500,000 890,950
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 890,950
გარანტირებული კრედიტები 2,999 5,345
გერმანია EUR 2,206 2,999 5,345
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 113,090 201,515
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 73,713 113,090 201,515
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
  კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
28.02.2014 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,194,487 7,338,255
მთავრობის საგარეო ვალი 4,082,591 7,142,493
მრავალმხრივი კრედიტორები 2,787,997 4,877,600
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 876,660 1,356,544 2,373,273
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 396,813 396,813 694,224
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 16,960 26,243 45,913
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 145,700 225,456 394,436
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 81,047 110,621 193,531
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 106,573 106,573 186,449
SDR 239,133 370,035 647,376
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 143,389 195,712 342,398
ორმხრივი კრედიტორები 791,583 1,384,874
ავსტრია EUR 10,930 14,918 26,100
აზერბაიჯანი USD 11,989 11,989 20,976
თურქმენეთი USD 211 211 369
თურქეთი USD 22,918 22,918 40,095
ირანი USD 9,363 9,363 16,380
რუსეთი USD 98,537 98,537 172,390
სომხეთი USD 14,218 14,218 24,874
უზბეკეთი USD 293 293 513
უკრაინა USD 268 268 468
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 48,591
ჩინეთი CNY 27,000 4,407 7,709
გერმანია EUR 252,902 345,187 603,904
იაპონია JPY 11,910,752 117,045 204,770
კუვეიტი KWD 5,873 20,841 36,461
ნიდერლანდები EUR 1,418 1,935 3,386
ამერიკა USD 30,539 30,539 53,428
საფრანგეთი EUR 52,122 71,141 124,461
ფასიანი ქაღალდები 500,000 874,750
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 874,750
გარანტირებული კრედიტები 3,011 5,268
გერმანია EUR 2,206 3,011 5,268
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 111,896 195,763
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 72,313 111,896 195,763
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
  კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.03.2014 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,145,066 7,244,331
მთავრობის საგარეო ვალი 4,062,007 7,099,170
მრავალმხრივი კრედიტორები 2,759,688 4,823,107
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 878,206 1,357,381 2,372,295
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 398,337 398,337 696,174
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 17,273 26,698 46,659
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 125,625 194,170 339,351
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 81,045 111,299 194,517
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 102,406 102,406 178,975
SDR 240,991 372,483 650,988
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 143,389 196,914 344,147
ორმხრივი კრედიტორები 799,290 1,396,919
ავსტრია EUR 10,930 15,010 26,233
აზერბაიჯანი USD 11,989 11,989 20,954
თურქმენეთი USD 211 211 369
თურქეთი USD 22,918 22,918 40,054
ირანი USD 9,363 9,363 16,364
რუსეთი USD 98,537 98,537 172,212
სომხეთი USD 14,218 14,218 24,849
უზბეკეთი USD 293 293 512
უკრაინა USD 268 268 468
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 48,541
ჩინეთი CNY 27,000 4,347 7,597
გერმანია EUR 252,956 347,383 607,121
იაპონია JPY 12,321,162 120,371 210,372
კუვეიტი KWD 5,873 20,937 36,592
ნიდერლანდები EUR 1,418 1,947 3,403
ამერიკა USD 30,539 30,539 53,373
საფრანგეთი EUR 53,292 73,186 127,907
ფასიანი ქაღალდები 500,000 873,850
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 873,850
გარანტირებული კრედიტები 3,030 5,295
გერმანია EUR 2,206 3,030 5,295
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 83,058 145,161
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 53,738 83,058 145,161
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
  კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
30.04.2014 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,130,081 7,313,961
მთავრობის საგარეო ვალი 4,057,207 7,184,908
მრავალმხრივი კრედიტორები 2,751,508 4,872,645
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 877,811 1,360,335 2,409,017
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 398,337 398,337 705,416
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 17,273 26,768 47,403
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 113,463 175,832 311,380
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 81,083 112,382 199,017
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 102,406 102,406 181,351
SDR 243,086 376,709 667,113
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 143,389 198,739 351,947
ორმხრივი კრედიტორები 802,641 1,421,398
ავსტრია EUR 10,930 15,149 26,828
აზერბაიჯანი USD 11,989 11,989 21,232
თურქმენეთი USD 211 211 374
თურქეთი USD 22,918 22,918 40,586
ირანი USD 9,363 9,363 16,581
რუსეთი USD 98,537 98,537 174,498
სომხეთი USD 14,218 14,218 25,178
უზბეკეთი USD 293 293 519
უკრაინა USD 268 268 474
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 49,185
ჩინეთი CNY 24,000 3,836 6,792
გერმანია EUR 252,961 350,609 620,893
იაპონია JPY 12,352,336 120,217 212,892
კუვეიტი KWD 5,873 20,893 36,999
ნიდერლანდები EUR 1,418 1,965 3,480
ამერიკა USD 30,539 30,539 54,081
საფრანგეთი EUR 53,292 73,864 130,806
ფასიანი ქაღალდები 500,000 885,450
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 885,450
გარანტირებული კრედიტები 3,058 5,415
გერმანია EUR 2,206 3,058 5,415
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 72,874 129,053
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 47,025 72,874 129,053
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
  კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.05.2014 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,107,553 7,278,173
მთავრობის საგარეო ვალი 4,035,112 7,149,815
მრავალმხრივი კრედიტორები 2,731,736 4,840,363
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 876,775 1,350,645 2,393,208
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 398,337 398,337 705,814
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 17,201 26,498 46,951
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 113,463 174,786 309,703
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 80,125 109,053 193,230
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 102,406 102,406 181,454
SDR 243,339 374,856 664,207
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 143,389 195,155 345,796
ორმხრივი კრედიტორები 800,374 1,418,182
ავსტრია EUR 10,930 14,876 26,359
აზერბაიჯანი USD 11,989 11,989 21,244
თურქმენეთი USD 211 211 374
თურქეთი USD 22,918 22,918 40,609
ირანი USD 9,363 9,363 16,590
რუსეთი USD 98,537 98,537 174,597
სომხეთი USD 14,218 14,218 25,193
უზბეკეთი USD 293 293 519
უკრაინა USD 268 268 474
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 49,213
ჩინეთი CNY 24,000 3,842 6,808
გერმანია EUR 253,054 344,413 610,266
იაპონია JPY 12,792,359 125,837 222,971
კუვეიტი KWD 5,873 20,833 36,915
ნიდერლანდები EUR 1,418 1,930 3,419
ამერიკა USD 30,539 30,539 54,112
საფრანგეთი EUR 53,292 72,532 128,520
ფასიანი ქაღალდები 500,000 885,950
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 885,950
გარანტირებული კრედიტები 3,003 5,321
გერმანია EUR 2,206 3,003 5,321
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 72,441 128,358
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 47,025 72,441 128,358
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
  კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
30.06.2014 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,081,655 7,220,856
მთავრობის საგარეო ვალი 4,017,172 7,106,779
მრავალმხრივი კრედიტორები 2,723,136 4,817,501
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 875,598 1,353,577 2,394,614
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 401,337 401,337 710,006
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 17,709 27,376 48,431
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 93,388 144,367 255,399
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 79,775 108,589 192,105
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 102,406 102,406 181,167
SDR 252,478 390,303 690,485
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 143,389 195,181 345,294
ორმხრივი კრედიტორები 791,113 1,399,558
ავსტრია EUR 10,930 14,878 26,321
აზერბაიჯანი USD 11,897 11,897 21,046
თურქმენეთი USD 211 211 373
თურქეთი USD 22,754 22,754 40,254
ირანი USD 9,271 9,271 16,401
რუსეთი USD 97,250 97,250 172,046
სომხეთი USD 13,993 13,993 24,755
უზბეკეთი USD 282 282 498
უკრაინა USD 257 257 455
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 49,135
ჩინეთი CNY 24,000 3,860 6,829
გერმანია EUR 246,389 335,384 593,329
იაპონია JPY 13,168,101 129,872 229,757
კუვეიტი KWD 5,717 20,274 35,867
ნიდერლანდები EUR 1,370 1,865 3,299
ამერიკა USD 30,501 30,501 53,959
საფრანგეთი EUR 52,006 70,790 125,235
ფასიანი ქაღალდები 500,000 884,550
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 884,550
გარანტირებული კრედიტები 2,923 5,171
გერმანია EUR 2,147 2,923 5,171
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 64,483 114,077
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 41,713 64,483 114,077
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
    სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.07.2014 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტა
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,038,067 7,033,506
მთავრობის საგარეო ვალი 3,976,337 6,925,983
მრავალმხრივი კრედიტორები 2,686,639 4,679,588
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 878,786 1,345,693 2,343,928
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 401,764 401,764 699,792
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 18,212 27,889 48,577
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 81,225 124,381 216,646
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 77,434 103,770 180,746
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 102,464 102,464 178,471
SDR 253,720 388,523 676,730
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 143,389 192,156 334,698
ორმხრივი კრედიტორები 786,820 1,370,482
ავსტრია EUR 10,930 14,647 25,513
აზერბაიჯანი USD 11,897 11,897 20,721
თურქმენეთი USD 211 211 368
თურქეთი USD 22,754 22,754 39,633
ირანი USD 9,271 9,271 16,148
რუსეთი USD 97,250 97,250 169,391
სომხეთი USD 13,993 13,993 24,373
უზბეკეთი USD 282 282 490
უკრაინა USD 257 257 448
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 48,377
ჩინეთი CNY 24,000 3,889 6,774
გერმანია EUR 249,897 334,890 583,311
იაპონია JPY 13,317,101 130,212 226,804
კუვეიტი KWD 5,584 19,782 34,456
ნიდერლანდები EUR 1,370 1,836 3,198
ამერიკა USD 30,501 30,501 53,126
საფრანგეთი EUR 50,276 67,375 117,354
ფასიანი ქაღალდები 500,000 870,900
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 870,900
გარანტირებული კრედიტები 2,878 5,013
გერმანია EUR 2,147 2,878 5,013
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 61,731 107,523
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 40,313 61,731 107,523
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
    სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.08.2014 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტა
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,110,894 7,136,512
მთავრობის საგარეო ვალი 4,049,684 7,030,252
მრავალმხრივი კრედიტორები 2,767,985 4,805,222
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 891,853 1,354,172 2,350,843
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 471,764 471,764 818,982
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 18,698 28,391 49,288
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 81,225 123,330 214,102
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 80,305 105,890 183,826
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 102,518 102,518 177,971
SDR 255,317 387,668 672,992
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 147,315 194,251 337,219
ორმხრივი კრედიტორები 778,868 1,352,114
ავსტრია EUR 10,930 14,412 25,020
აზერბაიჯანი USD 11,611 11,611 20,157
თურქმენეთი USD 211 211 366
თურქეთი USD 22,198 22,198 38,536
ირანი USD 9,063 9,063 15,733
რუსეთი USD 95,298 95,298 165,438
სომხეთი USD 13,741 13,741 23,854
უზბეკეთი USD 282 282 489
უკრაინა USD 257 257 446
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 48,216
ჩინეთი CNY 24,000 3,907 6,782
გერმანია EUR 249,969 329,610 572,203
იაპონია JPY 13,753,498 132,274 229,628
კუვეიტი KWD 5,584 19,636 34,087
ნიდერლანდები EUR 1,364 1,799 3,123
ამერიკა USD 30,501 30,501 52,949
საფრანგეთი EUR 50,276 66,294 115,087
ფასიანი ქაღალდები 500,000 868,000
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 868,000
გარანტირებული კრედიტები 2,832 4,916
გერმანია EUR 2,147 2,832 4,916
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 61,210 106,260
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 40,313 61,210 106,260
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
    სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
30.09.2014 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტა
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,074,153 7,139,546
მთავრობის საგარეო ვალი 4,026,414 7,055,888
მრავალმხრივი კრედიტორები 2,759,476 4,835,706
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 889,420 1,318,637 2,310,779
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 473,803 473,803 830,292
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 19,866 29,452 51,612
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 101,150 149,963 262,795
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 80,304 101,887 178,547
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 107,755 107,755 188,830
SDR 259,240 384,345 673,526
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 152,615 193,634 339,325
ორმხრივი კრედიტორები 764,214 1,339,208
ავსტრია EUR 10,930 13,868 24,302
აზერბაიჯანი USD 11,611 11,611 20,347
თურქმენეთი USD 211 211 370
თურქეთი USD 22,198 22,198 38,900
ირანი USD 9,063 9,063 15,881
რუსეთი USD 95,298 95,298 167,001
სომხეთი USD 13,741 13,741 24,080
უზბეკეთი USD 282 282 493
უკრაინა USD 257 257 451
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 48,671
ჩინეთი CNY 24,000 3,901 6,837
გერმანია EUR 250,111 317,335 556,098
იაპონია JPY 14,585,625 133,272 233,545
კუვეიტი KWD 5,584 19,383 33,967
ნიდერლანდები EUR 1,364 1,731 3,033
ამერიკა USD 30,501 30,501 53,449
საფრანგეთი EUR 50,276 63,789 111,784
ფასიანი ქაღალდები 500,000 876,200
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 876,200
გარანტირებული კრედიტები 2,725 4,775
გერმანია EUR 2,147 2,725 4,775
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 47,739 83,658
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 32,200 47,739 83,658
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
    სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.10.2014 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტა
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,065,956 7,133,314
მთავრობის საგარეო ვალი 4,022,493 7,057,063
მრავალმხრივი კრედიტორები 2,753,954 4,831,536
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 887,734 1,312,364 2,302,412
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 481,777 481,777 845,230
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 19,866 29,368 51,523
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 88,988 131,553 230,796
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 80,375 101,234 177,605
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 114,529 114,529 200,929
SDR 265,148 391,976 687,682
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 151,766 191,153 335,358
ორმხრივი კრედიტორები 765,835 1,343,581
ავსტრია EUR 10,930 13,767 24,152
აზერბაიჯანი USD 11,611 11,611 20,370
თურქმენეთი USD 211 211 370
თურქეთი USD 22,198 22,198 38,944
ირანი USD 9,063 9,063 15,899
რუსეთი USD 95,298 95,298 167,192
სომხეთი USD 13,741 13,741 24,107
უზბეკეთი USD 282 282 494
უკრაინა USD 257 257 451
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 48,727
ჩინეთი CNY 24,000 3,925 6,886
გერმანია EUR 250,148 315,066 552,751
იაპონია JPY 14,891,819 136,619 239,684
კუვეიტი KWD 5,584 19,296 33,854
ნიდერლანდები EUR 1,364 1,718 3,014
ამერიკა USD 29,742 29,742 52,180
საფრანგეთი EUR 51,819 65,267 114,505
ფასიანი ქაღალდები 500,000 877,200
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 877,200
გარანტირებული კრედიტები 2,705 4,745
გერმანია EUR 2,147 2,705 4,745
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 43,463 76,251
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 29,400 43,463 76,251
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
    სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
30.11.2014 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტა
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,053,498 7,445,464
მთავრობის საგარეო ვალი 4,010,449 7,366,393
მრავალმხრივი კრედიტორები 2,755,582 5,061,453
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 891,269 1,305,032 2,397,083
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 483,567 483,567 888,216
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 19,794 28,983 53,235
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 88,988 130,299 239,333
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 79,282 98,722 181,333
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 123,054 123,054 226,026
SDR 271,092 396,944 729,106
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 151,766 188,981 347,120
ორმხრივი კრედიტორები 752,193 1,381,628
ავსტრია EUR 10,930 13,610 24,999
აზერბაიჯანი USD 11,611 11,611 21,327
თურქმენეთი USD 211 211 388
თურქეთი USD 22,198 22,198 40,773
ირანი USD 9,063 9,063 16,646
რუსეთი USD 95,298 95,298 175,044
სომხეთი USD 13,741 13,741 25,239
უზბეკეთი USD 282 282 517
უკრაინა USD 257 257 472
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 51,015
ჩინეთი CNY 24,000 3,908 7,179
გერმანია EUR 250,202 311,553 572,261
იაპონია JPY 15,152,949 128,241 235,553
კუვეიტი KWD 5,584 19,230 35,322
ნიდერლანდები EUR 1,364 1,699 3,120
ამერიკა USD 28,977 28,977 53,224
საფრანგეთი EUR 51,831 64,540 118,548
ფასიანი ქაღალდები 500,000 918,400
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 918,400
გარანტირებული კრედიტები 2,674 4,912
გერმანია EUR 2,147 2,674 4,912
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 43,049 79,072
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 29,400 43,049 79,072
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.12.2014 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტა
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,199,798 7,826,743
მთავრობის საგარეო ვალი 4,157,203 7,747,363
მრავალმხრივი კრედიტორები 2,912,970 5,428,611
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 887,165 1,285,333 2,395,347
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 485,792 485,792 905,322
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 20,641 29,905 55,731
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 116,825 169,257 315,428
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 79,010 96,053 179,005
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 145,935 145,935 271,965
SDR 316,657 458,776 854,976
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 198,992 241,917 450,837
ორმხრივი კრედიტორები 741,694 1,382,220
ავსტრია EUR 10,930 13,288 24,763
აზერბაიჯანი USD 11,512 11,512 21,454
თურქმენეთი USD 211 211 393
თურქეთი USD 22,023 22,023 41,043
ირანი USD 8,965 8,965 16,707
რუსეთი USD 93,932 93,932 175,051
სომხეთი USD 13,502 13,502 25,162
უზბეკეთი USD 269 269 502
უკრაინა USD 246 246 458
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 51,760
ჩინეთი CNY 24,000 3,870 7,213
გერმანია EUR 243,604 296,152 551,908
იაპონია JPY 16,693,482 139,426 259,834
კუვეიტი KWD 5,429 18,541 34,553
ნიდერლანდები EUR 1,313 1,597 2,975
ამერიკა USD 28,938 28,938 53,930
საფრანგეთი EUR 50,544 61,447 114,513
ფასიანი ქაღალდები 500,000 931,800
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 931,800
გარანტირებული კრედიტები 2,539 4,732
გერმანია EUR 2,089 2,539 4,732
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 42,595 79,380
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 29,400 42,595 79,380
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
<მაისი>
ორსაოთხუპაშაკვ
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

დონორი ორგანიზაციები

პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების რეფორმა

ეკონომიკური ანალიზი

სახელმწიფოს შიდა ფინანსური კონტროლი

დავების განხილვის საბჭო

ელექტრონული აუქციონი

ანგარიშები და პრეზენტაციები

სწავლება და კარიერა