კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.01.2012 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 3 646 284 6 085 648
მრავალმხრივი კრედიტორები 2 443 691 4 078 520
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 792 137 1 228 668 2 050 648
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 276 422 276 422 461 348
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 15 956 24 749 41 306
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 257 900 400 024 667 639
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 10 319 10 319 17 223
EUR 49 088 64 429 107 532
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 100 178 100 178 167 197
SDR 170 296 264 142 440 854
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 56 959 74 760 124 775
ორმხრივი კრედიტორები 634 639 1 059 212
აზერბაიჯანი USD 13 596 13 596 22 692
თურქმენეთი USD 211 211 352
თურქეთი USD 25 989 25 989 43 376
ირანი USD 10 617 10 617 17 720
რუსეთი USD 111 728 111 728 186 474
სომხეთი USD 16 120 16 120 26 905
უზბეკეთი USD 332 332 554
უკრაინა USD 303 303 506
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 46 355
ჩინეთი CNY 30 000 4 739 7 910
გერმანია EUR 201 610 264 618 441 647
იაპონია JPY 5 698 932 74 301 124 009
კუვეიტი KWD 6 960 25 163 41 996
ნიდერლანდები EUR 4 448 5 839 9 745
ა.შ.შ. USD 33 740 33 740 56 312
საფრანგეთი EUR 14 909 19 568 32 659
ფასიანი ქაღალდები 564 750 942 568
ევროობლიგაცია USD 564 750 564 750 942 568
გარანტირებული კრედიტები 3 204 5 348
გერმანია EUR 2 441 3 204 5 348
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 593 191 990 036
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 382 438 593 191 990 036
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
29.02.2012 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 3 667 861 6 101 853
მრავალმხრივი კრედიტორები 2 463 220 4 097 813
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 792 016 1 232 393 2 050 209
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 276 422 276 422 459 855
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 15 854 24 669 41 040
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 257 900 401 298 667 599
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 10 319 10 319 17 167
EUR 52 163 70 080 116 585
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 100 178 100 178 166 656
SDR 174 380 271 338 451 399
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 56 959 76 523 127 304
ორმხრივი კრედიტორები 636 611 1 059 066
აზერბაიჯანი USD 13 357 13 357 22 221
თურქმენეთი USD 211 211 351
თურქეთი USD 25 524 25 524 42 462
ირანი USD 10 443 10 443 17 373
რუსეთი USD 110 095 110 095 183 154
სომხეთი USD 15 909 15 909 26 467
უზბეკეთი USD 332 332 552
უკრაინა USD 303 303 504
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 46 205
ჩინეთი CNY 30 000 4 763 7 923
გერმანია EUR 201 610 270 858 450 599
იაპონია JPY 5 698 932 70 839 117 848
კუვეიტი KWD 6 960 25 190 41 906
ნიდერლანდები EUR 4 444 5 970 9 931
ა.შ.შ. USD 33 740 33 740 56 129
საფრანგეთი EUR 15 857 21 303 35 440
ფასიანი ქაღალდები 564 750 939 518
ევროობლიგაცია USD 564 750 564 750 939 518
გარანტირებული კრედიტები 3 280 5 457
გერმანია EUR 2 441 3 280 5 457
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 592 902 986 352
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 381 038 592 902 986 352
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.03.2012 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 3 660 012 6 075 620
მრავალმხრივი კრედიტორები 2 457 193 4 078 941
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 790 382 1 224 372 2 032 458
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 277 890 277 890 461 297
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 15 854 24 560 40 769
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 257 900 399 510 663 187
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 10 319 10 319 17 130
EUR 53 300 71 118 118 055
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 100 178 100 178 166 295
SDR 176 392 273 247 453 591
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 56 959 76 000 126 159
ორმხრივი კრედიტორები 634 811 1 053 786
აზერბაიჯანი USD 13 357 13 357 22 173
თურქმენეთი USD 211 211 350
თურქეთი USD 25 524 25 524 42 370
ირანი USD 10 443 10 443 17 335
რუსეთი USD 110 095 110 095 182 757
სომხეთი USD 15 909 15 909 26 410
უზბეკეთი USD 332 332 551
უკრაინა USD 303 303 503
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 46 105
ჩინეთი CNY 30 000 4 763 7 907
გერმანია EUR 202 296 269 920 448 067
იაპონია JPY 5 762 562 70 199 116 531
კუვეიტი KWD 6 960 25 154 41 755
ნიდერლანდები EUR 4 444 5 929 9 842
ამერიკა USD 33 740 33 740 56 008
საფრანგეთი EUR 15 857 21 158 35 122
ფასიანი ქაღალდები 564 750 937 485
ევროობლიგაცია USD 564 750 564 750 937 485
გარანტირებული კრედიტები 3 258 5 408
გერმანია EUR 2 441 3 258 5 408
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 558 950 927 858
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 360 825 558 950 927 858
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
30.04.2012 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 3 680 039 5 986 687
მრავალმხრივი კრედიტორები 2 467 505 4 014 137
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 790 431 1 225 603 1 993 811
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 282 445 282 445 459 482
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 15 854 24 583 39 991
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 257 900 399 887 650 536
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 10 319 10 319 16 787
EUR 55 960 74 068 120 493
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 100 000 100 000 162 680
SDR 177 492 275 210 447 711
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 56 959 75 390 122 645
ორმხრივი კრედიტორები 644 553 1 048 558
აზერბაიჯანი USD 13 357 13 357 21 729
თურქმენეთი USD 211 211 343
თურქეთი USD 25 524 25 524 41 523
ირანი USD 10 443 10 443 16 988
რუსეთი USD 110 095 110 095 179 102
სომხეთი USD 15 909 15 909 25 882
უზბეკეთი USD 332 332 540
უკრაინა USD 303 303 493
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 45 183
ჩინეთი CNY 30 000 4 755 7 735
გერმანია EUR 204 724 270 969 440 812
იაპონია JPY 5 762 562 71 444 116 225
კუვეიტი KWD 6 960 25 163 40 934
ნიდერლანდები EUR 4 444 5 881 9 568
ამერიკა USD 33 740 33 740 54 888
საფრანგეთი EUR 21 648 28 653 46 613
ფასიანი ქაღალდები 564 750 918 735
ევროობლიგაცია USD 564 750 564 750 918 735
გარანტირებული კრედიტები 3 231 5 257
გერმანია EUR 2 441 3 231 5 257
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 555 136 903 095
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 358 025 555 136 903 095
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.05.2012 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 3 633 728 5 907 715
მრავალმხრივი კრედიტორები 2 430 988 3 952 301
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 789 689 1 192 635 1 938 987
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 304 558 304 558 495 150
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 15 782 23 835 38 751
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 257 900 389 496 633 243
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 7 739 7 739 12 583
EUR 57 060 70 930 115 317
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 100 000 100 000 162 580
SDR 179 433 270 990 440 575
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 56 959 70 805 115 115
ორმხრივი კრედიტორები 634 954 1 032 309
აზერბაიჯანი USD 13 357 13 357 21 716
თურქმენეთი USD 211 211 343
თურქეთი USD 25 524 25 524 41 497
ირანი USD 10 443 10 443 16 978
რუსეთი USD 110 095 110 095 178 992
სომხეთი USD 15 909 15 909 25 866
უზბეკეთი USD 332 332 540
უკრაინა USD 303 303 493
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 45 155
ჩინეთი CNY 30 000 4 719 7 672
გერმანია EUR 204 824 254 612 413 948
იაპონია JPY 5 807 235 73 464 119 437
კუვეიტი KWD 6 960 24 821 40 355
ნიდერლანდები EUR 4 444 5 524 8 980
ამერიკა USD 33 740 33 740 54 854
საფრანგეთი EUR 27 453 34 126 55 483
ფასიანი ქაღალდები 564 750 918 171
ევროობლიგაცია USD 564 750 564 750 918 171
გარანტირებული კრედიტები 3 035 4 934
გერმანია EUR 2 441 3 035 4 934
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 540 711 879 088
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 358 025 540 711 879 088
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
30.06.2012 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 3 677 246 6 049 438
მრავალმხრივი კრედიტორები 2 465 842 4 056 557
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 787 827 1 195 567 1 966 827
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 322 448 322 448 530 459
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 15 782 23 950 39 401
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 257 900 391 376 643 853
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 7 739 7 739 12 732
EUR 61 241 77 073 126 793
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 100 000 100 000 164 510
SDR 181 875 276 004 454 054
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 56 959 71 685 117 929
ორმხრივი კრედიტორები 643 655 1 058 877
აზერბაიჯანი USD 13 286 13 286 21 857
თურქმენეთი USD 211 211 347
თურქეთი USD 25 399 25 399 41 784
ირანი USD 10 373 10 373 17 064
რუსეთი USD 109 113 109 113 179 502
სომხეთი USD 15 738 15 738 25 890
უზბეკეთი USD 323 323 532
უკრაინა USD 295 295 486
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 45 691
ჩინეთი CNY 30 000 4 722 7 768
გერმანია EUR 203 773 256 455 421 893
იაპონია JPY 6 579 966 82 787 136 192
კუვეიტი KWD 6 804 24 276 39 936
ნიდერლანდები EUR 3 697 4 652 7 654
ამერიკა USD 33 701 33 701 55 442
საფრანგეთი EUR 27 453 34 550 56 839
ფასიანი ქაღალდები 564 750 929 070
ევროობლიგაცია USD 564 750 564 750 929 070
გარანტირებული კრედიტები 2 999 4 933
გერმანია EUR 2 383 2 999 4 933
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 486 583 800 478
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 320 638 486 583 800 478
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.07.2012 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 3 693 882 6 128 889
მრავალმხრივი კრედიტორები 2 466 950 4 093 163
მსოფლიო ბანკი განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 788 188 1 188 847 1 972 535
მსოფლიო ბანკი რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 331 317 331 317 549 722
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 15 782 23 805 39 497
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 257 900 388 998 645 426
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 7 739 7 739 12 841
EUR 64 083 78 636 130 473
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 100 000 100 000 165 920
SDR 184 118 277 711 460 779
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 56 959 69 895 115 969
ორმხრივი კრედიტორები 659 258 1 093 842
აზერბაიჯანი USD 13 286 13 286 22 045
თურქმენეთი USD 211 211 350
თურქეთი USD 25 399 25 399 42 142
ირანი USD 10 373 10 373 17 210
რუსეთი USD 109 113 109 113 181 041
სომხეთი USD 15 738 15 738 26 112
უზბეკეთი USD 323 323 536
უკრაინა USD 295 295 490
ყაზახეთი USD 27 774 27 774 46 083
ჩინეთი CNY 30 000 4 703 7 803
გერმანია EUR 222 503 273 034 453 018
იაპონია JPY 6 497 830 83 103 137 884
კუვეიტი KWD 6 804 24 155 40 078
ნიდერლანდები EUR 3 697 4 536 7 526
ამერიკა USD 33 701 33 701 55 917
საფრანგეთი EUR 27 311 33 514 55 606
ფასიანი ქაღალდები 564 750 937 033
ევროობლიგაცია USD 564 750 564 750 937 033
გარანტირებული კრედიტები 2 924 4 851
გერმანია EUR 2 383 2 924 4 851
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 478 122 793 300
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 316 988 478 122 793 300
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.08.2012 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 3,809,874 6,326,676
მრავალმხრივი კრედიტორები 2,568,050 4,264,503
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 836,036 1,272,456 2,113,040
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 335,412 335,412 556,985
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 15,681 23,866 39,632
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 257,900 392,526 651,829
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 7,739 7,739 12,852
EUR 65,049 81,580 135,472
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 100,000 100,000 166,060
SDR 185,962 283,036 470,009
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 56,959 71,434 118,624
ორმხრივი კრედიტორები 674,086 1,119,387
ავსტრია EUR 6,558 8,225 13,658
აზერბაიჯანი USD 13,035 13,035 21,646
თურქმენეთი USD 211 211 351
თურქეთი USD 24,909 24,909 41,365
ირანი USD 10,189 10,189 16,920
რუსეთი USD 107,395 107,395 178,340
სომხეთი USD 15,516 15,516 25,766
უზბეკეთი USD 323 323 537
უკრაინა USD 295 295 490
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 46,122
ჩინეთი CNY 30,000 4,725 7,846
გერმანია EUR 223,250 279,984 464,942
იაპონია JPY 6,665,923 84,775 140,778
კუვეიტი KWD 6,804 24,146 40,097
ნიდერლანდები EUR 3,691 4,630 7,688
ამერიკა USD 33,701 33,701 55,965
საფრანგეთი EUR 27,311 34,252 56,879
ფასიანი ქაღალდები 564,750 937,824
ევროობლიგაცია USD 564,750 564,750 937,824
გარანტირებული კრედიტები 2,988 4,962
გერმანია EUR 2,383 2,988 4,962
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 480,327 797,632
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 315,588 480,327 797,632
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
30.09.2012 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 3,914,290 6,494,982
მრავალმხრივი კრედიტორები 2,636,133 4,374,136
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 842,095 1,298,671 2,154,884
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 340,720 340,720 565,357
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 15,896 24,515 40,678
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 257,900 397,731 659,955
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 7,739 7,739 12,842
EUR 67,144 86,843 144,099
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 100,000 100,000 165,930
SDR 188,448 290,622 482,230
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 69,037 89,291 148,161
ორმხრივი კრედიტორები 710,326 1,178,643
ავსტრია EUR 6,558 8,482 14,074
აზერბაიჯანი USD 13,035 13,035 21,629
თურქმენეთი USD 211 211 350
თურქეთი USD 24,909 24,909 41,332
ირანი USD 10,189 10,189 16,907
რუსეთი USD 107,395 107,395 178,200
სომხეთი USD 15,516 15,516 25,746
უზბეკეთი USD 323 323 536
უკრაინა USD 295 295 490
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 46,085
ჩინეთი CNY 30,000 4,774 7,921
გერმანია EUR 241,416 312,243 518,104
იაპონია JPY 6,762,014 87,096 144,518
კუვეიტი KWD 6,804 24,284 40,295
ნიდერლანდები EUR 3,691 4,774 7,922
ამერიკა USD 33,701 33,701 55,921
საფრანგეთი EUR 27,311 35,324 58,613
ფასიანი ქაღალდები 564,750 937,090
ევროობლიგაცია USD 564,750 564,750 937,090
გარანტირებული კრედიტები 3,082 5,113
გერმანია EUR 2,383 3,082 5,113
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 429,037 711,902
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 278,200 429,037 711,902
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.10.2012 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 3,948,848 6,557,851
მრავალმხრივი კრედიტორები 2,665,901 4,427,262
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 843,915 1,300,110 2,159,093
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 349,202 349,202 579,919
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 16,042 24,714 41,042
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 257,900 397,313 659,818
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 7,739 7,739 12,853
EUR 70,164 90,875 150,915
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 106,400 106,400 176,698
SDR 192,297 296,247 491,978
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 72,037 93,301 154,945
ორმხრივი კრედიტორები 715,111 1,187,585
ავსტრია EUR 6,558 8,494 14,106
აზერბაიჯანი USD 13,035 13,035 21,647
თურქმენეთი USD 211 211 351
თურქეთი USD 24,909 24,909 41,367
ირანი USD 10,189 10,189 16,921
რუსეთი USD 107,395 107,395 178,350
სომხეთი USD 15,516 15,516 25,767
უზბეკეთი USD 323 323 537
უკრაინა USD 295 295 490
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 46,124
ჩინეთი CNY 30,000 4,808 7,984
გერმანია EUR 241,416 312,677 519,263
იაპონია JPY 6,998,808 88,080 146,275
კუვეიტი KWD 6,804 24,232 40,243
ნიდერლანდები EUR 3,691 4,781 7,940
ამერიკა USD 32,943 32,943 54,709
საფრანგეთი EUR 30,457 39,447 65,510
ფასიანი ქაღალდები 564,750 937,880
ევროობლიგაცია USD 564,750 564,750 937,880
გარანტირებული კრედიტები 3,086 5,125
გერმანია EUR 2,383 3,086 5,125
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 424,273 704,590
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 275,400 424,273 704,590
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
30.11.2012 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 3,941,017 6,528,294
მრავალმხრივი კრედიტორები 2,658,159 4,403,241
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 843,369 1,294,412 2,144,193
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 349,657 349,657 579,207
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 15,913 24,424 40,458
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 257,900 395,827 655,688
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 5,159 5,159 8,547
EUR 71,258 92,556 153,318
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 106,400 106,400 176,252
SDR 192,959 296,156 490,583
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 72,037 93,568 154,995
ორმხრივი კრედიტორები 715,013 1,184,418
ავსტრია EUR 6,558 8,518 14,110
აზერბაიჯანი USD 13,035 13,035 21,592
თურქმენეთი USD 211 211 350
თურქეთი USD 24,909 24,909 41,262
ირანი USD 10,189 10,189 16,878
რუსეთი USD 107,395 107,395 177,899
სომხეთი USD 15,516 15,516 25,702
უზბეკეთი USD 323 323 536
უკრაინა USD 295 295 489
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 46,008
ჩინეთი CNY 30,000 4,825 7,992
გერმანია EUR 241,638 313,859 519,907
იაპონია JPY 7,182,386 87,450 144,862
კუვეიტი KWD 6,804 24,181 40,055
ნიდერლანდები EUR 3,691 4,795 7,943
ამერიკა USD 32,178 32,178 53,302
საფრანგეთი EUR 30,457 39,560 65,531
ფასიანი ქაღალდები 564,750 935,508
ევროობლიგაცია USD 564,750 564,750 935,508
გარანტირებული კრედიტები 3,095 5,126
გერმანია EUR 2,383 3,095 5,126
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 422,687 700,180
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 275,400 422,687 700,180
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.12.2012 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
მთავრობის საგარეო ვალი 3,997,301 6,622,328
მრავალმხრივი კრედიტორები 2,690,506 4,457,361
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 841,426 1,293,205 2,142,453
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 349,657 349,657 579,277
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 15,913 24,457 40,518
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 249,988 384,211 636,522
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) USD 5,159 5,159 8,548
EUR 71,821 94,616 156,750
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 106,400 106,400 176,273
SDR 206,998 318,139 527,061
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 87,037 114,661 189,959
ორმხრივი კრედიტორები 738,984 1,224,275
ავსტრია EUR 6,558 8,639 14,313
აზერბაიჯანი USD 12,959 12,959 21,469
თურქმენეთი USD 211 211 350
თურქეთი USD 24,775 24,775 41,045
ირანი USD 10,114 10,114 16,756
რუსეთი USD 106,341 106,341 176,176
სომხეთი USD 15,332 15,332 25,400
უზბეკეთი USD 314 314 520
უკრაინა USD 287 287 475
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 46,013
ჩინეთი CNY 30,000 4,814 7,976
გერმანია EUR 251,500 331,321 548,899
იაპონია JPY 7,315,090 84,843 140,559
კუვეიტი KWD 6,649 23,620 39,131
ნიდერლანდები EUR 2,942 3,876 6,421
ამერიკა USD 32,139 32,139 53,245
საფრანგეთი EUR 39,188 51,625 85,528
ფასიანი ქაღალდები 564,750 935,621
ევროობლიგაცია USD 564,750 564,750 935,621
გარანტირებული კრედიტები 3,061 5,072
გერმანია EUR 2,324 3,061 5,072
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 359,793 596,069
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 234,100 359,793 596,069
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
<ივლისი>
ორსაოთხუპაშაკვ
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

დონორი ორგანიზაციები

პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების რეფორმა

ეკონომიკური ანალიზი

სახელმწიფოს შიდა ფინანსური კონტროლი

დავების განხილვის საბჭო

ელექტრონული აუქციონი

ანგარიშები და პრეზენტაციები

სწავლება და კარიერა